Kommunfullmäktige 2016-04-25. Årsredovisning

I dag och i kväll är det Kommunfullmäktige på agendan. Året som har gått ska summeras, jämte en del beslutsärenden på dagordningen. Vi startade vid 15:00 och lär nog hålla på fram till 23:00.

Här är mitt inledningsanförande i textformat på ärendet som berör årsredovisningen för 2015:

Det går bra för Österåker!

Jag har fått förtroendet att nu för femte gången göra tillbakablickar genom att årsredovisningen ska beslutas och godkännas.

I år känns det särskilt bra att lägga ännu ett år till handlingarna där Österåkers kommun har en av Sveriges bästa ekonomier och glädjande nog har också revisorerna denna gång sett detta.

Jag vill börja med, att i den samlade bedömningen, rikta ett särskilt stort tack till alla skickliga medarbetare i alla verksamheter, såväl kommunala som i alternativ regi, till tjänstemän i kommunen, till alla förvaltningschefer och inte minst till kommundirektör Jan-Olof Friman. Utan Er alla hade vi inte varit där vi är nu!

Alla kommuner har att hantera andras pengar , att fördela, utifrån kloka och ansvarsfulla politiska prioriteringar. Vi har i Sverige, så vitt jag vet, ännu så länge kommunalt självstyre, även om det ibland diskuteras att just det kommunala självstyret är satt ur spel. Genom det är det upp till oss valda, församlade ledamöter här i kommunfullmäktige att lägga ansvarsfulla budgetar, som är hållbara inte bara över ett år, och sedan året efter granskas hur dessa prioriteringar har fått genomslag.

I den 58-sidiga årsredovisningen framgår vad varje nämnd, styrelse och bolag har beslutat och utfört under 2015, givetvis finns de ekonomiska förutsättningarna med, d.v.s har nämnden, styrelsen eller bolaget hållit sig till budget?

Revisorerna, både de upphandlade från PWC och lekmannarevisorerna som i sitt utlåtande kommer att hålla anförande senare ikväll, då man bland annat kommer att inleda med att resultatet är 15,8 Mkr sämre än föregående år, dvs 2014. Men det är inte hela sanningen. Man väljer ju såklart hur man vill förmedla saker och ting.

Man kan lika gärna uttrycka sig så här:

Resultatet för 2015 uppgår till 76,8 Mkr, vilket är 0,4 Mkr bättre än budget.

D.v.s. träffsäkerheten i den budget som alliansen lade fram, och som vann gehör, för 2015 är positivt anmärkningsvärd.

Förra året ökade Österåkers kommun med 950 nya invånare och nu är vi (per den sista december 2015) 42.130 folkbokförda i kommunen. En ökning med 2,3% och en större ökning än länet och riket i stort.

Vi har lyckats med att ha nya bostäder klara för inflyttning och under året har det tillkommit 430 nya bostäder i Österåker. Kommunens mål har varit 250-300 per år. Detta varierar iofs år från år, så snittet är 250-300 bostäder per år.

Arbetet med en ny översiktsplan påbörjades under det gångna året, d.v.s. hur kommunen ska utvecklas fram till 2040 och med utblick ända fram till 2060. Idéer och förslag tas emot från medborgare, unga som äldre och företagare såväl som oss förtroendevalda.

——–

Jag inledde med att nämna att: Det går bra för Österåker. Den samlade bedömningen är att Österåker har en av kommunsveriges bästa ekonomier. Vi fick under 2015 rankingen som mest kostnadseffektiv i riket när det gäller grundskolan. Här har vi sedan 2011 ökat resurserna till både förskola och skola vilket också visat sig i både bättre resultat hos eleverna och en fortsatt tredjeplacering för högsta lärarlöner i landet.

 • En god ekonomi är i grunden en förutsättning för att överhuvudtaget kunna bedriva kvalitativ verksamhet, d.v.s. det kommuninvånarna betalar för. Varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt. DET är att ta ansvar, DET är att ha invånarnas bästa för ögonen.
 • För 2015 landar alltså resultatet på 76,8 Mkr.
 • Soliditeten, d.v.s. den långsiktiga betalningsförmågan, exkl. pensionsskulden, ligger nu på höga och tillfredsställande 65%.
 • Kommunen har reserverat mer än halv miljard till pensionsskulden och det motsvarar 72% av hela skulden.
  .
  Detta har vi kunnat göra för att vi bland annat har våra fem finansiella mål att förhålla oss slaviskt till:
 1. Nettokostnadsandelen ska högst motsvara 98% av skatt och bidrag som utgiftstak.
 2. Kommunens utdebitering (dvs kommunalskatten) hålls så låg som möjligt. För 2015 har den varit på 18,65
 3. Kostnadsutveckling per invånare ska inte överstiga 3,5% i snitt över en mandatperiod
 4. Investeringsvolymen som överskrider årets avskrivningar ska finansieras med årets resultat.
 5. Årets resultat som överstiger 2% av eget kapital ska reserveras dels till pensionsskulden och dels för RUR (Resultatutjämningsreserv), under eget kapital.

Den samlade bedömningen av 2015 är alltså att det går riktigt bra för Österåker. Även om det också varit ett ansträngande år för många av kommunens verksamheter i flyktingkrisens spår har vi klarat oss bra. Utan kompetenta medarbetare hade det inte varit möjligt att hantera situationen. Jag vill återigen framföra vårt och mitt stora tack till alla medarbetare i Österåker!

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Vår begäran om jämn könsfördelning har rönt uppmärksamhet

En massa media

Det har bildats ringar på vattnet av vårt brev till Migrationsverket där vi begär en jämn könsfördelning hos de ensamkommande minderåriga asylsökande som kommer till kommunen och att vi vill att ensamkommande minderåriga asylsökande flickor anvisas till kommunen. Läs gärna mitt blogginlägg om detta från i måndags här.

Jag deltog i en direktsänd radiodebatt med oppositionsrådet i SR/P4 i ämnet som du kan lyssna på i efterhand här.

I kvällens Aktuellt kl 21:00 i SVT 2 sänds en intervju med undertecknad.

I Dagens samhälle publicerades min debattartikel i ämnet under dagen.

Flera bloggare och debattörer har dessutom fångat upp detta. Du kan bland annat läsa om vårt initiativ och det större perspektiv det inrymmer här.

Publicerat i 1 | Märkt , , , | 1 kommentar

Helgtrafik till replipunkt Åsättra

Nedan har jag lagt in det brev som skickats till Trafiknämnden i Stockholms läns landsting där jag ifrågasätter varför replipunkt Åsättra hamn inte har helgtrafik året runt i enlighet med den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS) samt beslutet om allmän trafikplikt för sjötrafik i Stockholms skärgård (SL 2014-0550).

En sjötrafik som är synkad med landtrafiken – så att barn, ungdomar och andra kan delta i aktiviteter på fastlandet under helgerna –  är av största vikt då vi har närmare 150 permanentboende på Ingmarsö och 30 på Husarö.

Österåkers kommun kommer fortsätta driva på tills en acceptabel lösning är på plats.

Helgtrafiken - brev till Trafikförvaltningen del 1

Helgtrafiken - brev till Trafikförvaltningen del 2

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Brev till Migrationsverket. Krav på jämn könsfördelning.

snedfördelning-av-kön
#migpol #svpol #osteraker

Österåkers kommun har till dags dato mottagit 139 ensamkommande barn och ungdomar, varav 119 är asylsökande, på anvisning. I samtliga fall utom tre har det rört sig om pojkar eller unga män. Dessa är utplacerade på HVB eller familjehem.

För att uppnå en jämnare könsfördelning, och anamma ett jämställdhetsperspektiv även i mottagandet av nyanlända, har jag till Migrationsverket framställt en begäran att vid eventuellt fortsatt behov av anvisning av ensamkommande enligt avtal, ska ensamkommande flickor anvisas till Österåkers kommun.

Österåkers kommun har ett rikt förenings- och kulturliv. Föreningslivet avseende idrott och aktiviteter för flickor och kvinnor är väletablerat och huserar många aktiva. Vi har elitlag i innebandy och handboll på damsidan och en mängd andra sporter och föreningsaktiviteter. Integrationsarbetet i föreningarna för just nyanlända flickor och kvinnor har i vår kommun fungerat mycket väl.

Sett mot bakgrund av ovanstående ställer Österåkers kommun sig positivt till att från och med 2016-03-01 kunna erbjuda plats för 28 ensamkommande flickor i HVB med dusch- tvätt- och andra faciliteter.

Vi har samtidigt med vår begäran enligt ovan också begärt att Migrationsverket tillställer oss information rörande namn, ålder samt nationalitet på de som fortsättningsvis ska komma till kommunen, senast tio dagar innan ankomst.

 

Lokaltidningen Kanalen skriver om detta idag:

Kanalen om ensamkommande flickor 2016-02-15

 

Publicerat i 1 | Märkt , , , | 3 kommentarer

Företagande är grunden för välfärd

Svenskt Naringslivlogo

#osteraker #08pol #företagande #moderaterna

Snart skickas frågorna som ligger till grund för Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet ut till företagen och med anledning av det blev jag intervjuad av just Svenskt Näringsliv.

Österåker är en entreprenörskommun och att ha ett bra företagsklimat med många växande företag i vår kommun skapar jobb och ger förutsättningar för en god välfärd. Kommunen ska vara attraktiv för alla innevånare och den ska vara attraktiv att bedriva näringsverksamhet i. Jag är stolt över att vi har lyckats sänka skatten med 50 öre och samtidigt höjt både skolpeng och förbättrat ersättningar för hemtjänsten. Det hade inte varit möjligt på samma sätt i en kommun med dåligt företagsklimat och svag ekonomi.

Det är viktigt att kontinuerligt mäta och jämföra sig med andra kommuner för att se hur olika saker ändras över tid och kunna göra korrigeringar och satsningar där så behövs. Svenskt Näringslivs rankning är ett viktigt verktyg för mig som politiker och för hela kommunen. Den ringar in områden som vi måste jobba vidare med och är ett bra underlag för en fortsatt diskussion med kommunens företag.

Läs hela intervjun här

Publicerat i 1 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Summering av veckan – Alliansens budget segrade

12239195_10207119230410569_843556160401023518_o

Efter en tio timmar lång debatt i måndags antogs Alliansens budget för 2016 med plan för 2017-18 i Kommunfullmäktige.  Budgeten innehåller ca 80 miljoner mer i satsningar jämfört med året innan, samtidigt som kommunalskatten sänks med 50 öre. Österåkers kommun har nu den sjätte lägsta kommunalskatten i länet.

Efter tio timmars debatt och votering stod det klart att vår budget vunnit med 27 ja-röster, 23 nej-röster och en ledamot som avstod. Det känns riktigt skönt. Alliansen i Österåker har lagt en långsiktig och ansvarsfull budget. Våra kärnverksamheter får ett välbehövligt resurstillskott, samtidigt som skattebetalarna får mer över i plånboken.

Då kommunen under ett antal år haft en mycket god ekonomi har Österåkers kommun ett läge i ekonomin som möjliggör att nödvändiga satsningar inom en rad områden kan göras.

Skolan får en rekordstor satsning och tillförs 49 miljoner mer än föregående års budget. Bland annat görs en rejäl höjning av skolpengen, där årskurserna F-3 får en höjning med 12% och 4-9 10%. Andra områden inom skolan som prioriteras är ökad likvärdighet mellan skolor, fler legitimerade lärare samt en förstärkt elevhälsa.

Kultur- och fritidsnämnden kommer bland annat få 1,5 miljoner extra till kulturella evenemang. Förenings- och anläggningsbidraget utökas med 1,5 miljoner.

1,55 miljoner fördelas på miljömålsarbete och natur- och miljövårdsåtgärder samt utökad miljöövervakning. Laddstolpar för elbilar kommer att sättas upp på ett antal strategiska platser i kommunen. Ett utredningsuppdrag kommer att lämnas om miljöcertifiering av den kommunala verksamheten.

Inom vård och omsorg kommer en rad förstärkningar att göras. 22 miljoner mer satsas på Vård- och omsorgsnämnden jämfört med 2015. Bland annat kommer en tredje zon inom hemtjänsten skapas, vilket kommer ge täckning för långa restider i de mer glesbefolkade delarna av kommunen. Hemtjänsten förstärks med 1,2 miljoner. Den dagliga verksamheten för äldre och funktionsnedsatta förstärks med ytterligare 1,7 miljoner. Anhörigverksamheten vid Fyren kommer att få större lokal samtidigt som personalstyrkan utökas till 1,5 tjänst. En medicinskt ansvarig för rehab (MAR) kommer anställas och en friskvårdssatsning för personer i åldern 70-75 år kommer sjösättas.

Vad gäller infrastrukturen fortsätter de rätt omfattande investeringarna och satsningarna för god och säker framkomlighet för alla trafikslag. Drygt 100 miljoner investeras i infrastrukturen vilket är en ökning med 6% från föregående år.  Vissa planerade byggnationer av cykelvägar tidigareläggs för att snabbare kunna erbjuda säkra och effektiva cykelstråk.

För skärgårdens del kommer bland ett antal utredningsuppdrag lämnas om gång- och cykelleder på Ljusterö, pendelbåt till Stockholm, helgturer till Åsättra hamn samt en skärgårdsbåt.

Jag vill tacka alla som arbetat med att ta fram vår budget och som sett till att den gått i mål! Det har varit ett riktigt gott samarbete!

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

50 öre skattesänkning och 78 miljoner i satsningar för 2016!

Pengar

Det kommer bli fortsatt fokus på skola, miljö, kultur, fritid, och omsorg i Alliansens budget för 2016, med plan för 2017-18. 78 miljoner kronor mer kommer att satsas för 2016 än föregående års budget. Av dessa uppgår satsningarna på skolan till 49 miljoner. Kommunalskatten sänks med 50 öre till 18:15 per intjänad hundralapp, vilket då kommer bli den sjätte lägsta i länet!

Då kommunen under ett antal år haft en mycket god ekonomi och har varit erkänt skickliga med den ekonomiska politiken, bland annat är vi näst bäst i Sverige i kostnadseffektivitet enligt Dagens samhälle, har Österåkers kommun ett läge i ekonomin som möjliggör att nödvändiga satsningar inom en rad områden kan göras, samtidigt som skattebetalarna kommer få mer över i plånboken.

Skolan får en rekordstor satsning och tillförs 49 miljoner mer än föregående års budget. Bland annat görs en rejäl höjning av skolpengen, där årskurserna F-3 får en höjning med 12% och 4-9 med 10%.

Då det är viktigt att samma höga kvalitet inom förskola och skola erbjuds alla medborgare i Österåkers kommun, kommer en särskild prioritering inom fyra områden att göras för att höja kommunens resultat :

1) Det finns olikheter mellan skolor och inom skolor. Denna olikhet återspeglas i bl.a. betygsresultat. Skillnader i betyg finns främst mellan flickor och pojkar samt i olika bedömningar mellan provbetyg på nationella prov och betyg.

2) Kommunen behöver höja andelen behöriga lärare genom att ännu mer öka attraktiviteten att arbeta som lärare i Österåkers kommun. Fler behöriga lärare ska också kunna bli legitimerade.

3) Rektors ledarskap är avgörande för hur en skola lyckas. Kommunen kommer stärka rektors ledarskap för att nå en bättre måluppfyllelse.

4) En elevhälsa som ger eleverna det stöd de behöver för att kunna genomföra sina studier är av vital betydelse för elevens studieresultat.

Kultur- och fritidsnämnden kommer bland annat få 1,5 miljoner extra till kulturella evenemang. Förenings- och anläggningsbidraget utökas med 1,5 miljoner. Belysningen på kommunens motionsspår byts ut och kompletteras och beläggningen förbättras för högre trygghet. En särskild satsning görs på kultur för äldre. Den tillfälliga busslinjen till Domarudden sommartid fortsätter under 2016 och 2017. Biblioteket får en halv miljon kronor extra i utökad ram. Kultur- och fritidsförvaltningen får också en personalförstärkning. Stiftelsen Wira Bruk får ett extra bidrag för underhåll av de historiskt mycket värdefulla byggnaderna.

Miljön tas fasta på och 1,55 miljoner fördelas på miljömålsarbete och natur- och miljövårdsåtgärder samt utökad miljöövervakning. Laddstolpar för elbilar kommer att sättas upp utanför Alceahuset, i Åkersberga centrum och vid pendlarparkeringen vid Kulla Vägskäl. Medel avsätts till skolor för ”jord till bord” – närproducerat matprojekt.  Vissa planerade byggnationer av cykelvägar tidigareläggs för att snabbare kunna erbjuda säkra och effektiva cykelstråk. Ett utredningsuppdrag kommer att lämnas om miljöcertifiering av den kommunala verksamheten.

Inom vård och omsorg kommer en rad förstärkningar att göras. 22 miljoner mer satsas på Vård- och omsorgsnämnden jämfört med 2015. Bland annat kommer en tredje zon inom hemtjänsten skapas, vilket kommer ge täckning för långa restider i de mer glesbefolkade delarna av kommunen. Hemtjänsten förstärks med 1,2 miljoner. Den dagliga verksamheten för äldre och funktionsnedsatta förstärks med ytterligare 1,7 miljoner. Anhörigverksamheten vid Fyren kommer att få större lokal samtidigt som personalstyrkan utökas till 1,5 tjänst. En medicinskt ansvarig för rehab (MAR) kommer anställas och en friskvårdssatsning för personer i åldern 70-75 år kommer sjösättas.

Vad gäller infrastrukturen fortsätter de rätt omfattande investeringarna och satsningarna för god och säker framkomlighet för alla trafikslag. Drygt 100 miljoner investeras i infrastrukturen vilket är en ökning med 6% från föregående år.

För skärgårdens del kommer bland ett antal utredningsuppdrag lämnas om gång- och cykelleder på Ljusterö, pendelbåt till Stockholm, helgturer till Åsättra hamn samt en skärgårdsbåt. Det sistnämnda är i linje med ett medborgarförslag.

Kommunen har under ett antal år haft en mycket god ekonomi, tack vare kloka prioriteringar och god kontroll över ekonomin. Vi har ett läge i ekonomin som många andra kommuner inte har, där man på många håll tvingas höja skatten för att gå runt. Vi kan genomföra nödvändiga och fortsatt kloka satsningar inom en rad områden och samtidigt får invånarna behålla mer av sin lön genom en skattesänkning på 50 öre. Jag är väldigt glad att Alliansen fortsätter de offensiva satsningarna på skolan och bland annat gör en rejäl höjning av skolpengen. Detta, i kombination med lärarens insatser i klassrummet, förväntas ge våra elever ännu bättre förutsättningar att nå goda resultat.

Budgeten kommer att behandlas på Kommunstyrelsen den 21/10 samt Kommunfullmäktige den 23/11.

Jag intervjuas av Sveriges Radio P4 här

Läs även Kanalens reportage här

Publicerat i Alliansen, Österåker, Budget | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Förbättrade skolresultat i Österåkers kommun!

De kommunala såväl som fristående skolorna i kommunen har förbättrat resultatet i årskurs 9 jämfört med föregående år och ligger nu över snittet i länet. Det visar siffror från Skolverket. Andelen elever som nått kravnivån i alla ämnen i årskurs 9 i Österåker var i snitt 84 procent jämfört med länets 81 procent. (Se tabell över utvecklingen 2011-2015 nedan)

Det genomsnittliga meritvärdet – summan av betygsvärdena för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg – i Österåkers kommun ligger på 227,4 poäng vilket är en klar förbättring jämfört med 2014.

Skillnaden mellan pojkar och flickor har minskat och pojkarna har nu nästan kommit i kapp flickorna vad gäller andelen som nått kravnivån i alla ämnen. Flickor ligger på 85 procent och pojkar ligger på 82 procent. Förra året var den siffran 81 respektive 73 procent.

Det här är naturligtvis en mycket tillfredsställande utveckling och ett kvitto på att vi är på rätt väg mot Österåkers kommuns mål om länets bästa skola. Vi har bland annat valt att göra stora satsningar på lärarlöner, då forskning visar att läraren är avgörande för elevernas resultat. Vi ligger på samma nivå eller högre än jämförbara kommuner i länet vad gäller exempelvis skolpeng, så vi står oss mycket väl resursmässigt.

Tabell skolresultat 2015 åk 9 2015-10-01

Resurser i all ära, men de måste i alla verksamheter användas klokt och effektivt. Varje satsad krona ska noga följas upp så dessa används på rätt sätt. Österåker ligger redan nu på andra plats i landet i total kostnadseffektivitet, i vilket skolan ingår. Detta kunde man också nyligen ta del av i Dagens Samhälle. (Se tabell nedan) Detta är en indikator på att de gemensamma medlen hanteras klokt.

Tabell kostnadseffektivitet 2015-10-01

Genom fortsatta, kloka och avvägda satsningar inom skolans område, en renodlad skolnämnd som målinriktat fokuserar på just skolfrågor samt en ny skoldirektör som kommer arbeta med fortsatta uppföljningar och åtgärder är jag övertygad om att den uppåtgående trenden kommer hålla i sig.

Publicerat i Lärarlöner, Skola, Value for money | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Uppvaktning av Trafikverket angående Ljusterö

Pia, Elisabeth och Titti från Ljusteröinitiativet berättar om trafiksituationen på Ljusterö för Helena Sundberg, regionchef Trafikverket.

Pia Nilsson, Elisabeth Edberg och Titti Jansson från Ljusteröinitiativet berättar om trafiksituationen på Ljusterö för Helena Sundberg Trafikverket.

Idag besökte jag Trafikverket i Solna – tillsammans med representanter för boende och företagare på Ljusterö samt oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand – för att överlämna inte mindre än 2 207 namnunderskrifter och en officiell skrivelse från kommunen till regionchef Helena Sundberg med krav på säkra gång- och cykelvägar för gående och cyklister på ön.

Det är 1660 människor folkbokförda på Ljusterö.  Under sommarmånaderna vistas drygt 30 000 personer på ön. Vägarna är smala och inga andra alternativ finns, om man vill gå eller cykla, än att göra det ute i vägbanan. Vi anser att Trafikverket trafiksäkerhetsmässigt ansvarar för de människor från hela Stockholmsregionen som befolkar Ljusterö, inkluderat sommarmånaderna. De ska kunna vistas och förflytta sig på ön utan att behöva riskera sina liv.

Österåkers kommun är en skärgårdskommun. Skärgården och Ljusterö är en regional angelägenhet. Men någonting måste göras åt trafiksituationen på Ljusterö där trafiksäkerheten brister. Ingen ska behöva riskera sitt liv för att det inte finns någon lämplig plats att gå eller cykla på Ljusterö.

Titti Jansson överlämnar 2207 namnunderskrifter för säkra gång och cykelvägar.

Titti Jansson överlämnar 2207 namnunderskrifter för säkra gång och cykelvägar.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Kriminaliteten har sjunkit kraftigt i Åkersberga

Julhandel, fickstölder, Göteborg, Nordstan

Bland annat extra polisiära insatser har gett resultat

Som lokaltidningen Mitti Södra Roslagen rapporterade om i veckan som var – och som idag också lyfts av Mitti:s stockholmsweb – har den kriminella aktiviteten sjunkit kraftigt i Åkersberga. De bilbränder och andra gängelaterade brott som vi upplevde för ett par år sedan har nu nära nog helt upphört. Drogmissbruket har också det sjunkit.

Roslagspolisen har allokerat extra resurser till just Åkersberga i ett försök att stävja gängkriminalitet och drogmissbruk, vilket visat sig vara en mycket framgångsrik metod. Detta sker i kombination med förebyggande arbete samt kommunens insatser i form av ersättning till nattvandrande föräldrar och föreningar, snabbare omhändertagande av skrotbilar, snabbare åtgärder vid klotter, skadegörelse m.m.

Kommunen och Polisen kommer inte slappna av tack vare detta utan snarare intensifiera arbetet och insatserna för att bibehålla detta gynnsamma läge. Österåkers kommun ska präglas av hög trygghet!

Publicerat i 1 | Märkt , , , | 1 kommentar

Var med och påverka framtidens Österåker!

Översiktsplan bild

I Information Österåkers lokal i Skutan, Åkersberga centrum, invigs den 14 september klockan 16:00 en utställning med anledning av den nya översiktsplanen som är under framtagande. #osteraker #svpt

Översiktsplanen är vägledande för hur kommunens mark och vatten kan användas i framtiden och har en tidshorisont på 25 år. Den aktualiseras varje mandatperiod och förnyas vart tionde år. Sist den förnyades var 2006. Översiktsplanen ger en principiell vägledning för den framtida samhällsplaneringen. Planen ska ta tillvara olika behov och möjligheter och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle.

I Information Österåkers lokal kommer att finns information om översiktsplanen samt på vilket sätt man kan delta i arbetet med att forma en övergripande inriktning för översiktsplanen.  Det kommer finnas möjlighet att inkomma med idéer och synpunkter.

Missa inte 14 september klockan 16:00 i Information Österåkers lokal!

Publicerat i kommun, Skärgårdskommunen Österåker | Märkt , , , , , , | 1 kommentar

Nu är arbetet med nya brandstationen inlett

Nya Åkersberga brandstation

Skiss av nya Åkersberga brandstation.

Jag hade äran att i morse få vara med och ta det första symboliska spadtaget för den nya brandstationen på Näsvägen 25 i Åkersberga. Det kommer bli en ändamålsenlig och toppmodern anläggning som både brandförsvaret och ambulanstjänsten kommer utgå från.

Dagens brandstation är från slutet av sextiotalet och skulle stått inför omfattande renoverings- och uppgraderingsbehov för att uppfylla dagens krav. Idag är brandbilarna större samtidigt som de förväntas komma till olycksplatsen på kortare tid. Det kräver större vagnhallar och nya strategiska placeringar av utrymmen. Då Åkersbergas centrala delar står inför en förtätning ansågs en helt ny brandstation på en ny plats vara det bästa alternativet.

I december 2016 beräknas den nya brandstationen stå klar.

Som extranummer fick jag och förbundsdirektören för Storstockholms brandförsvar, Svante Borg, åka en tur i stegbilskorgen. Det visade sig att den turen gick ända upp. Synd att det var en rätt tjock dimma, för på 30 meters höjd hade man säkert fått en intressant panoramavy över Åkersberga.

Första spadtaget - nu sätter bygget fart

Första spadtaget – nu sätter bygget igång!

Då var jag på väg upp...

Då var jag på väg upp…

...ännu lite längre upp...

…ännu lite längre upp…

Högst upp...

Högst upp…

Publicerat i Armada, Åkersberga, Österåker, Blandat, Trygghet | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar