Österåker – där friheten är ännu större

Mitt inledningsanförande – Budgetfullmäktige 19 november 2018

Fru ordförande, ledamöter, åhörare på plats och via webben och radio;

Jag avser inleda med vad som gör att jag kan lämna över denna alliansbudget för antagande.

Den ekonomiska situationen i Österåker är fortsatt mycket god. Sedan 2010 har kommunen gjort stora överskott tack vare bland annat långsiktigt hållbara prioriteringar, ekonomisk styrning och en hög inflyttning med ökade skatteintäkter som följd.

Pensionsskulden är sedan förra året fullt ut finansierad. Det är endast ett fåtal kommuner där detta är ett faktum. Fonderade medel i resultatutjämningsreserven – att användas vid en konstaterad, djup lågkonjunktur – uppgår till närmare 180 miljoner kronor.

Vi österåkersbor står på en mycket stabil grund, både nu och inför framtiden. Ekonomiskt ansvarstagande skapar trygghet för invånare och våra offentligt finansierade verksamheter och ger oss manöverutrymme.

Förra året ökade invånarantalet med 467 personer. Per den sista augusti 2018 var vi 44 597 österåkersbor.  För budget- och planperioden 2019-2021 prognosticeras invånarantalet öka med 750-1000 personer per år. Österåker har en fortsatt relativ låg medelålder på 40 år.

Entreprenörsandan och företagandet är mycket högt. Med drygt 6000 företag registrerade i kommunen visar Österåkers företagare på just entreprenörskap. 39% av kommunens skatteintäkter kommer från anställda inom småföretag vilket ger Österåker en 1:a placering i länet och en tredje i landet i Företagarnas rapport om var jobben skapas. Arbetslösheten är bland de lägsta i landet – alla kategorier.

De ekonomiska förutsättningarna enligt kommunens planerings- och styrprocess, fastställd av kommunfullmäktige 2010 ingår att ta fram en tioårsprognos för varje mandatperiod. Syftet är att skapa ett underlag, som beskriver den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i kommunen.

SKL förutspår att gapet mellan kostnadsökningar och skatteintäkter för landets kommuner hamnar på 59 miljarder kronor 2021.

Detta faktum är vi som sagt medvetna om sedan en längre tid varför vi förberett oss på att linjerna mellan kostnadsökningar och skatteintäkter ska hålla jämna steg.

Prognosen för LEP:en bygger på kommunens totala intäkter och kostnader med hänsyn till befolkningsutveckling, bostadsbyggande samt omvärldsfaktorer. Den långsiktiga strategiska planeringen ligger till grund för ett politiskt ställningstagande inför budget-och verksamhetsplan, i detta fall åren 2019-2021.

En god ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi bygger upp en god ekonomisk hushållning för att kunna möta allt från oförutsedda konjunktursvängningar till demografiska förändringar.

Enligt kommunallagen ska det i budgeten för verksamheten och ekonomin anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta kräver en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra uppföljningssystem.

I enlighet med kriterierna för god ekonomisk hushållning har kommunen infört en ny modell för målstyrning.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv innebär att kommunens medborgare får ut så mycket som möjligt för sina skattemedel och utifrån ett finansiellt perspektiv innebär det att morgondagens kommunmedlemmar kan försäkras samma servicenivå som dagens invånare utan att skattenivån höjs. För att kunna styra kommunens verksamhet ur ett finansiellt perspektiv krävs att finansiella mål sätts som i sin tur ska stödja kommunens verksamhetsplan. De övergripande finansiella målen har inför budget 2019 och plan 2020-21 utvecklats enligt nedan:

  • Budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna enligt kommunallagen.
  • Kommunens utdebitering hålls så låg som möjlig under 2019-2022. (För 2019 17:10.)
  • Kostnadsutveckling per invånare ska inte överstiga 3 % i snitt under mandatperioden.
  • Högst 50 % av pensionskostnader inkl. löneskatt avseende före 1998 som betalas ut årligen, kan finansieras av tidigare reserverade medel i eget kapital.
  • Minst 50 % av investeringsvolym som överstiger årets avskrivningar, ska finansieras med årets resultat och posten oförutsett och högst 50 % via realisationsvinster/ exploateringsintäkter och egna medel.
  • Årets resultat som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för resultatutjämnings-reserv i balansräkning under posten eget kapital.

 

Mål- och resultatstyrning

Kommunen har under de senaste åren beaktat ”God ekonomisk hushållning” ur både finans- och verksamhetsperspektiv. Budget- och kvalitetsenheten ska verka för att ytterligare förstärka sambandet mellan resurs och resultat via mål- och resultatstyrning.

Resultatstyrning syftar till att förflytta fokus på perspektivet i målstyrningen från resurser och aktiviteter till vilka resultat/effekter som uppnås i verksamheternas service till brukaren.

Detta innebär att resultatet följs upp ur brukar/medborgarperspektiv. Styr- och uppföljningssystemet utvecklas genom att fokusera på hur man använder resurser och hur man kan utveckla verksamheten via uppföljning och analys.

Kvalitet och effektivitet ska utvecklas via uppföljning och analys. Högsta möjliga kvalitet i välfärdstjänster till lägsta möjliga kostnad. Idag finns stora skillnader för både kvalité och pris mellan och inom kommuner som inte är avsiktliga eller har en naturlig förklaring.

—–

Kommunstyrelsen har givit uppdrag att vision 2040 ska presenteras tillsammans med budget 2018 och plan 2019-2020.

Processen har försenats och ska redovisas tillsammans med ”Direktiv och anvisningar” i maj/juni 2019. Inför detta arbete ska hänsyn tas till både medborgarnas och medarbetarnas delaktighet.

Visionen ska genomsyra allt som görs i kommunen och varje beslut som fattas och visionen ska därmed bli ledande för budgetarbetet. Visionen tydliggörs genom Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer tillsammans med modellen för ”Mål och resultatstyrning”.

Ledorden trygghet, valfrihet och en hållbar tillväxt samt en attraktiv skärgårdskommun som ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet, har varit tongivande i arbetet med översiktsplanen. Dessa ledord utgör inspiration inför arbetet med kommunens nya Vision 2040.

 Respektive nämnd och styrelse får således i uppdrag att kommunicera Visionen 2040 till både medborgare och medarbetare genom fortsatt arbete med ”Mål och resultatstyrning” samt projektet ”Årets kvalitetskommun”.

—-

 

Med denna stabila plattform som grund presenterar Alliansen i Österåker budget för 2019 med plan för 2020-21, där verksamheterna tillförs drygt 94 miljoner mer än i föregående års budget, varav drygt 60 miljoner går till skolnämnden (förskola, skola och gymnasium) och 22 miljoner till vård- och omsorgsnämnden.

Alliansen i Österåker tar fortsatt stort ansvar för en god ekonomi och de satsningar som görs är avvägda, långsiktigt hållbara och ansvarsfulla.

För perioden 2018-2020 planeras investeringar på drygt 345 miljoner kronor. Investerings­volymen kommer att finansieras med egna medel. Tack vare god ekonomisk hushållning behöver ingen upplåning ske under perioden.

Kommunens välfärdstjänster levereras av både kommunens egen produktion och andra företag/utförare. Utförarna ges samma ekonomiska förutsättningar och konkurrerar på en gemensam marknad med kvalitet. Resultat ska mätas och analyseras hos alla utförare för att ge förutsättningar för en ständig utveckling.

Kvalitet och effektivitet handlar om att utifrån medborgares och brukares perspektiv genom förnyelse utveckla kvaliteten på välfärdstjänsterna till lägsta möjliga kostnad. Samverkan/samarbeten, processkartläggningar, digitalisering är exempel som har blivit vanligare att använda för att effektivisera verksamheter.

 

Satsningar och investeringar

De satsningar alliansen gör syftar till kvalitetshöjningar inom viktiga verksamhetsområden och är utöver pris-, löne- och volymförändringar.

Närmare två tredjedelar av de totala satsningarna – drygt 60 miljoner kronor – är riktade till förskola, skola och gymnasium. Pengen till förskola, förskoleklass, skola och fritids höjs med mellan 2,0 och 7,2 %, där pengen till förskoleklass är den som höjs mest.

Skolnämnden får bland annat i uppdrag att följa upp tidigare satsningar och utreda förutsättningarna för fler vuxna i skolan i syfte att avlasta lärare och minska lärares administrativa uppgifter.

Behov av ytterligare yrkesinriktade program i gymnasiet utreds. Syftet är att ge ökad valfrihet inom kommunen och ökade möjligheter att gå vidare till annan utbildning, t ex från språkintroduktion.

Ett skolmiljölyft genomförs för skollokaler och skolgårdar.

Den uppskattade fortbildningen av barnskötare till förskollärare ges förutsättningar för en ny utbildningsomgång under 2019.

Vård- och omsorgsnämnden får bland annat i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en kvalitetspeng till utförare som uppnår av kommunens uppsatta kvalitetsmål. En silviacertifiering har utretts och genomförs nu för demensvårdens undersköterskor under perioden 2019-21

Vidare ska förutsättningarna för att inrätta ett biståndsbedömt trygghetsboende (tidigare benämnt mellanboende) utredas ur både ekonomi- och verksamhetsperspektiv.

Ett uppdrag ges till Kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att ytterligare förbättra företagsklimatet så att Österåkers kommun ska vara en av de 20 bästa företagarkommunerna i landet i Svenskt Näringslivs ranking, senast vid mandatperiodens utgång.

Armada Fastighet AB får i uppdrag att senast juni 2019 redovisa underhållsplan för idrottshallarnas nödvändiga upprustning i kommunen med hänsyn till dagens behov – det vi valt att kalla ”Hall-lyftet”

En helhetslösning för Hackstaområdet och sportcentrum tas fram. Vidare ska förutsättningar för att iordningställa fler omklädningsrum och förråd vid ishallen utredas.

Förutsättningarna för att etablera en ny simhall utreds i samråd med Kultur- och fritidsnämnden. Utredningen ska omfatta lokalisering och dess finansiering.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter till förlängning av Näsuddens naturreservat utmed Täljövikens strandäng.

Österåkersvatten AB får i uppdrag att planera för hämtning av grovsopor en gång per år. Bolaget får också uppdrag att uppföra en återvinningsstation på Ingmarsö.

Utgifter för investeringar för 2019 budgeteras till 135,8 miljoner kronor. Det är en ökning med 5,1 miljoner jämfört med föregående år.

Den kommunala skattesatsen föreslås för 2019 sänkas med 25 öre till 17:10:- per intjänad hundralapp. Inklusive landstingsskatt är det 29:18:- Det är lägst i hela landet!

 

Sammanfattning

Budgeten för 2019 med plan för 2020-2021 innehåller en rad kvalitetshöjande satsningar, där framförallt skolan, vården och omsorgen ges resurstillskott. Samtidigt ökar också investeringstakten. Detta i kombination med att individens frihet ökas ytterligare genom en skattesänkning.

Vårt ekonomiska läge i Österåkers kommun är som sagt fortsatt mycket gott och verksamheterna levererar hög kvalitet. Vår kommun kan i och med denna budget titulera sig som den kommun där den individuella friheten är störst.

Fru ordförande; Med dessa ord lämnar jag med stolthet över denna budget för antagande.

Publicerat i 1 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

94 Mkr mer och sänkt skatt – Budget Österåker 2019

Den moderatledda alliansens budget för 2019 läggs på kommunstyrelsens bord idag.

Budgeten innehåller 94 miljoner mer i satsningar jämfört med 2018, varav drygt 60 miljoner går till skola och utbildning. Samtidigt sänker vi kommunalskatten, som vi brukar göra när det finns utrymme (och det gör det ofta i Österåker). Denna gång med 25 öre, vilket kanske placerar oss lägst i landet (beroende på hur andra kommuner justerar sin kommunalskatt). Detta ger ytterst invånarna i Österåker möjlighet att behålla mer av sina egna intjänade pengar.

Detta är nu det nionde budgetförslaget jag får vara med om att lägga fram. Alla dessa har varit med fokus på förskola och skola, där Österåker har bland de högst betalda lärarna i landet, elevernas resultat har ökat till att placera sig på en femte plats i länet (14:e i riket), där äldreomsorgen har ökat kvaliteten med en jämförelsevis mycket hög ”peng”, där Österåker är en av, om inte den bästa kommunen i landet, med ett guldläge i ekonomin; pensionsåtagandet är i balans, avsättningar till resultatutjämningsreserven för sämre tider har genomförts, soliditet om 63% och infrastruktursatsningar med kommunala skattemedel med mycket mer.

Totalt har nu den moderatledda alliansen sänkt kommunalskatten med 2 kr och 15 öre sedan 2011 (sedan 2004 med 3 kr och 15 öre).

Hur vi har lyckats med detta?
Givetvis finns det många faktorer som spelar in i dessa framgångar. En av dessa är de förtroendevaldas förståelse för det uppdrag vi har att hantera andras pengar, d.v.s. att nyttja skatteintäkterna effektivt. En djupt grundmurad ideologi om vems pengarna i grund och botten är, d.v.s. vem har skapat värdet av pengarna. Politisk drivkraft att ständigt förbättra, med en skicklig och professionell tjänstemannaorganisation.

Höga lärarlöner, politisk vilja och låg kommunalskatt ger dynamiska effekter. Det ser vi inte minst i den höga kundnöjdheten inom äldreomsorgen och de höga skolresultaten.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | 1 kommentar

Förändringar i den politiska organisationen 2019-2022 i Österåker

Utöver budget för 2019 med plan för 2020 och 2021 har vi också lagt förslag om politisk organisation som ska gälla från 1 januari 2019. Efter våra interna analyser av det politiska arbetet under förra mandatperioden föreslår alliansen denna nya politiska organisation, där det sker några förändringar, men i det stora hela ligger den politiska organisationen som tidigare där den väl balanserar vårt politiska arbete och medborgarnas skattepengar.

För perioden har vi valt att än mer fokusera på förskola och skola genom att bilda en För- och Grundskolenämnd (FGN). Gymnasie, vuxenenutbildningsfrågor tillsammans med det kommunala aktivitetsansvaret blir en nämnd; Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (GVN). Syftet är att nämndens arbete fokuseras bland annat på att arbeta med gymnasieelevers tid i gymnasiet. Det blir alltmer vanligt att elever går ett fjärde år och ibland till och med ett femte år i gymnasiet vilket politiken behöver fokusera sitt arbete på och analysera varför. Det finns också ett kommunalt ansvar för elever som inte alls går i gymnasiet, av olika anledningar, efter grundskolan. Elever/ungdomar som inte går gymnasieutbildning får det svårare att också komma ut i arbete och egen försörjning varför resurser och fokus behöver läggas på dessa.

Vi avlastar kommunstyrelsen genom att skapa en Teknisk nämnd (TKN) som ska ges möjlighet att arbeta med det som namnet säger, tekniska frågor, så som reparationer, underhåll, reinvesteringar, samhällsbetalda resor mm.

Likt kommuner med samma organisation väljer vi att Produktionsstyrelsen läggs ner i den form vi haft och läggs istället som ett utskott under kommunstyrelsen (KS-PU) då Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt för bland annat ekonomiska frågor. För 11 år sedan bildades produktionsstyrelse och produktionsförvaltning (där all kommunal verksamhet hanteras) vilket var nödvändigt vid den tidpunkten. Det har varit gynnsamt för både verksamheternas resultat och den kommunala ekonomin i sin helhet. De allra flesta kommunala verksamheterna är konkurrensutsatta, d.v.s. de verkar på samma villkor som t.ex enskilda förskolor och friskolor, de har exakt samma ”peng” och all sådan verksamhet ska vara konkurrensneutral, d.v.s. på lika villkor.

I syfte att öka fokus på demokratiska frågor lägger vi till demokratifrågor till Valnämnden (som annars endast arbetar när det är valår, vilken enligt kommunallagen ska finnas). En Val- och Demokratinämnd (VDN) skapas. Syfte med Val- och Demokratinämnden är att demokratifrågor ska få ett än mer fokus för att öka den faktiska och upplevda demokratiska insynen, transparensen och informationen kring det demokratiska arbetet. Totalt handlar det om ytterligare ca 12 politiska poster med dessa föreslagna förändringar.

Vi tillsätter ej fler kommunalråd denna mandatperiod. Det kommer fortsättningsvis finnas tre kommunalråd; Kommunstyrelsens ordförande med 100% tjänstgöringsgrad, tillika kommunalråd, Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande med 80% tjänstgöringsgrad, tillika kommunalråd med särskilt ansvar för den Tekniska Nämnden (TKN) och ett oppositionsråd med 75% tjänstgöringsgrad.

I likhet med förändring av tjänstgöringsgrad för oppositionsrådet efter valet 2014 då oppositionsrådet tjänstgöringsgrad ökade från 80% till 100% till följd av två nya mandat, blir konsekvensen efter 2018 års val en förändring från 100% till 75% till följd av tre tappade mandat.

Mer utförlig beskrivning om nämnder och arvoden kan Du ta del av via Arvodesbestämmelserna vilka beslutades under förra mandatperioden av den parlamentariskt tillsatta gruppen (dvs den bestod av alla partier i Kommunfullmäktige). För de totala politiska kostnaderna resulterar detta i en ökning om ca 700-800 tusen kronor per år. Ökningen beror på fler politiska uppdrag med anledning av den nya nämndstrukturen och uppräkningar kopplade mot riksdagsarvodena.

Val av ledamöter och ersättare sker på kommunfullmäktigesammanträdet den 10 december 2018.

Publicerat i 1 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Inbjuden att tala med Moderatkvinnor i Riksdagen

Mycket hedrad att få bli inbjuden att den 15 november i Riksdagen få berätta för MQ, Moderat Kvinnor, (och andra?) om vad som drev mig att bli politiskt aktiv, från icke ”politiskt skolad” med ett liv ”före detta” och hur den resan började och vad vi i österåkersmoderaterna tillsammans med alliansen (självklart inte möjligt utan professionella tjänstemän) åstadkommit fram till nu. Hur elevernas skolresultat ökat, kvalitén i äldreomsorgen höjts, hur vi lyckats se till att barn och unga har tillgång till fler idrottshallar, fotbollsplaner mm samtidigt som vi sänkt kommunalskatten med 1kr och 90 öre sedan jag fick förtroendet att väljas till kommunstyrelsens ordförande 2011.

Från näst högst kommunalskatt i länet 2003 till nu näst lägst, till att placera oss som Sveriges näst mest effektiva kommun att hantera skattebetalarnas pengar.

Vi har motbevisat socialisternas okunskap (ideologi): Det går nämligen att öka välfärdens kvalitet OCH sänka skatten. Det handlar om respekt och en djupt grundad förståelse om vems skattepengarna är från början och självklart örnkoll på kommunens ekonomi. Och; Hur vi ser Österåkers möjligheter i framtiden.

Välkomna!

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Radio Moderat i Österåker

I morgon lördag den 15 september kl.11:00-12:00 sänder Radio Moderat som vanligt. Studion gästas av numera riksdagsledamot Kjell Jansson. Kjell är också länsföbundsordförande i Stockholm.

Morgondagens program blandas av politiska resonemang, regeringsfrågan, de frågor Kjell särskilt vill arbeta med som riksdagsledamot, företagande, minskat regelkrångel, värna äganderätten och strandskyddslagstiftningens hinder och givetvis musik. Och, så klart, valresultatet i Österåker.

Lyssna via webben HÄR eller på lokalradion 103,7 MHz.

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Vi vill vara Din röst de kommande 1463 dagarna

Nattkampanj utanför restaurang Public där hemgående festande gästerna bjöds på korv med bröd, festis och moderat politik. Lyckad och som vanligt uppskattad kampanj.

Bild: Förberedelser vid 23:0″-02:00 utanför Public)

I dag mellan 08:00 och 20:00 står moderata företrädare i Österåkers 15 vallokaler och delar ut valsedlar.

Vi hoppas att Du vill ge oss förtroendet att fortsätta den positiva utvecklingen av Österåker de kommande 1463 dagarna.

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Vi tar ansvar för HELA Österåker

När stridslystna är igång kan inte ens fakta bita på dem.

Till skillnad från dessa möjliggör istället den moderatleddaalliansen för 20 elever MED BEHÖRIGHET till gymnasiet, som inte annars skulle fått en gymnasieplats. Vi startar resursskola, vi startar pedagogisk omsorg på Ingmarsö, vi ger kompetensutveckling till skolledare och lärare, vi stärker lärarnas möjligheter så alla barn kan nå sin fiulla potential. Vi nyttjar skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt (näst bäst i landet!), fokuserar på kunskapsmålen.

Vi har visat att vi kan: 2014-plats 130, 2015-plats 78, 2016-plats 56 och 2017-plats 14 (av 290 kommuner). Vem kan visa att mer pengar ger bättre resultat? Svar: Ingen! Det handlar om vad man gör med pengarna. Mer än halva vår budget i Österåker läggs på utbildning (en miljard kronor!).

Vi har bland de högst betalda lärarna i landet, ett politiskt beslut. Vi har skickliga pedagoger, rektorer och medarbetare.

Gå gärna in på kommunens skattekoll för att se hur Dina skattepengar fördelas.

Välj själv, rösta på det parti som möjliggör istället för att klaga.

#meddrivkraftattförbättra

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Tidningen Österåkersmoderaten

Moderaterna i Österåker har drivkraften att ständigt förbättra. Vi vet på vems uppdrag vi finns. Vi talar om den politik vi vill föra, vad vi vill åstadkomma och hur vi tänker oss den bästa vägen dit när det är andras pengar vi hanterar. Vi har och vill fortsätta att ta ansvar för helheten. Vi livar inte allt åt alla – Det vi lovar håller vi.

Skola, omsorg, vård, infrastruktur, stärka företagarnas möjligheter till etablering, underlätta företagarnas vardag genom att förenkla i företagarnas vardag.

Alla elever ska ha möjlighet att nå sin fulla potential. Målet är fortfarande Länets bästa skolor.

Genom Pedagogcentrum vidareutbildar de barnskötare som vill till förskollärare, de lärare som saknar behörighet i ämnen de undervisar i får möjlighet i samarbete med Uppsala universitet uppnå behörighet. Mer finns att läsa HÄR.

I senaste numret av Österåkersmoderaten presenteras ett antal av våra moderata kommunfullmäktige kandidater.

God läsning HÄR!

http://www.osterakersmoderaterna.se/wp-content/uploads/2018/08/Österåkersmoderaten-nr-2-2018.pdf

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Skolungdomar💙

I valrörelsen och i valstugan får vi många besök. Under dagtid är det skolklasser som med sina frågeformulär i högsta hugg kommer med sina vetgiriga och kloka frågor. Vi har förstärkt bemanningen valstugan under dessa tider för att kunna lyssna och svara ungdomarnas tankar och frågor.

En klass kom tillbaka med ett tackkort. 💙

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Moderaternas Miljö och Klimatpolitik

Teknik för minskade utsläpp

De svenska växthusgasutsläppen kommer i huvudsak från transporter och basindustrin. De står vardera för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Här behövs stora insatser.

För att minska basindustrins utsläpp krävs betydande teknisk utveckling. Det kan exempelvis handla om att producera fossilfritt stål eller fossilfri betong. Stödet till investeringar i ny teknik ska öka. Sådana innovationer ger effekt både i Sverige och globalt.

En förutsättning för grön omställning i transportsektorn är att den vilar på flera ben. El, biodrivmedel, vätgas och andra miljövänliga tekniker måste få konkurrera på likvärdiga villkor. Infrastrukturen för att ladda bilar och lastbilar ska byggas ut och stöd till denna utbyggnad ska vara teknikneutralt. En snabbare omställning inom sjöfart och flyg är också nödvändig. Eftersom Sverige är ett stort land ska skatter och regler straffa utsläpp, inte avstånd eller resande i sig.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

Ⓜ️ Klimatavdrag för industriföretag för att radikalt minska utsläppen.

Ⓜ️ Statlig forskningspolitik med riktade medel för att varaktigt minska utsläppen i basindustrin.

Ⓜ️ Investera i infrastruktur för koldioxidfria vägtransporter, till exempel laddstolpar, med ett teknikneutralt stöd.

Ⓜ️ Verkningsfulla åtgärder för en grön omställning av flyget.

Ⓜ️ Trappa av nedsättningen av koldioxid- och energiskatt för gruvnäringen.

En klimatpolitik som ger tydliga resultat

Sverige är och ska fortsätta vara ett föregångsland inom klimatpolitiken. Vi ska vara det genom ett starkt internationellt engagemang som får direkt globalt genomslag. Men vi ska också vara det genom att visa ledarskap och vara bäst. Här finns ingen motsättning.

Genom internationella överenskommelser och inom EU-samarbetet kan Sverige påverka andra länder att ta sitt ansvar i kampen mot klimatförändringarna. EU:s utsläppshandel är central i unionens klimatarbete. Hur handelsavtal utformas har också stor betydelse.

Under mandatperioden har det blivit tydligt att verktyg behöver utvecklas för att kunna bedöma om klimatpolitiken når sina mål. Därför behövs bättre modeller för att kunna visa vilka insatser som ger mest effekt. Varje satsad klimatkrona måste göra största möjliga nytta. Också det är en fråga om ledarskap. Ska Sverige vara ett föredöme på klimatområdet handlar det om vår förmåga att driva en klok politik – som ger resultat och visar vägen.

Kunniga konsumenter gör stor skillnad för miljön och klimatet genom att använda sin konsumentmakt. Information om produkters miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv behöver bli tydligare och mer tillgänglig. Ett exempel är information om fordonets totala klimat- och

Växthusgasutsläpp och miljöpåverkan vid nybilsförsäljning. Offentliga upphandlingar kan skapa förutsättningar för mer klimatsmarta tjänster och produkter.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

Ⓜ️ EU:s handel med utsläppsrätter ska utvecklas och kopplas ihop med andra länders handelssystem.

Ⓜ️ Tydligare klimatfokus i biståndet.

Ⓜ️ Prioritera största klimatnytta per krona. Effekten ska redovisas i regeringens budget.

Ⓜ️ Tydligare konsumentinformation om produkters klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv

Hållbar energi

Sveriges välfärd och svenska jobb är beroende av en stabil energiförsörjning. Vårt elsystem är i dag nästan helt koldioxidfritt. Det är en viktig tillgång i klimatpolitiken som ska värnas. Den svenska energipolitikens uppgift är därför att säkra el till konkurrenskraftiga priser. Elen ska finnas där när vi behöver den. Varje kraftslag har sina egna för- och nackdelar och kan inte ställas mot varandra. Det är mixen som ger en robust och hållbar energiförsörjning. Kärnkraft och vattenkraft fyller båda viktiga roller som bas- och reglerkraft i systemet, medan förnybar energi behöver fortsätta utvecklas för att nå miljömålen.

Sveriges el är i stort sett koldioxidfri och ger stora möjligheter att sänka utsläppen genom elektrifiering. Det skapar också nya jobb och exportmöjligheter. Industrin och transportsektorn bör i största möjliga mån dra nytta av att vi har ren el. Samtidigt ställer ökad efterfrågan på el större krav på stabil kraftproduktion och hög överföringskapacitet. Därför behöver bland annat tillståndsprövningar gå snabbare. Byråkrati får inte stå i vägen för klimatsmarta investeringar.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

Ⓜ️ Kärnkraften ska fortsatt vara en viktig del av Sveriges energiförsörjning.

Ⓜ️ Förbättra villkoren för svensk vattenkraft.

Ⓜ️ Korta handläggningstiderna för nätinvesteringar.

Ⓜ️ Fortsätt exportera koldioxidsnål energi.

Ⓜ️ Sverige ska verka för en gemensam energimarknad i EU.

Ren natur och biologisk mångfald

Miljöförstöring måste förhindras och bekämpas. Att ta hand om vår natur och omgivning är egentligen en självklarhet. Förvaltarskapstanken – att man vårdar det man äger till nytta även för kommande generationer – är kärnan i den moderata miljöpolitiken. Sverige har miljöproblem som måste lösas.

Vi ser exempelvis i Östersjön hur döda havsbottnar breder ur sig, och övergödningen skapar stora problem. Läkemedelsrester skadar fisk och mikroplaster sprids i våra hav. Investeringar i avancerad reningsteknik i de kommunala reningsverken kan rena läkemedelsrester ur vattnet, men även exempelvis mikroplast.

För att värna den biologiska mångfalden är äganderätten central. De värdefulla marker som undantas från bruk existerar ofta som en följd av ett långsiktigt och ansvarsfullt ägande. Därför är det allvarligt att se hur äganderätten och rätten för markägare att bruka sin skog och mark har angripits under mandatperioden. Äganderätten behöver stärkas.

Effektivare och utökad återvinning är bra för både ekonomin och miljön. Avfall ska i första hand förebyggas och minskas, och därefter återanvändas eller återvinnas. Genom bland annat modern växtförädling och bättre datummärkning kan matsvinnet minska. Samtidigt behövs god hantering av det avfall som ändå uppstår, särskilt farligt avfall som kan göra stor skada under lång tid.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

Ⓜ️ Stöd kommuner som investerar i läkemedelsrening.

Ⓜ️ Skärp återvinningsmålen.

Ⓜ️ Tillsynen av farligt avfall ska förbättras och göras riskbaserad.

Ⓜ️ Inför ett nationellt mål för fosforåterföring.

Vi vill vara Din röst den 9 september för en långsiktig och genomförbar klimat- och miljöpolitik.

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Österåkers skolverksamhet av hög kvalitet och effektiv

Österåkers skolverksamhet är effektiv och av hög kvalitet

Österåker har som mål att bli länets bästa skolkommun. Tidigare undersökningar visar att Österåkers kommun har en av de mest effektiva skolorna i Sverige, samtidigt som kommunen förbättrar kvaliteten i verksamheten. Fackförbundet Lärarförbundet har nu gjort en analys som visar att Österåker är den kommun som satsar minst på skolan.

Analysen bygger på statistik från Sveriges kommuner och landsting, SKL och jämför den så kallade standardkostnaden med den faktiska kostnaden för skolan. Standardkostnaden är ett mått på vad skolan borde kosta i kommunen utifrån lokala förutsättningar, och påverkas bland annat av hur många barn i skolålder det bor i kommunen.

– I fackförbundet Lärarförbundets analys hamnar även övriga storstadskommuner lågt. Det är lättare för en kommun att vara effektiv när ett stort elevunderlag finns, jämfört med mindre kommuner i glesbygd. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att höga kostnader inte är likställt med goda resultat. Det finns kommuner som trots höga kostnader inte når goda resultat. Kommunens skolpeng för 2018 är högre än i jämförbara kommuner och flera friskolor vill etablera sig här, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsen ordförande.

Allt bättre resultat

En betygsjämförelse som har gjorts av SKL visar att eleverna i Österåkers grundskolor förbättrar sina resultat. På fyra år har Österåkers kommun klättrat från plats 130 upp till plats 14 i landet. I Stockholms län placerar sig Österåker på en femte plats. Jämförelsen utgår från betygen i årskurs 6 och 9, samt resultaten i nationella proven i årskurs 3, i landets kommuner. 

I en ranking som gjorts av Svenskt näringsliv av effektiva grundskolor med goda resultat placerar sig Österåker på plats 6 av landets 290 kommuner. Rankingen väger samman meritvärde (genomsnittligt betyg), andelen som nått målen i alla ämnen i årskurs 9, samt kommunernas kostnader för grundskolan. Den utgår från resultaten år 2014/2015 och mäter även hur effektiviteten har utvecklats från 2007/2008 till 2014/2015.

Mot länets bästa skolkommun

Österåker arbetar för att bli länets bästa skolkommun, genom att följa upp och förbättra kvaliteten i skolan. Bland annat genomförs kundundersökningar och uppföljning av till exempel betygsresultat och personalens utbildning. Genom Pedagogcentrum får rektorer och pedagoger stöd och kompetensutveckling, och elever utveckling genom digitalisering och satsningar inom matematik, programmering, läsande och skrivande. Särskilda satsningar görs också på elever med särskilda behov och på elever med särskild begåvning.

Vi har bland landets högst betalda lärare. Vi vet att läraren är avgörande för elevernas resultat och studiemotivation.

Här är fakta. Österåkers tydliga och kraftigt ökade resultat och kvalitet genom åren. Fackförbundet Lärarförbundet levererar annars sin ranking i början av november – men just i år kommer denna partsinlaga nu. Det är en vinklad analys som inte säger hela sanningen, det är en partsinlaga beställd indirekt av ett parti att levereras just nu.

Läs mer

Effektiv grundskola med hög kvalitet 

Kraftig förbättring av grundskoleelevernas resultat

Satsning på matte ger resultat

Läs om hur Österåker arbetar med kvalitet i skolan

Publicerat i 1, Alliansen, Österåker, Moderaterna | Lämna en kommentar

Moderaterna om: Utrikes-,säkerhets-och försvarspolitik

En historisk försvarssatsning

Sveriges försvar ska säkra vårt land, vår territoriella integritet och vår demokrati, och därmed vårt sätt att leva. Det säkerhetspolitiska läget ökar kravet på att Sverige tar tag i att stärka sin krishanterings- och försvarsförmåga. Försvarsmakten behöver ökade ekonomiska resurser och långsiktiga planeringsförutsättningar för ett starkare försvar. Totalförsvaret behöver byggas upp, inklusive ett effektivt civilt försvar som säkerställer att Sverige fungerar även i händelse av kris och krig.

Moderaternas politik kommer innebära ett historiskt trendbrott där Försvarsmaktens anslag som andel av BNP ökar kraftigt för första gången sedan 1960-talet. Våra förband ska vara fullt utrustade, bemannade, övade och användbara.

Många hot är gränsöverskridande och det finns mycket att vinna på mer samarbete med likasinnade. Sverige har steg för steg lämnat neutralitetspolitiken till förmån för dagens solidaritetspolitik. Ett fullt medlemskap i Nato är det naturliga nästa steget i Sveriges valda säkerhetspolitiska linje.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

Ⓜ️ Sverige bör gå med i Nato. Nato är det enda försvarssamarbete som på allvar stärker Sveriges säkerhet och säkerheten i Östersjöregionen som helhet.

Ⓜ️ Öka försvarsanslagen så att de på tio års sikt uppgår till 2 procent av BNP.

Inrätta ett riktigt nationellt säkerhetsråd i Statsrådsberedningen.

Ⓜ️ Stärk armén, marinen och flygvapnet. Bland annat med en tredje mekaniserad armébrigad, fler ubåtar och fler operativa stridsflygplan genom ökad krigsduglighet i Jas Gripen-systemet.

Ⓜ️ Gör hemvärnet till en egen försvarsgren, med fler personer, bättre utrustning och högre kvalifikationer.

Aktiv europapolitik för Sveriges intressen

Svensk säkerhet, handel och våra liberala demokratiska värderingar är nära kopplat till vårt medlemskap i EU. I och med Eurokrisen, Brexit, populistpartiers framgångar, ökad migration och externa påverkansoperationer är EU-samarbetet satt under press. Makten inom EU ska fortsatt utgå från medlemsstaterna. Men Sverige behöver ett EU som klarar av att hantera gemensamma europeiska problem. Därför ska Sverige vara en aktiv, pådrivande och konstruktiv kraft i EU. EU-samarbetets legitimitet bygger på att EU är relevant och bidrar med lösningar på viktiga frågor för medlemsstaterna och dess medborgare.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

Ⓜ️ Sverige ska driva en aktiv EU-politik och vara mer närvarande i det europeiska samarbetet och i säkerhetsarbetet i Östersjöregionen.

Ⓜ️ Sverige ska vara en aktiv deltagare i europeiskt försvarssamarbete. EU behöver en starkare utrikespolitik.

Ⓜ️ EU:s inre marknad ska vidareutvecklas och fördjupas, särskilt för tjänster och den digitala ekonomin.

Ⓜ️ Sverige ska vara pådrivande i att utveckla EU:s miljö- och klimatarbete.

Ⓜ️ Arbetet mot terrorism samt gränsöverskridande och organiserad brottslighet ska förbättras.

Ⓜ️ EU ska fullt ut kontrollera sina yttre gränser. Frontex måste fungera.

Tydliga utrikespolitiska prioriteringar

Sverige är ett litet land. För att kunna göra skillnad och vara trovärdiga måste vi välja våra utrikespolitiska arenor och prioriteringar med stor omsorg. Vår utrikespolitik ska främja svenska intressen, svensk säkerhet och handel, men också bidra till fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Det uppnås genom diplomati i form av förhandlingar, koalitionsbyggande, konfliktlösning, konfliktförebyggande och främjandeinsatser. I en tid av ökad globalisering ska vi värna den regelbaserade världsordningen, den globala frihandeln, samt ordning och reda i världens migrationsflöden och att en rättssäker asylpolitik upprätthålls. Dagens biståndspolitik tillkom i en tid då världen såg dramatiskt annorlunda ut mot i dag, och måste därför moderniseras med tydligt resultatfokus.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

Ⓜ️ Prioritera upp Östersjöregionen, inklusive Tyskland och det nordisk-baltiska samarbetet, genom ökad och breddad diplomatisk närvaro.

Ⓜ️ Utveckla en långsiktig strategi för fred och demokrati i vårt närområde, som också inkluderar en utökad diplomatisk närvaro i länderna i det Östliga partnerskapet, på Balkan, i Turkiet, Mellanöstern samt Nordafrika.

Ⓜ️ Värna den transatlantiska länken med ett fördjupat och breddat politiskt kontaktnät med USA.

Ⓜ️ Driv på, både bilateralt och inom EU, för att få till ett fungerande återvändande av de människor som sökt sig till Sverige men inte får stanna här.

Ⓜ️ Säkerställ ett effektivt och resultatinriktat bistånd.

Bättre civil krisberedskap

Erfarenheterna från tsunamikatastrofen, Västmanlandsbränderna, Transportstyrelsen och skogsbränderna sommaren 2018 visar på tydliga behov av att stärka Sveriges civila beredskap och öka krishanteringsförmågan. Ett flertal statliga utredningar har angett vad som behöver göras. Nu måste vi ta tag i bristerna. Det handlar inte bara om att tillföra nödvändiga resurser. Det handlar också om att klargöra vilka uppgifter och vilket ansvar olika aktörer har. Rätt resurser ska finnas på rätt plats. Lagar och regler ska utformas så att krissituationer kan hanteras utan dröjsmål. Civilsamhällets kraft och frivilliga insatser ska tas tillvara på bästa sätt. Vi måste förebygga kriser – och vara väl förberedda när krisen ändå slår till.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

Ⓜ️ Snabbare och tydligare statlig krisledning.

Ⓜ️ Tydliggör Försvarsmaktens roll i samband med civila kriser.

Ⓜ️ Förbättra villkoren för deltidsbrandmän.

Ⓜ️ Förbättra förutsättningarna för produktion av svenska livsmedel för att öka försörjningstryggheten.

Ⓜ️ Öka den nationella förmågan att bekämpa bränder från luften.

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar