Angående utvecklingen av Täljöviken-Näsängen

Täljöviken 4

Alliansens svar på ”Öppet brev från Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening och Naturskyddsföreningen till politikerna i Österåkers kommun” om utvecklingen av området Täljöviken-Näsängen.

Österåker växer och efterfrågan på bostäder ökar. Vi är en attraktiv kommun att flytta till och har en positiv befolkningsutveckling, vilket ger ökade skatteintäkter som i sin tur ligger till grund för en god kvalitet i välfärden även i framtiden. Vi har ett unikt geografiskt läge med närhet till natur och hav. Den politiska ambitionen är att vända Åkersbergas tätortsbebyggelse mot vattnet och därigenom tillskapa unika boendemiljöer. Den främsta utvecklingen av nya bostadsområden bör av flera praktiska skäl rimligen ske västerut, där bland annat Täljöviken ligger.

Kommunerna ansvarar för planer och hur samhällena ska utvecklas. Det är en politisk fråga och ingår därmed som en del i den representativa demokratin. Den i demokratisk ordning beslutade processen att utveckla området Täljöviken-Näsängen har pågått sedan början av 2000-talet, initierad av den då ansvariga politiska ledningen. Det har under resans gång varit en grundlig process som dessutom passerat tre allmänna val.

Uppdraget om en fördjupad översiktsplan sattes igång i och med Kommunfullmäktiges (KF) beslut den 17/12-2001 (§158). Kommunstyrelsen (KS) behandlade ärendet 29/11-2001, § 205). Till grund för detta låg Kommunfullmäktiges beslut angående fortsatt planläggning av förnyelseområdena den 21/2-2000 (§2). KS 3/2-2000 (§15)

Den 16/6-2003 (§73) godkände KF ”Vision för Täljöviken”, jämte förslag till överens-kommelse om markreglering och anläggningsarbete.

Den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken antogs av KF 28/8-2006 (§62).

Programuppdrag och planuppdrag lämnades av KF 8/2-2008 (§31) och programmet godkändes den 14/6-2010 (§90)

Stadsbyggnadsnämnden (SBN) beslutade 22/2-2011 om samråd för detaljplan i vilken gestaltningsprogram och miljökonsekvensbeskrivning fanns framtagna.  22/11-2011 fattade SBN beslut om två utställningar för detaljplanen.

1)  Täljöviken – övre och nedre

-Gestaltningsprogram

-Miljökonsekvensbeskrivning av föreslagen detaljplan

2)  Täljöviken – hela planområdet

-Gestaltningsprogram

-Miljökonsekvensbeskrivning av föreslagen detaljplan

-Förslag till skötselplan för strandängar inom detaljplan

Planeringen för en bebyggelse i det aktuella området har alltså pågått under hela 2000-talet. Nödvändiga mått och steg har vidtagits. Beslut har fattats i god demokratisk ordning. Ett samarbetsavtal slöts i maj 2010 mellan Österåkers kommun, Österåkersvatten AB och Österåkers Näs Fastighets HB där parterna förbinder sig att tillskapa byggrätter i det aktuella området.

Under processens gång har kulturgeografisk analys, kulturmiljöinventering samt naturvärdesinventering (inklusive förslag till skötsel) gjorts.

Som en del av projektet tillskapades Näsuddens naturreservat. En del i att bevara kultur- och naturvärden.

Länsstyrelsen, som har tillsynsansvaret över den kommunala planeringen har varit remissinstans. Man har därifrån endast föreslagit vissa smärre ändringar i det ursprungliga förslaget. Dessa har beaktats och finns i sin helhet med i det nya planförslaget. Ingen bostadsbebyggelse kommer att ligga inom strandskyddsområde. Länsstyrelsen beslutade 26/6-2013 att bifalla de infrastrukturdelar som hamnar innanför strandskyddat område.

Genom skötselplanen, som ingår som en del av projektet, kommer de värdefulla strandängarna att kunna återfå sitt ursprungliga skick. Något som också lovordas i den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram av det oberoende konsultföretaget Ekologigruppen AB. Strandängarna är idag stadda under omfattande igenväxning.

Det idag otillgängliga området kommer att tillgängliggöras för en bredare allmänhet genom det promenad- och cykelstråk som kommer anläggas.

Jordbruksarrendatorns bedömning är att det inte går att bedriva ett rationellt jordbruk i området. Det är en fodervall med relativt låg avkastning och inga grödor för människor odlas. Vid ett så kallat nollalternativ – d.v.s. att arrendatorn upphör med jordbruket – kommer området sakta men säkert att växa igen. Mot tillväxt står således stagnation i dubbel bemärkelse!

Alliansen i Österåker har en klart och tydligt torgförd ståndpunkt att Österåker ska dra nytta av det inflyttningstryck som råder i Stockholms län. Vi växer – och med det möjligheten att kunna utveckla välfärdstjänsterna, så som vården och omsorgen om våra barn och äldre även framgent. Vi vill dra nytta av möjligheten att kunna bygga bra bostäder med olika upplåtelseformer (villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter) på ett ansvarsfullt sätt i en naturlig miljö. Täljöviken-Näsängen är ett sådant område.

För mer information, besök gärna: http://taljostrandang.se eller kommunens sida om projektet här!

Det här inlägget postades i 1 och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Angående utvecklingen av Täljöviken-Näsängen

  1. Bertil skriver:

    Planprocesser tar för lång tid, bilda ny lag där det går snabbare att få tillstånd att bygga.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s