Samverkansavtal samt brev till Polisen

undertecknande-av-samverkansavtal-2016-11-23

Idag på Kommunstyrelsen fattades ett enhälligt beslut om att ingå ett samverkansavtal med Polisen för att gemensamt arbeta för en trygg kommun.

Bilden ovan visar undertecknandet av avtalet. Med på bilden ses Anette Haag som är lokalpolisområdeschef samt kommundirektör Jan-Olof Friman.

Jag överlämnade samtidigt ett brev till Anette Haag där vi kräver en utökad polisiär närvaro i kommunen. Både generellt och i synnerhet under sommaren då Polisen drar ner kraftigt på sin verksamhet samtidigt som kommunen fördubblar sitt invånarantal.

Att hyra in väktare för social rondering visade sig vara ett lyckat drag, men det kan samtidigt inte anses vara kommunens uppgift att med kommunala skattepengar upprätthålla Polisens uppgifter.

 

Jag klistrar in innehållet i brevet nedan:

 

Öppet brev till polismyndigheten i Stockholm

Vi undrar när Polisen ska inse att Österåker är en kommun med över 43 000 invånare, som växer med 1000 invånare per år, och över sommaren ökar med nästan det dubbla? Under alla år har man dragit tillbaka Polisen över sommaren. Det fungerar inte längre.

I våras signalerade ”vår” kommunpolis, som vi för övrigt har ett väldigt bra samarbete med, om att han var orolig för sommaren och hösten. Vi hade ett par överfall i offentlig miljö, skadegörelse och stölder ökade. Vi fick signaler om att det fanns en koppling mellan kriminella grupperingar som rörde våld, hot, skadegörelse och ökande narkotikaförsäljning.

Vi som kommun tog då vårt ansvar för invånarnas trygghet genom att anlita ett vaktbolag för social rondering. Den sociala ronderingen har gett resultat enligt statistiken, men kommunen kan inte fortsätta använda skattepengar för att genomföra det som är Polisens uppdrag längre.

Polisens extra satsning på synlig polis och insatser mot kriminella individer som har pågått under den senaste tiden har varit behövlig, men satsningen avslutades den 4 november och vi ser en ökning av bland annat skadegörelse i centrum och en ökning av våld i offentlig miljö.

Österåkers kommun har prioriterat trygghet för våra invånare och näringslivet som en av de viktigaste frågorna på vår agenda. Vi är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller brottsförebyggande arbete och vi satsar mycket medel, tid och resurser på att göra rätt saker för att stärka tryggheten. Men vi kan och ska inte agera poliser. Det är inte kommunens uppdrag.

Kommunen och Polisen ska nu gemensamt skriva på en samverkansöverenskommelse där båda parterna måste ta ett lika stort ansvar för medborgarnas trygghet och säkerhet. Men det bygger också på att varje part tar det fulla ansvaret för sitt uppdrag. Vi behöver en permanent utökad polisiär närvaro i kommunen. Både för preventivt arbete och när något händer.

 Med vänliga hälsningar

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Publicerat i 1 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Regeringen sticker huvudet i sanden

2016-10-28

Adam Reuterskiöld, Kommunstyrelsens ordförande på Ekerö, kom att bli den förste av kommunföreträdarna som meddelat att det behövs en paus i mottagande av nyanlända.  Detta av den enkla anledningen att det inte finns några bostäder! Ett problem vi alla brottas med.

Regeringens företrädare – Ylva Johansson (S) – svarar: ”Kommuner brukar följa lagar”. Hon säger sig vidare vara förvånad. Förvånad?!  I vilken parallell verklighet lever Ylva Johansson?

Att kommunerna i Stockholms län har bekymmer är ett kraftigt understatement.

Löfven & Co sticker huvudet i sanden och skjuter över problemet som uppstår till följd av den rödgröna regeringens politik på kommunerna.

Kommunerna ska:

Försöka hitta mark för att bygga s.k. bostadsriggar för att lösa det allra mest akuta (om kommunen har egen mark vill säga). Detta ska ske utan att följande kriterier inte står i konflikt med detta:

– Inte kostar miljoner för att dra fram vatten och avlopp, om man nu ska ha skuggan av en chans att följa kommunallagen som kräver god ekonomisk hushållning. Ingen ersättning utgår heller från staten för den typen av investeringar.

– Inte strider mot strandskyddet p.g.a. något dike råkar befinna sig i närheten där det rinner vatten, ibland.

– Inte ligger i direkt anslutning till villaområden som blir en konflikt i sig då, med rätta, fastighetsägarna förstås undrar över hur deras livsmiljö och fastighetspriser påverkas.

– Inte ligger för nära någon sporthall. Det innebär en konfliktrisk då 80% av de nyanlända är ensamhushåll och övervägande män. Det behöver inte innebära en risk, men oron finns där hos medborgarna.

– Inte ligger för nära en skola. (Konfliktrisk  av samma skäl som ovan).

– Inte ligger i ”obygden” (eftersom kollektivtrafiken på landsbygden har mer att önska) för det i sig ger ökade kostnader för bland annat skolskjuts om det är barnfamiljer, (ja, vi har en stor kommun, geografiskt). Inte heller här utgår någon statlig ersättning.

Jag är väldigt öppen för förslag – speciellt från regeringen – var man exakt bygger upp bostadsriggar, snabbt, med tillfälliga bygglov? Utan att bryta mot gällande lagar och regler som Plan- och bygglagen, strandskydd, brandskydd m.m….

Och sen då? När de tillfälliga byggloven går ut, då är det fortfarande kommunens ansvar att finna lägenheter, och var finns alla dessa?

Österåker har 43 035 invånare per den sista augusti i år.

3 500 personer står i bostadskö till en hyreslägenhet. En tredjedel av dessa är aktivt sökande.

Vi bygger ca 100 hyresrätter per år i snitt över en femårsperiod. Detta utifrån en långsiktig plan om den bebyggelsekaraktär vi vill ha i kommunen. Vi vill ha blandade upplåtelseformer, men vill inte ha något miljonprogram 2.0. Dessa skapar lätt utanförskap och sociala problem.

I år ska vi, enligt anvisningslagen (eller tvångslagen om man så vill), ta emot 154 st. nyanlända. Nästa år är siffran 209 st… 2018 vet vi inget om ännu och jag vågar inte ens gissa.  Siffran för 2018 når all time high med 12 250(!!) personer för Stockholms län, som då ska fördelas på 24 kommuner (Södertälje och Botkyrka undantagna).

Tjoff! – där ryker varenda nybyggd hyreslägenhet (OM vi tänker tanken att vi skulle ge nyanlända en egen ”gräddfil”) och vi står ändå med ett underskott om vi skulle ta ALLA nya hyresrätter till nyanlända! Och vad sker då med alla 3500 som REDAN står i kö?

En kö är en kö och ska i alla fall enligt mitt förmenande respekteras och hållas. Det är en grundprincip jag inte vill rucka på. Likaså ska kommuner inte ägna sig åt marknads-förstörande bostadsspekulation genom att köpa bostadsrätter. Det är också en princip jag som moderat inte vill ställa upp på.

Utöver de som kommunplaceras – där kommunerna inte fått en tillstymmelse till chans att utifrån sina förutsättningar ha synpunkter – har vi anhöriginvandringen. Prognosen säger att vi de närmaste åren kan vänta oss drygt 300 000 personer! Vi talar alltså om – drygt – ett helt Linköping och ett helt Norrköping i folkmängd som ska tillhandahållas bostäder, offentlig service och i många fall försörjningsstöd (eftersom kravet på försörjning för att få ta hit sina anhöriga bara omfattar de som kom hit efter 24 november förra året).

Det är en grannlaga uppgift kommunerna står inför framöver. Milt uttryckt. Jag är beredd att följa min kollega på Ekerös exempel. Utslussningen från asylboendena måste hejdas tills vi har en rimlig chans att med någon form av kvalitet kunna åstadkomma en lösning.

Du kan läsa mer under följande länk:

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/arbetsmarknadsministern-forvanad-over-ekeros-beslut

Samt nedan läsa artikeln i senaste Kanalen:

kanalen-2016-10-24

Publicerat i 1 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

102 miljoner mer till verksamheterna och 42 öre i skattesänkning!

Michaela

Österåkers kommun befinner sig i ett fortsatt mycket gott ekonomiskt läge! Alliansen i Österåker tar ansvar för ekonomin och de satsningar som görs i kärnverksamheterna är kloka, välavvägda och ger effekt. Vi har många kompetenta och engagerade medarbetare i verksamheterna vars insatser ligger till grund för god kvalitet och ekonomi.

Sedan 2010 har kommunen gjort stora överskott tack vare bland annat en hög inflyttning och kloka, långsiktiga politiska prioriteringar. Pensionsskulden prognosticeras vara fullt ut finansierad 2020, ett läge som inte många kommuner kan stoltsera med. Reserveringarna till resultat-utjämningsreserven – fonderade medel att använda vid en konstaterad, djup lågkonjunktur – uppgår till närmare 170 miljoner kronor. Vi står riktigt väl rustade för framtiden för att möta nya utmaningar på kort och lång sikt.

Mot bakgrund av det känns det mycket tillfredsställande att kunna presentera Alliansen i Österåkers budget för 2017 med plan för 2018-19, där verksamheterna tillförs närmare 102 miljoner mer än i föregående års budget! Av dessa 102 miljoner tillförs skolan drygt 55 miljoner och Vård- och omsorgsnämnden 26 miljoner mer än föregående års budget.

För perioden 2017-2019 planeras investeringar på drygt 390 miljoner kronor. Investerings­volymen kommer att finansieras med egna medel. Tack vare god ekonomisk hushållning behöver ingen upplåning ske under perioden.

Österåker är en tillväxtkommun. Förra året ökade invånarantalet med 950 personer. Per den sista augusti 2016 passerades 43 000 invånare i kommunen. Tillväxt – och med det ett ökat skatteunderlag – är avgörande för att kunna erbjuda och utveckla en hög kvalitet i välfärden även i framtiden. Vi ställer oss positiva till att det byggs attraktiva bostäder i vår kommun för att möta behoven av en växande befolkning.

Österåker har en medelålder på 39,6 år. Entreprenörsandan och företagandet är mycket högt. Den generella arbetslösheten såväl som ungdomsarbetslösheten tillhör de lägsta i hela landet.

 

Satsningar och investeringar

Verksamheterna tillförs, som nämnts, ca 102 miljoner mer i denna budget. Alliansen genomför extra satsningar för kvalitetshöjningar inom viktiga kärnverksamhetsområden – utöver pris-, löne- och volymförändringar.

Mer än hälften av de utökade medlen för 2017 – 55,6 miljoner kronor – är satsningar på förskola och skola.

Skolpengen höjs med mellan 3,4 och 4,4 % beroende på årskurs. Förskolepengen höjs med 2,8% och pengen till förskoleklass med 7,4%. Fritidspengen höjs med 4,8 %

Tilläggsbeloppet för barn med särskilda behov höjs. Det lämnas också ett uppdrag till pedagogcentrum att ge särskilt begåvade barn stöd och möjligheter. Bonus ges till förskolor som anställer legitimerade förskollärare och har högre personaltäthet samt uppdrag lämnas om att utreda möjligheten för barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare. Elevvården förstärks med kuratorer och speciallärare.

En kompetensutveckling av personalen inom demensvården genomförs och anhörigstödet förstärks. En kontrollfunktion avseende kundnöjdhet inom hemtjänsten införs. En aktivitetsförstärkning för äldre görs genom helgaktiviteter på trygghetsboenden samt att den dagliga verksamheten för 67+ utökas. En resursförstärkning görs på arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Pengen för särskilt boende höjs med 2,8%

Simhallen görs avgiftsfri vad gäller fritidsbad för barn upp till nio års ålder. Berga teaters tekniska utrustning uppgraderas.  Ett riktat stöd för aktiviteter för funktionsnedsatta utreds. Issäsongen för konståkning och ishockey förlängs. Biblioteket är en viktig mötesplats och får en extra satsning. En inventering av kulturarvet och kommunens sevärdheter görs. Wira-stiftelsen såväl som Länsmansgården får fortsatt bidrag för bland annat fortsatt vårdande av kulturfastigheter

Från jord till bord-projektet förlängs. En satsning görs på skolmåltider att öka andelen ekologisk och närproducerad mat.  Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillskjuts medel för utökade kontroller. Ansökningsbara medel för miljöförbättrande åtgärder tillskjuts. Armada får i uppdrag att åstadkomma giftfria innermiljöer i t.ex. skolor. Det kan handla om byte av plastmattor etcetera.

Ett Ljusterö och mellanskärgårdsprojekt inrättas för att stärka upp näringsliv, tillväxt och infrastruktur på öarna. Fritidsgården på Ljusterö får utökade öppettider.

Investeringstakten skruvas upp med drygt 10 miljoner mer jämfört med budget 2016 och hamnar på totalt 128 miljoner för 2017. Den totala investeringen i infrastruktur är drygt 100 miljoner för 2017.

Den kommunala skattesatsen föreslås för 2017 sänkas med 42 öre till 17:75:- per intjänad hundralapp. Det placerar Österåker på en fjärdeplats i skatteligan! Sedan 2011 har kommunalskatten sänkts med hela 1:50 i Österåker…

 

Sammanfattning

Budgeten för 2017 med plan för 2018-19 innehåller satsningar som ökar kvaliteten i verksamheterna. Framförallt skolan, vården och omsorgen ges värdefulla resurstillskott.  Investeringstakten ökar, där investeringar i infrastruktur är över 100 miljoner. En modell för mål- och resultatstyrning kommer att implementeras för att tydliggöra hur skattemedlen används och hur man ytterligare kan utveckla verksamheten ur ett medborgarperspektiv. Stickprovskontroller kommer att göras i kommunens upphandlingar för att säkerställa avtalsefterföljelse. Denna budget är avvägd för att även klara de finansiella målen och pensionsåtagandet. God ekonomisk hushållning är ledstjärnan.  Alliansens budget svarar upp mot olika angelägna behov och intressen samt stärker vår konkurrenskraft gentemot andra kommuner.

Vårt ekonomiska läge i Österåkers kommun är mycket gott och jag ser framtiden an med stor optimism! Som ytterst ansvarig för kommunens ekonomi överlämnar jag med stolthet denna budget för antagande!

 

Läs mer i Kanalens reportage här

 

Publicerat i 1 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Nyhetsbrev 2016-10-21

Ett färskt nyhetsbrev ligger nu upplagt under fliken ”Nyhetsbrev” i menyn ovan.

Trevlig helg önskar jag dig!

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Nyhetsbrev

Nyheter

Jag vill till dig som är ny läsare på min blogg passa på att highlighta att jag skriver nyhetsbrev regelbundet, där jag sammanfattar veckan som varit eller tar sikte på någon större händelse i veckan som kommer. Du finner samtliga nyhetsbrev sedan upp till ett år tillbaka under fliken ”Nyhetsbrev” ovan.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Öppet brev från 23 Moderata kommunalråd


Som kommunalråd och oppositionsråd arbetar vi varje dag för ett hållbart och fungerande samhälle. Precis som för er upptar frågor om hur vi skapar ett hållbart mottagande och en effektiv integration stora delar av vårt arbete. Under de senaste åren har vi tvingats ställa om vår kommunala verksamhet för att på kort tid erbjuda bostäder, ett socialt sammanhang, sysselsättning och utbildning till nyanlända. Vi gör det eftersom vi vill ta vårt ansvar och utifrån våra förutsättningar ta emot de som flyr undan våld och förtryck.

Det är också denna vilja att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle som får oss att skriva till er. I dagarna fick vi nämligen beskedet att kommunerna i Stockholms län ska ta emot och lösa boende för 8781 personer under 2017 och enligt beräkningar 12 250 under 2018. Samtidigt har vi en eskalerande bostadsbrist, för lite byggande och stelbenta byggregler. De nya kommuntalen tillsammans med bristande förutsättningar för bostadsbyggande gör att vi passerar gränsen för vad som är möjligt för oss att klara av. Vi vill med detta brev förklara hur vår situation ser ut, att ni försätter oss i en omöjlig situation och vad vi behöver för att ha en rimlig chans att klara vårt uppdrag.

Förra sommaren presenterade ni förslaget ”Ett gemensamt mottagande av nyanlända”. I praktiken har förslaget inneburit att varje kommun blev tvungna att ta emot ett antal nyanlända som länsstyrelsen fördelat utifrån statens beslut. Antalet ändras med kort varsel och vi har inte möjlighet att överklaga beslutet.

Vi förstår att era intentioner var en jämnare fördelning mellan landets kommuner och ett försök att motverka segregation. Men att ni slutade anpassa fördelningstalen till verkligenheten och våra förutsättningar har fått konsekvenser. Redan idag råder akut brist på bostäder som nu har blivit kritiskt. Det är anmärkningsvärt att vi ska ordna bostäder till 31 procent av alla nyanlända när Stockholms län endast utgör 22,5 procent av befolkningen.

Före sommaren presenterade ni ytterligare ett förslag som dels innebär att vi fråntas möjligheten att placera ensamkommande minderåriga asylsökanden i andra kommuner med bättre förutsättningar, dels ett schabloniserat ersättningssystem. Tanken må även denna gång ha varit god men förslaget innebär en kraftig inskränkning av det kommunala självstyret, en ytterligare pressad bostadssituation och att ersättningarna sänks med mångmiljardbelopp. Dessa lagstiftningar, i kombination med att fördelningstalen baseras på kommuners invånarantal och arbetsmarknad och inte tillgång på bostäder, har gjort krisen akut i Stockholms län.

Det faktum att vi inte har några bostäder till vårt förfogande kanske inte spelar någon roll från ett skrivbordsperspektiv, men det spelar en avgörande roll i praktiken. När ett kommuntal är fastställt har vi två månader på oss att ordna med bostäder till ett antal nyanlända utan att ha möjlighet att påverka volymen. Detta ska göras i det län med en av världens längsta bostadsköer samtidigt som det snarare är regel än undantag att det tar minst tio år från idé till att en bostad står nyckelfärdigt.

Problemet måste ni själva ha insett när ni gav staten undantag från lagar och regler
vid byggande av asylboenden. Liknande regelförenklingar eller undantagstillstånd
skulle vara ytterst användbart för byggherrar men även för oss i kommunerna. När vi ber om detta möts vi av en kompakt tystnad eller en tillsägelse att vi fortsatt ska följa de regler ni själva har friskrivit er från.

Att införa tvingande lagstiftning med innebörden att vi i rekordfart måste få fram ett stort antal boenden har givetvis inte skapat fler bostäder. Däremot har det tvingat många av oss till tillfälliga baracklösningar, att samtliga hyresrätter som frigörs från allmännyttan gått till nyanlända istället för till bostadskön eller att kommuner rent av tvingats köpa bostadsrätter. Samtidigt lägger boenden i andra delar av landet ner.

Detta är inte hållbart. Det är slöseri med skattebetalarnas resurser, ger sämsta möjliga förutsättningar för en fungerande integration och stänger ute andra medborgare som står i bostadskön.

Under de senaste åren har vi haft en ansträngd situation men lyckats anpassa oss till minskade resurser och förändrade planeringsförutsättningar. De nya kommuntalen tillsammans med tvångslagstiftning och en ovilja att ändra på stelbent lagstiftning gör dock ett fortsatt mottagande omöjligt. Ska vi överhuvudtaget ha möjlighet att leva upp till vårt lagstadgade ansvar behöver vi tre saker från er:

1. Bromsa utslussningen från asylboenden till kommunerna. Av landets 290 kommuner uppger 250 kommuner att de har bostadsbrist. I Stockholms län är situationen akut. Inga tvångslagstiftningar eller goda intentioner kan ändra på faktumet att vi inte har några lediga bostäder med två månaders varsel. Genomsnittlig kötid 2015 var 8,2 år och bara i dagsläget står över 550 000 personer i bostadsförmedlingens kö.

2. Ni behöver omedelbart se över vilka lagar och regler som behöver tas bort eller anpassas till snabbare bostadsbyggande och ett långsiktigt hållbart samhälle. Ledtiderna måste radikalt sänkas. Det ska inte ta mer än två år från idé till ett nyckelfärdigt boende.

3. Kommunerna behöver rätt förutsättningar såsom långsiktiga planeringsförutsättningar och möjlighet att påverka beslut som rör vår kommun. Det är inte hållbart att vi med två månaders varsel måste förse ett visst antal, som vi själva inte haft möjlighet att påverka, med bostäder. Vi ber er därför avskaffa tidigare tvångslagstiftning och förpassa de två senaste förslagen till papperskorgen.

Vi har blivit vana vid att anpassa oss till minskade resurser och förändrade planeringsförutsättningar, men det finns en gräns för hur mycket vi kan anpassa oss. Den gränsen är nu passerad. Om ni inte lyssnar till oss och anpassar förd politik kommer vi inte kunna leva upp till vårt lagstadgade ansvar.

Vi begär nu därför att ni inte fortsätta på inslagen väg och försöka lagstifta bort bostadsbrist och kostnader i flyktingpolitiken. Samarbeta istället med oss i kommunerna och förse oss med verktyg och möjligheter. Genom minskad byråkrati, bättre planeringsförutsättningar, regellättnader och ett tillfälligt stopp i utslussningen från asylboenden skulle förutsättningar skapas för fler bostäder, en bättre integration och ett kostnadseffektivt mottagande.

Adam Reuterskiöld (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun
Leif Gripestam (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Täby kommun
Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Lidingö Stad
Mats Gerdau (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun
Parisa Liljestrand (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna kommun
Fredrik Saweståhl (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Tyresö kommun
Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Salems kommun
Monica Pettersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun
Kjell Jansson (M)
Oppositionsråd i Norrtälje kommun
Fredrik Kjos (M)
Oppositionsråd i Upplands Bro
Martina Mossberg (M)
Oppositionsråd i Haninge kommun
Henrik Thunes (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna kommun
Olle Reichenberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Danderyds kommun
Harry Bouveng (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamns kommun
Pehr Granfalk (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Solna Stad
Lars Lindgren (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Vaxholms kommun
Daniel Dronjak Nordqvist (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun
Göran Nygren (M)
Gruppledare i Nykvarns kommun
Olov Holst (M)
Oppositionsråd i Sigtuna kommun
Jimmy Baker (M)
Oppositionsråd i Botkyrka kommun
Oskar Weinmar (M)
Oppositionsråd i Upplands Väsby
Marita Lärnestad (M)
Oppositionsråd i Södertälje
Michaela Fletcher (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Äntligen första spadtaget för friidrottsarenan!

spadtaget

Även om arbetena redan tjuvstartat lite med mark-, el- och rördragningsarbeten så togs det formella spadtaget för den nya friidrottsarenan vid Röllingby idag. Undertecknad höll inledningstal innan det var dags för fyra friidrottsungdomar från Åkersberga SK att tillsammans företa det symboliska spadtaget.

Det var en välbesökt tillställning där bland annat det kända friidrottsoraklet Lennart Julin närvarade.

Banorna beräknas vara på plats om ungefär ett år. Det blir en arena som håller SM-standard med åtta löparbanor, hoppgropar och kastburar. En permanent läktare kommer byggas och arenan förbereds med modern teknik.

Ett mycket välkommet och efterlängtat tillskott till idrotten i vår kommun!

jag-och-armadas-vd-leif-blomqvist-inledningstalar

lennart-julin-flankerad-av-friidrottsungdomar

valbesokt-dag

arbetena-har-redan-smugit-igang

 

 

 

Publicerat i 1 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Angående vinster i välfärden

hemtjanst

Nu talas det om vinstbegränsning för företag som producerar välfärdstjänster. Ilmar Reepalu föreslår nu att företagen, de privata leverantörerna, inte ska få behålla mer än 8 procent i vinst! 

Det är ett tänkande som i mina ögon andas fondsocialism! 

Så här fungerar det enkelt uttryckt i praktiken: Kommunen tecknar ett avtal med en leverantör av t.ex. hemtjänst. Avtalet anger vad som ska göras och med vilken kvalitet. Pengen är exakt densamma för kommunal som för privat utförd hemtjänst. 

Ponera att vårdföretaget kommer på ett effektivt sätt att organisera vården och kan leverera samma mängd vård som tidigare med samma kvalitet, eller högre, till samma pris. Samtidigt som man också får pengar över. Dessa pengar som blir över får företaget idag behålla. Kommunen har ju inte förlorat något. Vi har fått det vi beställde med rätt eller t.o.m. högre kvalitet. På vilket sätt är detta ett problem? Här får nog vänstern faktiskt vara så snälla att förklara sig. 

Om en kommunal verksamhet (låt oss som exempel uppehålla oss vid den del av hemtjänsten som driftas av kommunen) under flera år går med underskott och tappar brukare är det ingen från oppositionen som ens ifrågasätter detta, utan istället accepterar man ett sämre ekonomiskt resultat, rent av minusresultat, inom den kommunala hemtjänsten. Man pläderar ideligen om att mer pengar ska allokeras till verksamheten. Det verkar inte finnas någon hejd på hur långt ineffektivt nyttjande av resurser ska få gå så länge de ideologiska bevekelsegrunderna får sitt. 

Österåker ligger redan idag, jämfört med oss jämförbara kommuner, på en högre nivå i peng till hemtjänsten. Pengen till kommunala såväl som privata utförare är exakt densamma! Skulle skattekollektivet – av ideologiska skäl – tvingas hålla den kommunala verksamheten under armarna måste motsvarande resurser tillskjutas de privata. Vilket i så fall skulle spä på deras vinst. Något som man i grunden är mot.

Hur man än vrider sig för att i tanken försöka möta vänsterns resonemang så är rumpan alltid bak. 

Varför ifrågasätter ingen från vänsteroppositionen att nöjdheten bland brukarna/hemtjänsttagarna/kunderna är högre inom den privata hemtjänsten än den kommunala? Varför ställer inte oppositionen samma krav på de två olika verksamheterna? 

Det enkla svaret synes vara en ovilja till valfrihet, att all hemtjänst ska vara kommunal. S i Österåker har dessutom varit emot LOV:en, Lagen om valfrihet sedan vi införde den i Österåker. Det säger väl något? 

Man kan lätt få intrycket om man lyssnar på vänstern att brukarna får sämre kvalitet inom en privat hemtjänst jämfört med en kommunal. Fakta visar dock att så inte är fallet – det visar tvärtom – en högre kundnöjdhet! 

Ta gärna del av Svenskt Näringslivs rapport:

 http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/sant-och-falskt-om-foretagande-i-valfarden_623673.html

Tänkvärt:

bild-till-blogg-om-hemtjanst-20160907

Publicerat i 1 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Debattartikel om den ohållbara moment 22-situationen.

Länk till gårdagens artikel i Dagens Samhälle finner du här.

 

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Den kommunala hemtjänstverksamheten

I Österåkers kommun utförs hemtjänstverksamhet av den kommunala Produktionsförvaltningen i egen regi samt sex olika privata utförare. Andelen hemtjänstverksamhet utförd i egen regi har minskat under de senaste åtta åren från 79 % ned till 35 %. Verksamheten i egen regi har redovisat underskott sedan 2010 och under 2015 har underskottet ökat kraftigt. Helårsprognosen för 2016 visar ett underskott på ca 7 miljoner kronor. P

Kommunstyrelsen, som har ekonomisk uppsiktsplikt, har de senaste åren beslutat om åtgärdsplaner m.m. för att Produktionsstyrelsen ska nå en ekonomi i balans. Givet det ekonomiska läget gör Produktionsstyrelsen bedömningen att en ekonomi i balans är omöjlig att nå om inte konkurrensneutraliteten ska sättas ur spel. Pengnivån för hemtjänstverksamhet är de facto hög, högre än jämförbara kommuner. Likvärdighetsprincipen och konkurrensneutralitet måste råda.

Kommunstyrelsen fattade, som en konsekvens av ovanstående, beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 13 juni att rekommendera och godkänna att Produktionsstyrelsen lägger ner hemtjänstverksamhet för att nå en ekonomi i balans. (Vilket, givet de senaste årens negativa siffror är huvudfokus). Märk väl – det är en rekommendation och ett godkännande. Det är slutgiltigt upp till Produktionsstyrelsen och dess förvaltning att i detalj genomföra nödvändiga åtgärder.

 

 

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Kommunfullmäktige ikväll

Klubba

Vi har redan kommit nästan halvvägs in i juni och i kväll är det dags för vårterminens sista kommunfullmäktige. Att säga att tiden går fort är nästan en underdrift.

På ärendelistan återfinns bland annat lokala miljömål för Österåkers kommun 2015-2018. Målen har en lokal förankring även om de bygger på de nationella miljömålen. Det är övergripande mål och ett tydliggörande av kommunens lokala miljöarbete. Det går inte ner på detaljnivå utan det överlämnas till respektive nämnd och förvaltning att ta fram aktiviteter och åtgärder för att på bästa sätt inom ram bidra till att målen nås.

Vidare ska fullmäktige besluta om att godkänna markanvisningsavtalet för Hagby Äng och Kulle. Området kommer bebyggas med 300 smålägenheter med upplåtelseformen hyresrätter.

Två detaljplaner kommer upp för antagande. Dels etapp 1 av Björnhammarvarvet i Svinninge, dels Brännbackens industriområde.

Beslut om att ge uppdrag att uppföra multihall vid Näsängen väntas också tas ikväll.

Vi bifaller Medborgarförslag nr 1/2015 om utökat antal laddningsstationer för elbilar, då det också är i linje med vad som ingår i Alliansen i Österåkers budget för 2016, samt plan för 2017-18.

Som vanligt kan du se websändningen från mötet via kommunens hemsida här, eller lyssna på Radio Österåkers direktsändning på 103,7 Mhz

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Debatten om bristande åldersbestämningar fortsätter

Från sr.se Bild från sr.se

Sveriges Radios Studio Ett tog under gårdagen upp ämnet ensamkommande och de allvarliga bristerna i åldersbestämning hos Migrationsverket. Jag intervjuas i inledningen av programmet om min syn på detta och de vittnesmål som kommit till min kännedom genom kontakter med anställda ute i verksamheterna.

Jag har debatterat i ärendet förut. Dels om de godtyckliga okulära åldersbestämningarna och den brist på rutiner som finns. Jag har även – i ett försök att jämna ut könsfördelningen – begärt hos Migrationsverket att ensamkommande flickor fortsättningsvis ska anvisas till kommunen.

Här nedan är en sammanställning över mina debattartiklar och radioframträdanden i ämnet:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6449097 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/att-inte-aldersproeva-asylsoekanden-aer-oetiskt-24550 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/stora-konsekvenser-av-en-slapphaent-alderskontroll-23919  

http://www.svd.se/sverige-maste-kunna-gora-medicinsk-bedomning/om/svenskt-flyktingmottagande

http://www.svd.se/bestam-asylsokandes-alder-vid-ankomsten/om/svenskt-flyktingmottagande

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/jaemn-koensfoerdelning-baest-foer-samhaellet-22972

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6370748 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/daerfoer-vill-oesteraker-nu-ta-emot-flyktingflickor-22653 

https://michaelafletcher.wordpress.com/2016/02/15/brev-till-migrationsverket-krav-pa-jamn-konsfordelning/ 

 

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar