Företagande är grunden för välfärd

Svenskt Naringslivlogo

#osteraker #08pol #företagande #moderaterna

Snart skickas frågorna som ligger till grund för Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet ut till företagen och med anledning av det blev jag intervjuad av just Svenskt Näringsliv.

Österåker är en entreprenörskommun och att ha ett bra företagsklimat med många växande företag i vår kommun skapar jobb och ger förutsättningar för en god välfärd. Kommunen ska vara attraktiv för alla innevånare och den ska vara attraktiv att bedriva näringsverksamhet i. Jag är stolt över att vi har lyckats sänka skatten med 50 öre och samtidigt höjt både skolpeng och förbättrat ersättningar för hemtjänsten. Det hade inte varit möjligt på samma sätt i en kommun med dåligt företagsklimat och svag ekonomi.

Det är viktigt att kontinuerligt mäta och jämföra sig med andra kommuner för att se hur olika saker ändras över tid och kunna göra korrigeringar och satsningar där så behövs. Svenskt Näringslivs rankning är ett viktigt verktyg för mig som politiker och för hela kommunen. Den ringar in områden som vi måste jobba vidare med och är ett bra underlag för en fortsatt diskussion med kommunens företag.

Läs hela intervjun här

Publicerat i 1 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Summering av veckan – Alliansens budget segrade

12239195_10207119230410569_843556160401023518_o

Efter en tio timmar lång debatt i måndags antogs Alliansens budget för 2016 med plan för 2017-18 i Kommunfullmäktige.  Budgeten innehåller ca 80 miljoner mer i satsningar jämfört med året innan, samtidigt som kommunalskatten sänks med 50 öre. Österåkers kommun har nu den sjätte lägsta kommunalskatten i länet.

Efter tio timmars debatt och votering stod det klart att vår budget vunnit med 27 ja-röster, 23 nej-röster och en ledamot som avstod. Det känns riktigt skönt. Alliansen i Österåker har lagt en långsiktig och ansvarsfull budget. Våra kärnverksamheter får ett välbehövligt resurstillskott, samtidigt som skattebetalarna får mer över i plånboken.

Då kommunen under ett antal år haft en mycket god ekonomi har Österåkers kommun ett läge i ekonomin som möjliggör att nödvändiga satsningar inom en rad områden kan göras.

Skolan får en rekordstor satsning och tillförs 49 miljoner mer än föregående års budget. Bland annat görs en rejäl höjning av skolpengen, där årskurserna F-3 får en höjning med 12% och 4-9 10%. Andra områden inom skolan som prioriteras är ökad likvärdighet mellan skolor, fler legitimerade lärare samt en förstärkt elevhälsa.

Kultur- och fritidsnämnden kommer bland annat få 1,5 miljoner extra till kulturella evenemang. Förenings- och anläggningsbidraget utökas med 1,5 miljoner.

1,55 miljoner fördelas på miljömålsarbete och natur- och miljövårdsåtgärder samt utökad miljöövervakning. Laddstolpar för elbilar kommer att sättas upp på ett antal strategiska platser i kommunen. Ett utredningsuppdrag kommer att lämnas om miljöcertifiering av den kommunala verksamheten.

Inom vård och omsorg kommer en rad förstärkningar att göras. 22 miljoner mer satsas på Vård- och omsorgsnämnden jämfört med 2015. Bland annat kommer en tredje zon inom hemtjänsten skapas, vilket kommer ge täckning för långa restider i de mer glesbefolkade delarna av kommunen. Hemtjänsten förstärks med 1,2 miljoner. Den dagliga verksamheten för äldre och funktionsnedsatta förstärks med ytterligare 1,7 miljoner. Anhörigverksamheten vid Fyren kommer att få större lokal samtidigt som personalstyrkan utökas till 1,5 tjänst. En medicinskt ansvarig för rehab (MAR) kommer anställas och en friskvårdssatsning för personer i åldern 70-75 år kommer sjösättas.

Vad gäller infrastrukturen fortsätter de rätt omfattande investeringarna och satsningarna för god och säker framkomlighet för alla trafikslag. Drygt 100 miljoner investeras i infrastrukturen vilket är en ökning med 6% från föregående år.  Vissa planerade byggnationer av cykelvägar tidigareläggs för att snabbare kunna erbjuda säkra och effektiva cykelstråk.

För skärgårdens del kommer bland ett antal utredningsuppdrag lämnas om gång- och cykelleder på Ljusterö, pendelbåt till Stockholm, helgturer till Åsättra hamn samt en skärgårdsbåt.

Jag vill tacka alla som arbetat med att ta fram vår budget och som sett till att den gått i mål! Det har varit ett riktigt gott samarbete!

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

50 öre skattesänkning och 78 miljoner i satsningar för 2016!

Pengar

Det kommer bli fortsatt fokus på skola, miljö, kultur, fritid, och omsorg i Alliansens budget för 2016, med plan för 2017-18. 78 miljoner kronor mer kommer att satsas för 2016 än föregående års budget. Av dessa uppgår satsningarna på skolan till 49 miljoner. Kommunalskatten sänks med 50 öre till 18:15 per intjänad hundralapp, vilket då kommer bli den sjätte lägsta i länet!

Då kommunen under ett antal år haft en mycket god ekonomi och har varit erkänt skickliga med den ekonomiska politiken, bland annat är vi näst bäst i Sverige i kostnadseffektivitet enligt Dagens samhälle, har Österåkers kommun ett läge i ekonomin som möjliggör att nödvändiga satsningar inom en rad områden kan göras, samtidigt som skattebetalarna kommer få mer över i plånboken.

Skolan får en rekordstor satsning och tillförs 49 miljoner mer än föregående års budget. Bland annat görs en rejäl höjning av skolpengen, där årskurserna F-3 får en höjning med 12% och 4-9 med 10%.

Då det är viktigt att samma höga kvalitet inom förskola och skola erbjuds alla medborgare i Österåkers kommun, kommer en särskild prioritering inom fyra områden att göras för att höja kommunens resultat :

1) Det finns olikheter mellan skolor och inom skolor. Denna olikhet återspeglas i bl.a. betygsresultat. Skillnader i betyg finns främst mellan flickor och pojkar samt i olika bedömningar mellan provbetyg på nationella prov och betyg.

2) Kommunen behöver höja andelen behöriga lärare genom att ännu mer öka attraktiviteten att arbeta som lärare i Österåkers kommun. Fler behöriga lärare ska också kunna bli legitimerade.

3) Rektors ledarskap är avgörande för hur en skola lyckas. Kommunen kommer stärka rektors ledarskap för att nå en bättre måluppfyllelse.

4) En elevhälsa som ger eleverna det stöd de behöver för att kunna genomföra sina studier är av vital betydelse för elevens studieresultat.

Kultur- och fritidsnämnden kommer bland annat få 1,5 miljoner extra till kulturella evenemang. Förenings- och anläggningsbidraget utökas med 1,5 miljoner. Belysningen på kommunens motionsspår byts ut och kompletteras och beläggningen förbättras för högre trygghet. En särskild satsning görs på kultur för äldre. Den tillfälliga busslinjen till Domarudden sommartid fortsätter under 2016 och 2017. Biblioteket får en halv miljon kronor extra i utökad ram. Kultur- och fritidsförvaltningen får också en personalförstärkning. Stiftelsen Wira Bruk får ett extra bidrag för underhåll av de historiskt mycket värdefulla byggnaderna.

Miljön tas fasta på och 1,55 miljoner fördelas på miljömålsarbete och natur- och miljövårdsåtgärder samt utökad miljöövervakning. Laddstolpar för elbilar kommer att sättas upp utanför Alceahuset, i Åkersberga centrum och vid pendlarparkeringen vid Kulla Vägskäl. Medel avsätts till skolor för ”jord till bord” – närproducerat matprojekt.  Vissa planerade byggnationer av cykelvägar tidigareläggs för att snabbare kunna erbjuda säkra och effektiva cykelstråk. Ett utredningsuppdrag kommer att lämnas om miljöcertifiering av den kommunala verksamheten.

Inom vård och omsorg kommer en rad förstärkningar att göras. 22 miljoner mer satsas på Vård- och omsorgsnämnden jämfört med 2015. Bland annat kommer en tredje zon inom hemtjänsten skapas, vilket kommer ge täckning för långa restider i de mer glesbefolkade delarna av kommunen. Hemtjänsten förstärks med 1,2 miljoner. Den dagliga verksamheten för äldre och funktionsnedsatta förstärks med ytterligare 1,7 miljoner. Anhörigverksamheten vid Fyren kommer att få större lokal samtidigt som personalstyrkan utökas till 1,5 tjänst. En medicinskt ansvarig för rehab (MAR) kommer anställas och en friskvårdssatsning för personer i åldern 70-75 år kommer sjösättas.

Vad gäller infrastrukturen fortsätter de rätt omfattande investeringarna och satsningarna för god och säker framkomlighet för alla trafikslag. Drygt 100 miljoner investeras i infrastrukturen vilket är en ökning med 6% från föregående år.

För skärgårdens del kommer bland ett antal utredningsuppdrag lämnas om gång- och cykelleder på Ljusterö, pendelbåt till Stockholm, helgturer till Åsättra hamn samt en skärgårdsbåt. Det sistnämnda är i linje med ett medborgarförslag.

Kommunen har under ett antal år haft en mycket god ekonomi, tack vare kloka prioriteringar och god kontroll över ekonomin. Vi har ett läge i ekonomin som många andra kommuner inte har, där man på många håll tvingas höja skatten för att gå runt. Vi kan genomföra nödvändiga och fortsatt kloka satsningar inom en rad områden och samtidigt får invånarna behålla mer av sin lön genom en skattesänkning på 50 öre. Jag är väldigt glad att Alliansen fortsätter de offensiva satsningarna på skolan och bland annat gör en rejäl höjning av skolpengen. Detta, i kombination med lärarens insatser i klassrummet, förväntas ge våra elever ännu bättre förutsättningar att nå goda resultat.

Budgeten kommer att behandlas på Kommunstyrelsen den 21/10 samt Kommunfullmäktige den 23/11.

Jag intervjuas av Sveriges Radio P4 här

Läs även Kanalens reportage här

Publicerat i Alliansen, Österåker, Budget | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Förbättrade skolresultat i Österåkers kommun!

De kommunala såväl som fristående skolorna i kommunen har förbättrat resultatet i årskurs 9 jämfört med föregående år och ligger nu över snittet i länet. Det visar siffror från Skolverket. Andelen elever som nått kravnivån i alla ämnen i årskurs 9 i Österåker var i snitt 84 procent jämfört med länets 81 procent. (Se tabell över utvecklingen 2011-2015 nedan)

Det genomsnittliga meritvärdet – summan av betygsvärdena för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg – i Österåkers kommun ligger på 227,4 poäng vilket är en klar förbättring jämfört med 2014.

Skillnaden mellan pojkar och flickor har minskat och pojkarna har nu nästan kommit i kapp flickorna vad gäller andelen som nått kravnivån i alla ämnen. Flickor ligger på 85 procent och pojkar ligger på 82 procent. Förra året var den siffran 81 respektive 73 procent.

Det här är naturligtvis en mycket tillfredsställande utveckling och ett kvitto på att vi är på rätt väg mot Österåkers kommuns mål om länets bästa skola. Vi har bland annat valt att göra stora satsningar på lärarlöner, då forskning visar att läraren är avgörande för elevernas resultat. Vi ligger på samma nivå eller högre än jämförbara kommuner i länet vad gäller exempelvis skolpeng, så vi står oss mycket väl resursmässigt.

Tabell skolresultat 2015 åk 9  2015-10-01

Resurser i all ära, men de måste i alla verksamheter användas klokt och effektivt. Varje satsad krona ska noga följas upp så dessa används på rätt sätt. Österåker ligger redan nu på andra plats i landet i total kostnadseffektivitet, i vilket skolan ingår. Detta kunde man också nyligen ta del av i Dagens Samhälle. (Se tabell nedan) Detta är en indikator på att de gemensamma medlen hanteras klokt.

Tabell kostnadseffektivitet 2015-10-01

Genom fortsatta, kloka och avvägda satsningar inom skolans område, en renodlad skolnämnd som målinriktat fokuserar på just skolfrågor samt en ny skoldirektör som kommer arbeta med fortsatta uppföljningar och åtgärder är jag övertygad om att den uppåtgående trenden kommer hålla i sig.

Publicerat i Lärarlöner, Skola, Value for money | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Uppvaktning av Trafikverket angående Ljusterö

Pia, Elisabeth och Titti från Ljusteröinitiativet berättar om trafiksituationen på Ljusterö för Helena Sundberg, regionchef Trafikverket.

Pia Nilsson, Elisabeth Edberg och Titti Jansson från Ljusteröinitiativet berättar om trafiksituationen på Ljusterö för Helena Sundberg Trafikverket.

Idag besökte jag Trafikverket i Solna – tillsammans med representanter för boende och företagare på Ljusterö samt oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand – för att överlämna inte mindre än 2 207 namnunderskrifter och en officiell skrivelse från kommunen till regionchef Helena Sundberg med krav på säkra gång- och cykelvägar för gående och cyklister på ön.

Det är 1660 människor folkbokförda på Ljusterö.  Under sommarmånaderna vistas drygt 30 000 personer på ön. Vägarna är smala och inga andra alternativ finns, om man vill gå eller cykla, än att göra det ute i vägbanan. Vi anser att Trafikverket trafiksäkerhetsmässigt ansvarar för de människor från hela Stockholmsregionen som befolkar Ljusterö, inkluderat sommarmånaderna. De ska kunna vistas och förflytta sig på ön utan att behöva riskera sina liv.

Österåkers kommun är en skärgårdskommun. Skärgården och Ljusterö är en regional angelägenhet. Men någonting måste göras åt trafiksituationen på Ljusterö där trafiksäkerheten brister. Ingen ska behöva riskera sitt liv för att det inte finns någon lämplig plats att gå eller cykla på Ljusterö.

Titti Jansson överlämnar 2207 namnunderskrifter för säkra gång och cykelvägar.

Titti Jansson överlämnar 2207 namnunderskrifter för säkra gång och cykelvägar.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Kriminaliteten har sjunkit kraftigt i Åkersberga

Julhandel, fickstölder, Göteborg, Nordstan

Bland annat extra polisiära insatser har gett resultat

Som lokaltidningen Mitti Södra Roslagen rapporterade om i veckan som var – och som idag också lyfts av Mitti:s stockholmsweb – har den kriminella aktiviteten sjunkit kraftigt i Åkersberga. De bilbränder och andra gängelaterade brott som vi upplevde för ett par år sedan har nu nära nog helt upphört. Drogmissbruket har också det sjunkit.

Roslagspolisen har allokerat extra resurser till just Åkersberga i ett försök att stävja gängkriminalitet och drogmissbruk, vilket visat sig vara en mycket framgångsrik metod. Detta sker i kombination med förebyggande arbete samt kommunens insatser i form av ersättning till nattvandrande föräldrar och föreningar, snabbare omhändertagande av skrotbilar, snabbare åtgärder vid klotter, skadegörelse m.m.

Kommunen och Polisen kommer inte slappna av tack vare detta utan snarare intensifiera arbetet och insatserna för att bibehålla detta gynnsamma läge. Österåkers kommun ska präglas av hög trygghet!

Publicerat i 1 | Märkt , , , | 1 kommentar

Var med och påverka framtidens Österåker!

Översiktsplan bild

I Information Österåkers lokal i Skutan, Åkersberga centrum, invigs den 14 september klockan 16:00 en utställning med anledning av den nya översiktsplanen som är under framtagande. #osteraker #svpt

Översiktsplanen är vägledande för hur kommunens mark och vatten kan användas i framtiden och har en tidshorisont på 25 år. Den aktualiseras varje mandatperiod och förnyas vart tionde år. Sist den förnyades var 2006. Översiktsplanen ger en principiell vägledning för den framtida samhällsplaneringen. Planen ska ta tillvara olika behov och möjligheter och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle.

I Information Österåkers lokal kommer att finns information om översiktsplanen samt på vilket sätt man kan delta i arbetet med att forma en övergripande inriktning för översiktsplanen.  Det kommer finnas möjlighet att inkomma med idéer och synpunkter.

Missa inte 14 september klockan 16:00 i Information Österåkers lokal!

Publicerat i kommun, Skärgårdskommunen Österåker | Märkt , , , , , , | 1 kommentar

Nu är arbetet med nya brandstationen inlett

Nya Åkersberga brandstation

Skiss av nya Åkersberga brandstation.

Jag hade äran att i morse få vara med och ta det första symboliska spadtaget för den nya brandstationen på Näsvägen 25 i Åkersberga. Det kommer bli en ändamålsenlig och toppmodern anläggning som både brandförsvaret och ambulanstjänsten kommer utgå från.

Dagens brandstation är från slutet av sextiotalet och skulle stått inför omfattande renoverings- och uppgraderingsbehov för att uppfylla dagens krav. Idag är brandbilarna större samtidigt som de förväntas komma till olycksplatsen på kortare tid. Det kräver större vagnhallar och nya strategiska placeringar av utrymmen. Då Åkersbergas centrala delar står inför en förtätning ansågs en helt ny brandstation på en ny plats vara det bästa alternativet.

I december 2016 beräknas den nya brandstationen stå klar.

Som extranummer fick jag och förbundsdirektören för Storstockholms brandförsvar, Svante Borg, åka en tur i stegbilskorgen. Det visade sig att den turen gick ända upp. Synd att det var en rätt tjock dimma, för på 30 meters höjd hade man säkert fått en intressant panoramavy över Åkersberga.

Första spadtaget - nu sätter bygget fart

Första spadtaget – nu sätter bygget igång!

Då var jag på väg upp...

Då var jag på väg upp…

...ännu lite längre upp...

…ännu lite längre upp…

Högst upp...

Högst upp…

Publicerat i Armada, Åkersberga, Österåker, Blandat, Trygghet | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Höstterminen igång med full fart

Nu står det september i våra kalendrar och i skrivande stund kämpar den i år vackra och efterlängtade sensommaren sig kvar ännu ett tag. Snart stundar hösten med vackra färger och hög klar luft. Dags att ladda upp med ved till braskaminen och mysa när tillfälle ges!

I söndags var det traditionsenlig kampanj vid Kanalens dag. Det var härligt att träffa Er alla som var där och med Ert goda humör förgyllde vårt tält. Det var strålande väder ända in på eftermiddagen då regn och blåst drog in, vilket tyvärr påverkade besökarantalet en del. Innan dess hade vi dock tillfälle till många bra samtal med väljare och att dela ut give aways och visa att vi är ”på hugget”.  Ett stort tack till alla som jobbade med iordningställande och kampanjande!

Onsdagsträffarna i lokalen har kommit igång. Första tillfället handlade om skola, som Gunnar och Kenneth höll i gemensamt, och nu i onsdags höll Conny ett pass om kommunens kultur- och fritidspolitik. Detta är ett toppeninitiativ av styrelsen och det ger möjlighet för medlemmar att lära sig mer om olika sakpolitiska områden och att lära känna andra i partiföreningen. Har du som medlem ännu inte hunnit vara på någon av träffarna så ligger schemat på vår hemsida eller på vår Facebook-grupp. Klockan 19:00 onsdagar i lokalen på Luffarbacken 5 är det som gäller.

Budget

Höst är lika med budgetarbete och vi i Alliansen kommer tillsammans att arbeta fram en långsiktigt hållbar budget för Österåkers bästa. Det ekonomiska läget är mycket gott och vi är rustade för framtiden. Vi har betalat av 3/4 av pensionsskulden och har kunnat reservera 140 miljoner för sämre tider. Soliditeten exklusive pensionsåtagandet ligger på 67%. Det är ett guldläge. Så klart har vi möjligheter att satsa och har en del tunga investeringar att göra framgent för att fortsatt kunna ligga i framkant, men det gäller samtidigt att inte i något läge drabbas av lättsinne!

Trygghet

Polisen och Armada rapporterar om en mycket lugn sommar vad gäller brott och skadegörelse, vilket känns mycket bra. Det gäller nu att det förebyggande arbetet fortsätter och utvecklas för att bibehålla detta. Kommunens nya klotterpolicy (tillika ett moderat vallöfte) statuerar att klotter och annan vandalism ska, där så är tekniskt möjligt, vara åtgärdat inom 24 timmar. Ser du t.ex. klotter någonstans är det bara att slå kommunen en signal så åtgärdas det. Kommunen har även en app som man kan ladda ner och använda för att anmäla olika saker. Det kan vara ett trasigt trappsteg till en skylt som sitter snett. Många bäckar små ger ett snyggare och tryggare Österåker.

Äldreliv

Jag var idag inbjuden på invigningen av Förenade Care:s nya äldreboende i Margeretelund. En helt fantastisk anläggning med en mycket hemtrevlig känsla. I och med LOV och de satsningar som görs och gjorts på äldreboenden ligger vi nu i en så gynnsam fas med boendeplatser att vi kan erbjuda verklig valfrihet för våra äldre, vilket så klart är mycket glädjande. (Se bilder från invigningen längst ned i inlägget!)

Kollektivtrafik

Då socialdemokraterna i Landstinget fick igenom sin bromsning av taxan i kollektivtrafiken fattas det ca 500 miljoner för kollektivtrafikens del. En höjning med en dryg hundralapp i månaden hade inneburit att Stockholm med hela sin gigantiska kollektivtrafikapparat hade gått från billigast till näst billigast månadskort. Nu står vi istället med svarte Petter i form av neddragningar. Vi från Österåker kommer naturligtvis kämpa med näbbar och klor för att det inte ska bli för stora konsekvenser för oss här ute. Vi är beroende av en kapacitetsstark Roslagsbana såväl som effektiva busslinjer.

Nu närmast väntar ett Kommunfullmäktige den 14/9. Jag kommer träffa en del av Er där. Om inte annat kan du följa sammanträdet via Radio Österåker 103,7 MHz eller via webben; osteraker.se

Vi ses!

Förenade Cares nya äldreboende i Margeretelund

Förenade Cares nya äldreboende i Margeretelund

Mikael Ottosson håller ett inspirerande tal

Mikael Ottosson (Kd), ordf. Vård- och omsorgsnämnden håller ett inspirerande invigningstal.

En av de boende - Gunnar - klipper här bandet och boendet är formellt invigt.

En av de boende – Gunnar – klipper här bandet och boendet är formellt invigt.

Jag och Förenade Cares VD Christer Henriksson.

Jag och Förenade Cares VD Christer Henriksson.

Publicerat i Äldreliv, Åkersberga, Österåker, Effektivitet, Moderaterna, Pensionär, Skärgårdskommunen Österåker, Trygghet | Märkt , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Sommar i Österåker

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Ett nederlag för skattebetalarna.

money-down-the-drainPå kvällens Kommunfullmäktige valde oppositionen – S, V, Rp, Sd, Mp samt Skolpartiet – att inte godkänna Armadas styrelses beslut att försälja fastigheterna Hacksta 2:151 samt 2:159.

Det är naturligtvis djupt beklagligt att skattebetalarna nu tvingas till en onödig fördyring av friidrottsanläggningen som vi hoppas ska kunna stå klar hösten 2016. Sett över en tioårsperiod rör det sig om närmare 20 miljoner av skattebetalarnas pengar för att hålla någon form av vänsterideologisk prestige under armarna. Pengar som kunde gjort betydligt större nytta någon annanstans i våra kärnverksamheter.

Det känns märkligt i skenet av att det klart och tydligt framgått att försäljning endast skulle ske om köparen kunde garantera lägre hyreskostnader än Armada. Det kan heller inte rått några rimliga tvivel om att det är en friidrottsanläggning som ska byggas. Kommunen äger planmonopolet och detaljplanen säger idrottsändamål. Vi i Alliansen är tydliga – det ska byggas en friidrottsanläggning på fastigheten och inget annat. Fastigheten skulle heller inte gå att vidareförsälja på kommersiell basis då kommunen skulle ha förköpsrätt.

Armada är inga experter på att bygga friidrottsarenor, Armada är ett bostadsbolag, varför styrelsen också ville försälja dessa fastigheter. Oppositionen bakbinder alltså inte bara skattebetalarna till en onödigt fördyrad anläggning utan man underkänner samtidigt Armadas styrelses rådighet över sitt fastighetsbestånd. En anmärkningsvärd omständighet i sammanhanget är att Roslagspartiets gruppledare i fullmäktige, tillika ledamot av Armadas styrelse, godkände försäljningen i Armadas styrelse för att sedan i Kommunfullmäktige underkänna den samma…

En friidrottsanläggning kommer att byggas, men det är djupt beklagligt att ideologisk prestige och populism innebär att skattebetalarna får svälja en onödig fördyring.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , | 1 kommentar

Kommunfullmäktige 15/6.

Klubba

Idag är det ett späckat Kommunfullmäktige, som startar redan 15:00 och pågår hela kvällen.

Vi föreslår bland annat – i enlighet med intentionerna i alliansöverenskommelsen – bifall till medborgarförslag Nr 3/2014 om tillagningskök på Skärgårdsstadsskolan. Målsättningen är ju att successivt tillskapa tillagningskök ute på respektive enhet, där det bedöms praktiskt möjligt.

Vi kommer anta ett bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunala gator och vägar.

Ärende 9 på dagordningen behandlar det återremitterade ärendet om att vidimera Armadas styrelses beslut att försälja fastigheterna Hacksta 2:151 samt 2:159.

Bild1

Jag kommer yrka bifall till beslutsförslaget. I sammanhanget är det viktigt att klargöra vad ärendet handlar om – och – vad det INTE handlar om.

Detta handlar INTE om vad marken kunde vara värd om det skulle byggas bostäder istället.

Detta handlar INTE om liknelse med verksamheten i Söra simhall.

Detta handlar INTE om att berörda föreningar kommer att påverkas.

Detta handlar INTE om att personalen på sport- och friluft berörs.

Ärendet handlar om att godkänna Armadas styrelses beslut att sälja fastigheterna – OM en annan aktör kan presentera ett hyreskontrakt som är mer fördelaktigt för kommunens skattebetalare än det kommunägda Armada har erbjudit.

I ägardirektiven som är beslutade av kommunfullmäktige står att kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas i frågor som avser försäljning av bebyggda fastigheter.

Bakgrund:

2005 gav Kommunstyrelsen stadsarkitektkontor i uppdrag att ta fram ett program för utbyggnad och förslag till finansiering.

2007 togs ett programförslag fram. Det var en vision för området med bostäder, skola, multihall, rackethall och P-hus.

Våren 2010 tar Sweco fram en investeringskalkyl för programmet som landar på 530 mnkr.

2011 – I budget för 2012 avsätts 20 mnkr för projektet, dvs friidrotssarena. Kommunstyrelsen beslutar om att tillsätta en styrgrupp för att fastställa rimlig kostnadsnivå.

2012 tas en ny plan och förstudie fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen.  Sweco tar fram en kalkyl som baseras på en friidrottsanläggning i SM-standard. Alma arkitekter tar fram ett gestaltningsprogram.

2012 tar företaget Grontmij fram en kalkyl som landar på drygt 70 mnkr för första steget i projektet, vilket innebar själva anläggningen, läktaren, parkering och grönområden.

2012 Armada anger att värdet av marken uppgår till 20-30 mnkr.

2012 uppskattas den totala kostnaden för anläggningen till cirka 100 mnkr. Vi ställer oss frågande till totalkostnaden och vill ha ytterligare jämförelser.

 Vid jämförelse med andra nyproducerade anläggningar i Sverige konstaterades att den uppskattade kostnaden vida överstiger jämförbara projekt.

2013 lämnas Grontmijs kalkyl till Svenska Friidrottsförbundets anläggningsexpert för att se hur väl kalkylen runt anläggningen stämmer.

2013 tar Kultur- och utbildningsförvaltningen fram en rapport där man konstaterar att kalkylen för själva anläggningen är i överkant med cirka 50 % men att kostnad för grundläggning av marken kvarstår, tillsammans med kostnaderna för själva marken, som Armadas VD meddelat, ligger på mellan 20-30 mnkr.

2014 Två oberoende värderingar för att jämföra förutsättningar för marknadsmässig hyresnivå för befintliga lokaler och nybyggnation. Marknadsvärderingarna visar alltså utrymme för en hyressänkning helt enligt marknadsmässiga villkor.

2014 tar Kommunfullmäktige beslut om att inleda projekteringen. Konsult anlitas.

2015 Kommunfullmäktige beslutar om att avsätta 1,6 mnkr för revidering och komplettering av projekteringsunderlag. Projekteringsarbetet är inom kort slutfört.

Nästa steg är upphandling av friidrottsanläggningen. Innan en upphandling kan göras måste projektering ha gjorts för att få ett komplett förfrågningsunderlag för att på så sätt undvika merkostnader under projektets gång, efter det att förfrågningsunderlaget har gått ut.

Detta handlar INTE om vad marken kunde vara värd om det skulle byggas bostäder istället för friidrottsarena.

  1. Vi har lovat en friidrottsarena på fastigheten Hacksta 2:159 och det ska det bli!
  1. Marken/fastigheten är i dag planerad för offentlig verksamhet, där det framgår att det är tänkt för exempelvis idrottsändamål.
  1. Eftersom vi politiskt valda vill ha en friidrottsarena på marken – som jag nämnt – och marken är detaljplanerad för offentlig verksamhet med idrottsändamål

Vi politiskt valda har planmonopol, det betyder att det kan inte bli något annat på den aktuella marken om vi inte förändrar detaljplanen.

Är det däremot fullmäktiges vilja att bryta det löfte vi givit invånarna och istället bygga bostäder, krävs en detaljplaneläggning… för just bostäder. Den politiska viljan är, åtminstone för oss i Alliansen, att stå för vårt löfte och bygga friidrottsarena till gagn för kommunens barn och unga!

Detta handlar INTE om att berörda föreningar påverkas

Det blir ingen skillnad om fastigheten ägs av Armada eller företag, hyresavtal kommer precis som idag ”ägas” av kommunstyrelsen.

Påståendet, eller skrämselpropagandan, att det blir dyrare för föreningarna är felaktigt.

Detta handlar INTE om att personalen på sport- och friluft berörs

Det blir ingen skillnad om fastigheten ägs av Armada eller företag, hyresavtal kommer precis som idag ”ägas” av kommunstyrelsen.

Bild 2

 

Ärendet handlar om att godkänna Armadas styrelses beslut att sälja fastigheterna OM en annan aktör kan presentera ett hyreskontrakt som är mer fördelaktigt för kommunens skattebetalare än det kommunägda Armada har erbjudit.

Bild 3

Avslutningsvis:

Förslagen till beslut innebär att kommunfullmäktige godkänner att Armada får möjlighet att försälja under förutsättning att köparen kan presentera ett mer attraktivt hyreskontrakt än vad Armada kan göra. Hyreskontraktet skall godkännas av kommunstyrelsen.

Vi har lovat invånarna en friidrottsarena. Det ska byggas en friidrottsarena.

Vi har också att förhålla oss till kommunallagen om ”God ekonomisk hushållning”, och för oss i Alliansen handlar det om att varje skattekrona vi tar från invånarna skall användas så effektivt som möjligt.

Det kan konstateras att:

  1. Armada, även om det är ett kommunägt bolag, inte kan jämföra sig med marknaden i detta fall.
  2. Armadas styrelse har beslutat sälja marken då de inte anser sig kunna leverera det marknaden i övrigt kan.
  3. Beslutet idag handlar om att en försäljning av marken ENDAST görs OM annan aktör kan presentera ett mer fördelaktigt hyreskontrakt än det Armada presenterat.

Häng med i debatten via webben från 15:00. Du kan följa web-sändningarna live här.

Du kan också lyssna på debatten i Radio Österåker, 103,7 MHz. Du kan också lyssna via Radio Österåkers hemsida här.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar