Lönesatsning på socionomer i Österåker

Österåkers kommun inför en lönetrappa för socialsekreterare, LSS-handläggare och biståndshandläggare med myndighetsutövande uppgifter. Syftet är gynna personal som arbetar kvar inom socialförvaltningen.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare får möjlighet att göra lönekarriär i en mycket viktig yrkesgrupp. Vi hoppas att detta ska leda till att fler väljer Österåkers kommun som arbetsgivare och att man ser fördelarna att stanna hos oss.

Läs mer här

Publicerat i 1 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Ekonomin är fortsatt mycket stark i Österåker

Ekonomin i Österåkers kommun är fortsatt stark. Det visar bokslutet för 2014 som landar på +93 miljoner kronor.

Ekonomi i balans är ett viktigt mål för Österåkers kommun. En god ekonomi är en förutsättning för att kunna utveckla den kommunala verksamhetens kvalitet och innehåll, och svara upp mot behoven i en tillväxtkommun vad gäller till exempel infrastruktur.

Vi har god styrning på ekonomin och håller oss till de finansiella målen. Den ekonomiskt starke har helt andra möjligheter än den med svag ekonomi. Vi har kunnat genomföra satsningar på kärnverksamheterna, framför allt skolan, och kan även göra det framöver.

Det sammanlagda resultatet för föregående mandatperiod, det vill säga år 2011 till 2014, är + 471 miljoner kronor. Soliditeten fortsätter att förbättras och hamnar år 2014 på 67,6 procent. Den har gått från -11 procent 2011 till +14,4 procent 2014, inklusive kommunens pensionsåtagande. Tack vare en god ekonomisk hushållning och en soliditet på över noll har kommunen haft möjlighet reservera en del för pensionsskulden samt fondera en del av överskottet i en så kallad resultatutjämningsreserv. Det är medel som kan användas för att kunna upprätthålla en god kvalitet i verksamheterna även vid en djup lågkonjunktur. Det känns tryggt för framtiden.

Kommunalskatten har under föregående mandatperiod sänkts i två steg – totalt med 58 öre – och har för 2014 varit 18:65 kronor, vilket är den åttonde lägsta kommunalskatten i länet. Kommunen har inga lån.

Publicerat i 1 | Märkt , , | 1 kommentar

Bemötande av pressrelease från Socialdemokraterna

Det känns en aning märkligt att Ann-Christine Furustrand anser sig behöva ännu tydligare besked om Säbyviken när hon under fullmäktigesammanträdet den 9/2 sade sig vara nöjd med det svar jag levererade på hennes interpellation. Det är beklagligt att Socialdemokraterna verkar försöka vinna billiga politiska poänger.

Jag redogjorde klart och tydligt att denna detaljplan, i likhet med övriga 39 detaljplaner som hanterats under min tid som Kommunstyrelsens ordförande, kommer att följa gängse strikta formkrav och processarbete. Såväl i plan- och bygglagen som i kommunallagen finns formkrav för hur en detaljplan skall arbetas fram och beslutas. Under framtagande-processen samråds i ett planärende som Säbyviken med bl.a. Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt andra myndigheter och sakägare för att tillse att det tas fram en så bra plan som möjligt. De synpunkter som kommer fram i samrådsprocessen bearbetas och förändrar i tillämpliga delar detaljplaneförslaget. Innan detaljplaneförslaget underställs Kommunfullmäktige sker ytterligare en granskning av bl.a. Länsstyrelsen. Allt detta sker dessutom i en helt öppen och transparent process. Vad är det Ann Christine behöver mer svar på?

Det här är sådant Ann-Christine Furustrand rimligen borde känna till i sin roll som oppositionsråd, om inte innan så i alla fall efter fullmäktigesammanträdet 9/2.

Den intresserade kan se sändningen från den 9/2 (Speciellt ärendena 7 b och 7 c) på Österåkers kommuns hemsida: http://www.osteraker.se/politikpaverkan/webbsandningarfrankommunfullmaktige/webbsandningfrankommunfullmaktige20150209.4.3703867714a3a94876b4373.html

 

Pressis (S) om SÄbyviken 2015-02-10

Publicerat i 1 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Sänkt skatt ger positiv tillväxt- och kvalitetsspiral

DS nr 2-2015 webI det senaste numret av Dagens samhälle (nr 2-2015) konstateras det faktum som vi i Österåker redan anammat, att låg och sjunkande skatt lockar människor. Desto fler människor som lockas att flytta in, desto större blir skatteintäkterna.

Österåker är en tillväxtkommun. Antalet invånare har ökat och ökar med ca 500 personer varje år och kommunens skattekraft har utvecklats från 112% (2004) till 116 (år 2014). Detta innebär högre skatteintäkter. Högre skatteintäkter gör att skatten fortsatt kan vara låg samtidigt som vi också år från år kan göra nödvändiga förstärkningar i kärnverksamheterna.

Med hjälp av konkreta finansiella mål och styrregler kan budgetarna följas upp ett smidigt och effektivt sätt, Analys av kostnadsutveckling inom olika verksamhetsområden görs regelbundet. Ett arbete pågår för att ytterligare förstärka god ekonomisk hushållning (GEH) ur både ett verksamhets- och ekonomiskt perspektiv.  Kommunen har en stark ekonomi och har lyckats göra avsättningar till pensionsskulden. Vi gör positiva resultat och har en god soliditet.

Kommunen ligger på 8:e plats i länet när det gäller skattesats. Det är inget självändamål i sig att enbart konkurrera med skattesatsen gentemot andra kommuner – man måste se helheten i form av hög kvalitet, låg skatt och attraktiv boendemiljö – men för oss Moderater är det dock principiellt viktigt att inte överdebitera skattebetalarna.

 

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | 1 kommentar

Angående Uppdrag granskning 14/1-2015

Med anledning av Uppdrag granskning – programmet i dag om båthallen i Säbyviken och det affärsmässiga förhållandet mellan min företrädare och dennes man å ena sidan och familjen Douglas å den andra vill jag redovisa nedanstående information/fakta.

Jag tar ingen ställning för någondera parten i detta sammanhang utan kommer endast att uppehålla mig vid fakta och praxis utifrån ett övergripande perspektiv. Detaljfrågor ankommer på Byggnadsnämnden som är en myndighetsnämnd. Det faktum att min företrädare lånat pengar av familjen Douglas och på familjens mark uppfört en skola är ett förhållande parterna emellan och huruvida detta skulle vara en beroendeställning eller inte är något som parterna får rannsaka sig själva om.

Ej svartbygge

Från kommunens sida har det lämnats bygglov för dels uppförande av båthall i Säbyvikens marina (BN 2002-08-27, §412), dels tillbyggnad till den samma (2010-05-25, §269)

Säbyviken. Otydligt kartunderlag

På kartan finns en blå linje som representerar ett strandskydd på 100 m eller i vissa delar ett fördjupat strandskydd på 300 m – samt en röd linje. Den röda linjen har av kommunen och Byggnadsnämnden när bygglovsärendet hanterades tolkats som att strandskyddet är upphävt ovanför linjen.

Den korrekta tolkningen är däremot att det finns en antagen detaljplan och att man skall söka i planhandlingarna för att få veta om strandskyddet har upphävts, vilket det ofta men inte alltid har.  Länsstyrelsen är den myndighet som fattar beslut om strandskyddslinjen. Kommunen har därför förväntat sig att det av länsstyrelsen levererade underlaget faktiskt är en strandskyddslinje. Länsstyrelsen har inte heller informerat om att underlaget skall tolkas på något annat sätt.

Fråga om missat grannhörande

De närmast grannarna har varken 2002 eller 2010 fått yttra sig över byggloven vilket är ett handläggningsfel. Varför detta fel har skett vet vi inte idag. Idag finns det hur som helst klara rutiner som skall förhindra att denna typ av handläggningsfel upprepas.

Fråga om påföljd

I reportaget hävdas att fastighetsägaren i Säbyviken hanterats på ett speciellt sätt. Det är inte sant.

Något svartbygge har inte skett i Säbyviken varken 2002 eller 2010. Svartbygge är ingen juridisk term, men brukar i dagligt tal användas då någon bygger utan att ha bygglov. Det har inte skett någon byggnation utan bygglov i Säbyviken i de två tillfällena. Såväl då den ursprungliga båthallen byggdes år 2002, som när tillbyggnaden utfördes 2010, lämnades bygglov.

Det som skett i Säbyviken är något som är unikt i vår kommun. Byggnadsnämnden har beroende på ett otydligt kartmaterial försatt en fastighetsägare i en situation där man 8 år efter det att man fått bygglov år 2002 får veta att byggnationen måste ha strandskydds-dispens. När tillbyggnaden utfördes våren 2010 hade bygglovet för tillbyggnaden förvisso inte vunnit laga kraft, men något krav på att så skall ske finns inte.

Det förekommer mycket sällan att fastighetsägare ens föreläggs att riva det som faktiskt är svartbyggen. Det normala är att fastighetsägaren ges möjlighet att i efterhand söka bygglov och erlägga en extra avgift för att man byggt utan lov. Inte i något fall i vår kommun har det förekommit att en fastighetsägare efter det att man fått bygglov som man följt i efterhand förelagts att riva det man byggt för att bygglovet i efterhand upphävts eller för att byggnadsnämnden misstolkat strandskyddsgränsen. Däremot förekommer det att byggnadsnämnden har ändrat detaljplanen där en överklagan medfört att ett bygglov undanröjts. I Säbyviken togs dock beslutet att ändra planen (2009) långt innan bygglovet upphävdes (2012).

I detta unika fall har byggnadsnämnden beslutat att man vill avvakta detaljplanearbetets utgång innan man beslutar om eventuella förelägganden. Ställningstagandet bygger på en bedömning av vad som är både rimligt och samhällsekonomiskt förnuftigt. Man kan ju också notera att såväl de två byggloven från 2002 och 2010 som beslutet att avvakta med eventuella förelägganden fattats av helt eniga nämnder. Om det skulle visa sig att det nu pågående detaljplanearbetet inte leder till en detaljplan där ett nytt bygglov kan lämnas för båthallen kommer byggnadsnämnden att pröva frågan angående föreläggande om rivning.

Publicerat i 1 | 11 kommentarer

Historiskt

Alldeles nyss fick jag möjlighet att vara med att välja partiordförande och valet var enhälligt. I partiets 111-åriga historia är det idag den 16:e gången en ny partiordförande väljs.

Ja, jag fällde en och annan glädjetår. Anna Kinberg Batra är nu partiordförande och den första kvinnliga. Jag är stolt, en stolt moderat.

2015/01/img_4245.jpg

2015/01/img_4247.jpg

2015/01/img_4248.jpg

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

God jul och gott nytt år!

God jul2014 var ett händelserikt år. För oss som arbetar med politik var det bråda dagar då fyra val avhölls under året – Ep-valet i våras samt valet till Riksdag, Landsting och Kommun den 14/9. För Moderaternas del innebar valen tyvärr i stort tillbakagångar, men vi behåller ändå makten tillsammans med Alliansen på en hel del håll, t.ex. i Österåker.

I skrivande stund är det osäkert om det tidigare aviserade extra valet 22/3 blir av då det lär pågå förhandlingar. Blir det av kommer i alla fall jag att arbeta riktigt hårt för att Alliansen ska återta makten på riksplanet. Var så säker!

Nu instundar först jul och nyårshelg. Jag vill tacka för det gångna året och önska Er alla en riktigt god jul och gott nytt år! Vi ses på det nya året!

Michaela

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Den borgerliga Alliansens budget klubbad igår av fullmäktige

budgetDen borgerliga Alliansens budget för 2015 antogs av Kommunfullmäktige den 15 december. Skola och infrastruktur är två områden som kommer få de största satsningarna.

Nämndernas bruttoramar kommer i och med detta att utökas med runt 92 miljoner för 2015 jämfört med 2014, varav den nya Skolnämnden kommer att få utökad ram med 41 miljoner.

Det känns så klart mycket bra att budgeten nu är klubbad. Den innehåller ett antal prioriteringar som är nödvändiga för att kunna utveckla kvaliteten i verksamheterna; bland annat inom skolans område och infrastrukturen.

Ett övergripande mål är att minska antalet barn per pedagog i förskolan och att på sikt nå 5,2 barn per vuxen i alla förskolor. Grundskole-, förskole och fritidspengen höjs och resurser tillförs skolan för bland annat läs- och skrivförståelse, barn i behov av särskilt stöd samt fler specialpedagoger. För att alla elever ska nå sina kunskapsmål, tillsätts resurser för att öka likvärdigheten mellan skolorna. En särskild satsning för ledarskapsutveckling och höjda löner till skolledare kommer också genomföras.

Investeringstakten för infrastruktur kommer öka ytterligare. Den totala investeringen är runt 90 miljoner netto för 2015. Arbeten för ökad framkomlighet i centrala Åkersberga samt en ny cykelplan prioriteras.

Överskottsmålet på minst 2 procent står fast och skattesatsen för 2015 lämnas oförändrad på 18:65 kronor.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Österåker ordentligt belyst i gårdagens ABC

BussÄven om regeringskrisen toppade nyheterna i stort igår, där Sd meddelade att man avser rösta på Alliansens budget idag och med det fäller S+Mp-regeringens dito, fanns det en del ljus riktat mot Österåker också.

Ärendet Arriva fortsätter. Vi accepterar inte den försämring som nu aviserats och kommer dels tillsammans med Stockholm Nordost-kommunerna den 12/11 träffa Arriva, dels för Österåkers del sammankalla till ett särskilt möte med dem inom kort för att ge vår syn på en utvecklad kollektivtrafik i vår del av länet. Med den takt vi växer (4-500 nya invånare per år) behöver vi mer av kollektivtrafik inte mindre. Du kan se inslaget från sena ABC här

ABC gjorde också ett inslag från Enebackens äldreboende. Apropå ljus på Österåker handlade inslaget om just ljus. Artificiellt solljus, utan farlig UV-strålning,  används på Enebacken för att göra personer med demenssjukdom gladare och lugnare.

 

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Sista ordet är inte sagt!

Jag uttalar mig i dag i Sveriges Radio P4, återigen med anledning av nedskärningarna i busstrafiken. För vissa linjer kommer nedskärningarna att innebära att upp till var fjärde avgång försvinner. Österåkers kommun kommer fortsätta agera tills dess kollektivtrafiksituationen är tillfredsställande.

Om en entreprenör vunnit en upphandling, där bland annat utökad turtäthet ingick som ett kriterium, är det inte mer än rätt att man också kör dessa turer.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6031491

Publicerat i 1 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Mitt budgetförord – Budget 2015, plan 2016-17.

Alliansen i Österåker. Logos och ledord

Alliansen i Österåker – Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna samt Österåkerspartiet – har beslutat att ta ett gemensamt ansvar för den politiska ledningen av Österåkers kommun under mandatperioden 2015-2018. Partierna har tillsammans tagit fram en politisk plattform för hela mandatperioden samt en gemensam budget för 2015 och plan för 2016-17.

Valfrihet, kvalitet och trygghet kommer att vara ledord i den borgerliga Alliansens styre i Österåker den kommande mandatperioden. Det kommer bli fortsatt fokus på skola, omsorg, trygghet, infrastruktur, miljö och en ekonomi i balans. Viktigare områden i skolan som tillförs resurser är bland annat på läs- och skrivförståelse, barn i behov av särskilt stöd och fler specialpedagoger. Nya miljömål och en reviderad cykelplan ska tas fram. Överskottsmålet på minst 2% står fast och kommunalskatten ska hållas på en låg nivå.

Österåkers ekonomi är fortsatt mycket god med en soliditet som utvecklats mycket positivt under de fyra senaste åren. God ekonomisk hushållning och en prioritering av kärnverksamheterna gör att vi har ett mycket tillfredsställande utgångsläge.

Det är mot bakgrund av det glädjande att kunna presentera den borgerliga alliansens budget för 2015 där nämndernas bruttoramar utökats med ca 92 miljoner mer än i föregående års budget. För perioden 2015-2017 planeras nettoinvesteringar på totalt 300 miljoner kronor. Investerings¬volymen kommer att finansieras med egna medel (dels avskrivningar och dels via årets resultat). Tack vare god ekonomisk hushållning behöver ingen upplåning ske under perioden.

Österåker är en kommun i tillväxt. Vi har en positiv befolkningsutveckling. Befolkningen i Österåkers kommun beräknas under perioden 2015-2017 öka med ca 1470 personer. Det är en ökning på i snitt 490 personer per år. Tillväxt och därigenom ett ökat skatteunderlag är avgörande för att kunna erbjuda en hög kvalitet i välfärden även i framtiden. Vi ställer oss positiva till att det byggs attraktiva bostäder i vår kommun för att möta behoven av en växande befolkning.

Österåker har en relativt låg medelålder på 40 år. Kommunen är en entreprenörskommun vilket antalet registrerade företag – nästan 6000 – vittnar om. Den generella arbetslösheten såväl som ungdomsarbetslösheten tillhör de lägsta i hela riket.

Satsningar och investeringar

Nämndernas bruttoramar ökas, som nämnts med 92 miljoner. Alliansen genomför extra satsningar för kvalitetshöjningar inom viktiga kärnverksamhetsområden – utöver pris-, löne- och volymförändringar. Bland annat utgörs närmare 41 miljoner, av ovanstående 92, på utökad ram för Skolnämnden.

Ett av de övergripande målen är bland annat att minska antalet barn per pedagog i förskolan och på sikt är målet att nå 5,2 barn per vuxen i alla förskolor.

Grundskolepengen höjs med mellan 4,2 – 5,2 % beroende på årskurs. Förskolepengen höjs med ca 5%. Fritidspengen höjs med ca 3 %.
Vår ambition är att fortsatt lägga de största delarna av resurstillskotten i skolan redan i de tidiga åldrarna för att bereda alla de bästa förutsättningarna längre fram i skolåren.

Resurserna till ökad likvärdighet mellan skolor kommer att ökas för att säkerställa att alla elever når sina kunskapsmål. En särskild satsning kommer att göras för ledarskapsutveckling och höjda löner till skolledare.

Investeringstakten för infrastruktur kommer att skruvas upp ytterligare. Den totala investeringen i infrastruktur är ca 90 miljoner netto för 2015. Kapacitetshöjande åtgärder för ökad framkomlighet, främst i Åkersbergas centrala delar prioriteras. Vi kommer ta fram en ny cykelplan och gör en stor satsning på gång- och cykelvägar för att skapa säkra skolvägar, knyta ihop kommundelarna samt åstadkomma en cykelväg till Täby och den cykelstrada som planeras gå vidare in mot Stockholm.

Under föregående mandatperiod sänktes kommunalskatten med totalt 58 öre. Det placerar Österåker på plats 8 av länets 26 kommuner. Skattekraften är bland de 13 högsta i landet. Skattesatsen föreslås för 2015 lämnas oförändrad på 18:65 kronor

Verksamheterna kommer i än högre grad vara föremål för utvärdering och uppföljning med avseende på kvalitet och måluppfyllelse. Detta för att varje skattekrona ska användas på effektivast möjliga sätt till högsta möjliga utfall.

.
Visioner och mål

Österåker ska i alla sammanhang präglas av valfrihet, kvalitet och trygghet med ansvar för miljön och den enskilde individen. Österåker ska vara den mest attraktiva skärgårdskommunen som flest väljer att flytta till, bo i, verka i, starta företag i och besöka.

Kommunen är positiv till tillväxt och inflyttning. Vi välkomnar som tidigare nämnts byggande av attraktiva bostäder i attraktiva lägen med en variation av upplåtelseformer; villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter.

.
Sammanfattning

Budgeten för nästa år innehåller satsningar som ökar kvaliteten i verksamheterna. Framförallt skolan ges värdefulla resurstillskott för fortsatt kvalitetsutveckling. Det långsiktiga perspektivet är minst lika viktigt som det kortsiktiga. Denna budget är avvägd även för att klara balanskrav, finansiella mål och pensionsskuld – nu och på några års sikt. Den svarar upp mot olika behov och intressen, stärker vår konkurrenskraft gentemot andra kommuner och påskyndar resan fram till målet att vi ska vara den attraktivaste skärgårdskommunen.

Som ytterst ansvarig för kommunens ekonomi ser jag positivt på framtiden och utvecklingen av vår fina kommun!

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Nu är jag formellt vald till Kommunstyrelsens ordförande!

Michaela

Vid gårdagskvällens Kommunfullmäktige valdes jag formellt till ordförande i Kommun-styrelsen, tillika kommunalråd i Österåkers kommun  för mandatperioden 2015-2018.

Jag är naturligtvis mycket hedrad och glad och kommer att göra mitt yttersta för att förvalta detta förtroende jag fått av väljarna, mitt parti, mina alliansvänner samt ett med acklamation enhälligt Kommunfullmäktige. Stort tack!

Jag vill passa på att gratulera mina kollegor: Mathias Lindow (Fp) som blir 1:e vice ordf i KS och kommunalråd med ansvar för kultur- och fritid, samt Ann-Christine Furustrand (S) som blir 2:e vice ordf i KS och oppositionsråd. Ser fram mot ett gott samarbete med Er!

Stort grattis också till alla Er som igår blev invalda i Kommunstyrelsen, nämnder och andra kommunala organ!

Jag ser verkligen fram mot att fortsätta utveckla vår fina skärgårdskommun de kommande fyra åren och att få jobba tillsammans med alla kompetenta medarbetare i kommunen. Jag ser också fram mot mina fortsatta medborgarmöten och träffar/dialoger/samarbeten med föreningar, organisationer, näringslivet och andra kommuner.

Nu närmast ligger budget för 2015 med plan för 2016-17 i pipelinen. Inom kort kommer jag bland annat att publicera budgetförordet här.

Återigen – stort tack!

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar