Späckat Kommunfullmäktige idag och ikväll

2399870

Tiden går fort och det har redan hunnit bli 4 maj.  Årsredovisningen för 2014 är klar och kommer debatteras på dagens Kommunfullmäktige. Visa av erfarenheten från förra året då oppositionen valde att debattera dåtid i ca sex timmar valde KF:s presidium denna gång att starta redan 14:00.

Vi i Alliansen fokuserar hellre på framtiden, men det gångna året – eller för all del hela den gångna mandatperioden – skäms inte för sig. Det går bra för Österåker!

2014 års resultat landar på ca +93 miljoner . Det sammanlagda resultatet sett över hela mandatperioden uppgår till hela 471 miljoner. Soliditeten har gått från -11% 2011 till +14,4% 2014, inklusive pensionsåtagandet. Exklusive ligger den på 67,6%. Tack vare en god ekonomisk hushållning och en soliditet på över noll har kommunen haft möjlighet att sätta av en del av överskottet i en så kallad resultatutjämningsreserv. Det är medel som kan användas för att kunna upprätthålla en god kvalitet i verksamheterna även vid en längre och djupare lågkonjunktur.

Kommunalskatten har under föregående period sänkts i två steg – totalt med 58 öre – och har för 2014 varit 18:65, vilket är den åttonde lägsta kommunalskatten i länet.

En god ekonomi, vilket är ett resultat av kloka prioriteringar, är en förutsättning för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet till långsiktigt nytta för kommuninvånarna. Det är också en förutsättning för att successivt kunna utveckla kvaliteten och innehållet i verksamheten. Den ekonomiskt starke har helt andra förutsättningar än den svage.

Österåker är en tillväxtkommun och det kräver att den kommunala servicen ligger steget före. Vi har under året och under hela mandatperioden genomfört nödvändiga satsningar på kärnverksamheterna, framförallt skolan. Vi ligger på fjärde plats i landet vad gäller lärarlöner till exempel. Det är viktigt för att attrahera de bästa lärarna för våra barn. Äldreboenden uppförs i olika delar av kommunen för att möta behoven hos våra äldre. Vi har sjösatt ett större infrastrukturpaket där vi är med och finansierar en nödvändig upprustning av väg 276 genom centrala Åkersberga bland annat.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Krafttag mot klotter och skadegörelse

klotter

Kommunstyrelsen antog för en tid sedan nya riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse.

Man ska som invånare eller besökare i Österåker uppleva de offentliga platserna som snygga och trygga. Ingen form av klotter, olaga affischering eller liknande accepteras på fastigheter som ägs av kommunen eller något av de kommunala bolagen. Nytt i de nya riktlinjerna är att klotter och annan skadegörelse ska saneras inom 24 timmar.  (Inom 12 timmar om klottret kan uppfattas extra stötande). Vid till exempel kyla, som försvårar saneringen, sker sanering så fort det är tekniskt möjligt. Förskolor, skolor, tunnlar, idrottsanläggningar, badplatser, parker m.fl. offentliga platser prioriteras i saneringsarbetet.

Klotter och annan skadegörelse kommer dokumenteras och polisanmälas. Anmälda skador kommer kostnadsberäknas och skadeståndskrav kommer att ställas där det är möjligt.

Österåkers kommun uppmanar även andra myndigheter, företag och fastighetsägare att åtgärda klotter och annan skadegörelse skyndsamt. Med hjälp av riktlinjerna blir det lättare för kommunen att samordna det förebyggande arbetet mot klotter med andra fastighetsägare och aktörer.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Invigning av nya värmeverket.

Bandklippning

Igår invigde jag tillsammans med VD för E-ON kraftvärme Stefan Håkansson det nya värmeverket på Sandkilsvägen. Jag fick även en rundtur i det toppmoderna verket.

Sandkilsverket producerar fjärrvärme och eldas helt och hållet med förnyelsebara bränslen, såsom flis och pellets.

Jordens resurser är inte oändliga och innebär ofta en miljöbelastning vid t.ex. förbränning eller utvinning. Därför är det viktigt att satsa på förnyelsebara energislag med modern teknik för att få ut maximal energi och samtidigt erhålla låga utsläppsnivåer.

Det är positivt att E-ON gör denna satsning på fjärrvärme i och med denna toppmoderna anläggning.

Thomas Nyberg, Michaela Fletcher och Stefan Håkansson

E.ON fjärrvärmeverk, Åkersberga

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Österåker kommer ingå i Täbys lokalpolisområde!

sx876f06

Det står nu klart att Österåker kommer ingå i Täbys lokalpolisområde, vilket så klart är mycket positivt för vår kommun. Lokalpolisområde Täby kommer efter omorganisationen som genomförts inom Polisen att utgöras av Täby, Danderyd, Vallentuna, Österåker och Vaxholm.

Tidigare var planen att vi och Vaxholm skulle tillhöra Norrtälje lokalpolisdistrikt, vilket hade inneburit tre mil längre utryckningsväg för oss och en, relativt bl.a. människors rörelsemönster, onaturlig geografisk koppling. Dessutom har vi redan idag ett etablerat samarbete med Täby och Vaxholm rörande bland annat brottsförebyggande arbete.

Jag är mycket glad att de påtryckningar vi gjort på flera olika nivåer har gett resultat.  För oss är det av flera olika skäl mer naturligt att tillhöra Täby lokalpolisområde. För att förebygga och klara upp brott är det avgörande med en lokalt förankrad polis.

Michaela i Mitti 20141007

Publicerat i 1 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Österåkers kommuns remissvar angående kollektivtrafiken

Roslagsbanan Åkersberga stationDen 30/3 sammanträder Kommunstyrelsen och på agendan finns bland annat kommunens remissyttrande avseende kollektivtrafiken till Trafikförvaltningen med.
För oss som kommun är en högkvalitativ kollektivtrafik väsentlig då 6 av 10 pendlar ut från kommunen varje dag för att arbeta eller studera. Vi behöver goda kollektivtrafikförbindelser till Stockholm, Kista och Arlanda för att nämna några exempel.

Vad vi i kommunen ser som prioriterat är:

1) En snabb och smidig koppling till Arlanda. Vi är positiva till en utredning om förlängning av Roslagsbanan dit.

2) Att fortsätta utveckla tvärförbindelserna inom region nordost samt till Stockholm. Möjlighet till bytesfunktion i Sollentuna eller Häggvik för att kommuninvånare ska kunna genomföra ett snabbt och smidigt byte till pendeltåg.

3) Att utveckla utbudet som trafikerar Ljusterö både för buss och för kollektivtrafik på vatten.

4) Att se över bytespunkt Östanå så att Trafikverkets färjor matchar busstrafiken samt att tidtabellsbyten har en god synkning med skolornas terminer.

5) Att se över möjligheterna att utveckla linjer till Stockholm med tätare turer.

6) Att Österåkers kommun ska vara en och samma zon för att stimulera
kollektivtrafikresande än mer.

Det är av högsta prioritet att kollektivtrafikutbudet kommer att öka i kommunen för att gemensamma mål om ett ökat kollektivtrafikresande kan nås. Eventuella nedskärningar i kollektivtrafiken kan med stor sannolikhet komma att påverka fördelningen mellan olika trafikslag negativt.

Kommunen vill slutligen understryka vikten av kontinuerlig dialog. Vi förväntar oss att bli informerade i god tid angående förändringar som planeras, även de som inte omfattas av remissen. De trafikförändringar som genomfördes i december 2014 var inte förankrade hos kommunen och de indragna turerna på linje 624, 628 samt 628C har inneburit en påtaglig försämring för många resenärer. Kommunen anser att linjerna bör återfå den turtäthet som var innan bantningen av utbudet december 2014. För att minimera antalet passagerare som behöver stå behöver även bussarnas storlek ses över och planeras bättre.

Publicerat i 1 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Det allmänna kontra det enskilda

Ett ärende om detaljplan för fastigheten Berga 6:406 är på väg upp till Kommunfullmäktige för antagande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus och tvåplanshus av radhuskaraktär intill Söraskolan i centrala Åkersberga och att tillskapa en bättre trafiksituation runt Söraskolan.

När planförslaget har hanterats politiskt inför samråd och granskning har besluten i KSAU tagits i stor politisk enighet. Den enda politiska synpunkten har varit att socialdemokraterna velat att det i planen skulle markeras att det just är hyresrätter som skall byggas då kön är mycket lång. Det kommunala bostadsbolaget Armada avser att bygga hyresrätter. Att markera sådant i en detaljplan är dock inte möjligt.

När planförslaget nu står inför antagande vill socialdemokraterna plötsligt ändra planförslaget. Skulle detta vinna gehör riskerar man att försena planantagandet ett halvår och därmed också det efterlängtade bostadsbyggandet. Varför vill man då försena planen?

Ett markområde som ägs av kommunen och som enligt nu gällande plan är kommunal parkmark har under ett 30-tal år nyttjats av en enskild bostadsrättsförening. För detta nyttjande har man inte behövt betala ett enda öre. Något avtal eller någon form av besittningsskydd för nyttjandet har inte presenterats. I det nu framtagna planförslaget möjliggör kommunen ändock för bostadsföreningen att som en kompromiss köpa delar av området. Detta är inte bostadsrättsföreningen nöjd med. Man vill ha en större del av området.

Vid framtagandet av planförslaget har det bedömts att en del av kommunens egen mark, som enligt redan nu gällande plan är parkmark, behövs för att göra miljön intill en gång- och cykelväg öppnare och tryggare. Kommunal parkmark i direkt anslutning till en skola har självklart också ett egenvärde. Socialdemokraterna tycker nu att enskilda anspråk på kommunens mark skall ha företräde och att detta dessutom är så viktigt att bostadsbyggandet med detta kan få försenas.

För oss är bostadsbyggande, trygga miljöer och den enskilda äganderätten (även när kommunen är ägare) viktig.

Uppdatering: maa kommentarer nedan 

  

Publicerat i 1 | Märkt , , | 7 kommentarer

Lönesatsning på socionomer i Österåker

Österåkers kommun inför en lönetrappa för socialsekreterare, LSS-handläggare och biståndshandläggare med myndighetsutövande uppgifter. Syftet är gynna personal som arbetar kvar inom socialförvaltningen.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare får möjlighet att göra lönekarriär i en mycket viktig yrkesgrupp. Vi hoppas att detta ska leda till att fler väljer Österåkers kommun som arbetsgivare och att man ser fördelarna att stanna hos oss.

Läs mer här

Publicerat i 1 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Ekonomin är fortsatt mycket stark i Österåker

Ekonomin i Österåkers kommun är fortsatt stark. Det visar bokslutet för 2014 som landar på +93 miljoner kronor.

Ekonomi i balans är ett viktigt mål för Österåkers kommun. En god ekonomi är en förutsättning för att kunna utveckla den kommunala verksamhetens kvalitet och innehåll, och svara upp mot behoven i en tillväxtkommun vad gäller till exempel infrastruktur.

Vi har god styrning på ekonomin och håller oss till de finansiella målen. Den ekonomiskt starke har helt andra möjligheter än den med svag ekonomi. Vi har kunnat genomföra satsningar på kärnverksamheterna, framför allt skolan, och kan även göra det framöver.

Det sammanlagda resultatet för föregående mandatperiod, det vill säga år 2011 till 2014, är + 471 miljoner kronor. Soliditeten fortsätter att förbättras och hamnar år 2014 på 67,6 procent. Den har gått från -11 procent 2011 till +14,4 procent 2014, inklusive kommunens pensionsåtagande. Tack vare en god ekonomisk hushållning och en soliditet på över noll har kommunen haft möjlighet reservera en del för pensionsskulden samt fondera en del av överskottet i en så kallad resultatutjämningsreserv. Det är medel som kan användas för att kunna upprätthålla en god kvalitet i verksamheterna även vid en djup lågkonjunktur. Det känns tryggt för framtiden.

Kommunalskatten har under föregående mandatperiod sänkts i två steg – totalt med 58 öre – och har för 2014 varit 18:65 kronor, vilket är den åttonde lägsta kommunalskatten i länet. Kommunen har inga lån.

Publicerat i 1 | Märkt , , | 1 kommentar

Bemötande av pressrelease från Socialdemokraterna

Det känns en aning märkligt att Ann-Christine Furustrand anser sig behöva ännu tydligare besked om Säbyviken när hon under fullmäktigesammanträdet den 9/2 sade sig vara nöjd med det svar jag levererade på hennes interpellation. Det är beklagligt att Socialdemokraterna verkar försöka vinna billiga politiska poänger.

Jag redogjorde klart och tydligt att denna detaljplan, i likhet med övriga 39 detaljplaner som hanterats under min tid som Kommunstyrelsens ordförande, kommer att följa gängse strikta formkrav och processarbete. Såväl i plan- och bygglagen som i kommunallagen finns formkrav för hur en detaljplan skall arbetas fram och beslutas. Under framtagande-processen samråds i ett planärende som Säbyviken med bl.a. Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt andra myndigheter och sakägare för att tillse att det tas fram en så bra plan som möjligt. De synpunkter som kommer fram i samrådsprocessen bearbetas och förändrar i tillämpliga delar detaljplaneförslaget. Innan detaljplaneförslaget underställs Kommunfullmäktige sker ytterligare en granskning av bl.a. Länsstyrelsen. Allt detta sker dessutom i en helt öppen och transparent process. Vad är det Ann Christine behöver mer svar på?

Det här är sådant Ann-Christine Furustrand rimligen borde känna till i sin roll som oppositionsråd, om inte innan så i alla fall efter fullmäktigesammanträdet 9/2.

Den intresserade kan se sändningen från den 9/2 (Speciellt ärendena 7 b och 7 c) på Österåkers kommuns hemsida: http://www.osteraker.se/politikpaverkan/webbsandningarfrankommunfullmaktige/webbsandningfrankommunfullmaktige20150209.4.3703867714a3a94876b4373.html

 

Pressis (S) om SÄbyviken 2015-02-10

Publicerat i 1 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Sänkt skatt ger positiv tillväxt- och kvalitetsspiral

DS nr 2-2015 webI det senaste numret av Dagens samhälle (nr 2-2015) konstateras det faktum som vi i Österåker redan anammat, att låg och sjunkande skatt lockar människor. Desto fler människor som lockas att flytta in, desto större blir skatteintäkterna.

Österåker är en tillväxtkommun. Antalet invånare har ökat och ökar med ca 500 personer varje år och kommunens skattekraft har utvecklats från 112% (2004) till 116 (år 2014). Detta innebär högre skatteintäkter. Högre skatteintäkter gör att skatten fortsatt kan vara låg samtidigt som vi också år från år kan göra nödvändiga förstärkningar i kärnverksamheterna.

Med hjälp av konkreta finansiella mål och styrregler kan budgetarna följas upp ett smidigt och effektivt sätt, Analys av kostnadsutveckling inom olika verksamhetsområden görs regelbundet. Ett arbete pågår för att ytterligare förstärka god ekonomisk hushållning (GEH) ur både ett verksamhets- och ekonomiskt perspektiv.  Kommunen har en stark ekonomi och har lyckats göra avsättningar till pensionsskulden. Vi gör positiva resultat och har en god soliditet.

Kommunen ligger på 8:e plats i länet när det gäller skattesats. Det är inget självändamål i sig att enbart konkurrera med skattesatsen gentemot andra kommuner – man måste se helheten i form av hög kvalitet, låg skatt och attraktiv boendemiljö – men för oss Moderater är det dock principiellt viktigt att inte överdebitera skattebetalarna.

 

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | 1 kommentar

Angående Uppdrag granskning 14/1-2015

Med anledning av Uppdrag granskning – programmet i dag om båthallen i Säbyviken och det affärsmässiga förhållandet mellan min företrädare och dennes man å ena sidan och familjen Douglas å den andra vill jag redovisa nedanstående information/fakta.

Jag tar ingen ställning för någondera parten i detta sammanhang utan kommer endast att uppehålla mig vid fakta och praxis utifrån ett övergripande perspektiv. Detaljfrågor ankommer på Byggnadsnämnden som är en myndighetsnämnd. Det faktum att min företrädare lånat pengar av familjen Douglas och på familjens mark uppfört en skola är ett förhållande parterna emellan och huruvida detta skulle vara en beroendeställning eller inte är något som parterna får rannsaka sig själva om.

Ej svartbygge

Från kommunens sida har det lämnats bygglov för dels uppförande av båthall i Säbyvikens marina (BN 2002-08-27, §412), dels tillbyggnad till den samma (2010-05-25, §269)

Säbyviken. Otydligt kartunderlag

På kartan finns en blå linje som representerar ett strandskydd på 100 m eller i vissa delar ett fördjupat strandskydd på 300 m – samt en röd linje. Den röda linjen har av kommunen och Byggnadsnämnden när bygglovsärendet hanterades tolkats som att strandskyddet är upphävt ovanför linjen.

Den korrekta tolkningen är däremot att det finns en antagen detaljplan och att man skall söka i planhandlingarna för att få veta om strandskyddet har upphävts, vilket det ofta men inte alltid har.  Länsstyrelsen är den myndighet som fattar beslut om strandskyddslinjen. Kommunen har därför förväntat sig att det av länsstyrelsen levererade underlaget faktiskt är en strandskyddslinje. Länsstyrelsen har inte heller informerat om att underlaget skall tolkas på något annat sätt.

Fråga om missat grannhörande

De närmast grannarna har varken 2002 eller 2010 fått yttra sig över byggloven vilket är ett handläggningsfel. Varför detta fel har skett vet vi inte idag. Idag finns det hur som helst klara rutiner som skall förhindra att denna typ av handläggningsfel upprepas.

Fråga om påföljd

I reportaget hävdas att fastighetsägaren i Säbyviken hanterats på ett speciellt sätt. Det är inte sant.

Något svartbygge har inte skett i Säbyviken varken 2002 eller 2010. Svartbygge är ingen juridisk term, men brukar i dagligt tal användas då någon bygger utan att ha bygglov. Det har inte skett någon byggnation utan bygglov i Säbyviken i de två tillfällena. Såväl då den ursprungliga båthallen byggdes år 2002, som när tillbyggnaden utfördes 2010, lämnades bygglov.

Det som skett i Säbyviken är något som är unikt i vår kommun. Byggnadsnämnden har beroende på ett otydligt kartmaterial försatt en fastighetsägare i en situation där man 8 år efter det att man fått bygglov år 2002 får veta att byggnationen måste ha strandskydds-dispens. När tillbyggnaden utfördes våren 2010 hade bygglovet för tillbyggnaden förvisso inte vunnit laga kraft, men något krav på att så skall ske finns inte.

Det förekommer mycket sällan att fastighetsägare ens föreläggs att riva det som faktiskt är svartbyggen. Det normala är att fastighetsägaren ges möjlighet att i efterhand söka bygglov och erlägga en extra avgift för att man byggt utan lov. Inte i något fall i vår kommun har det förekommit att en fastighetsägare efter det att man fått bygglov som man följt i efterhand förelagts att riva det man byggt för att bygglovet i efterhand upphävts eller för att byggnadsnämnden misstolkat strandskyddsgränsen. Däremot förekommer det att byggnadsnämnden har ändrat detaljplanen där en överklagan medfört att ett bygglov undanröjts. I Säbyviken togs dock beslutet att ändra planen (2009) långt innan bygglovet upphävdes (2012).

I detta unika fall har byggnadsnämnden beslutat att man vill avvakta detaljplanearbetets utgång innan man beslutar om eventuella förelägganden. Ställningstagandet bygger på en bedömning av vad som är både rimligt och samhällsekonomiskt förnuftigt. Man kan ju också notera att såväl de två byggloven från 2002 och 2010 som beslutet att avvakta med eventuella förelägganden fattats av helt eniga nämnder. Om det skulle visa sig att det nu pågående detaljplanearbetet inte leder till en detaljplan där ett nytt bygglov kan lämnas för båthallen kommer byggnadsnämnden att pröva frågan angående föreläggande om rivning.

Publicerat i 1 | 11 kommentarer

Historiskt

Alldeles nyss fick jag möjlighet att vara med att välja partiordförande och valet var enhälligt. I partiets 111-åriga historia är det idag den 16:e gången en ny partiordförande väljs.

Ja, jag fällde en och annan glädjetår. Anna Kinberg Batra är nu partiordförande och den första kvinnliga. Jag är stolt, en stolt moderat.

2015/01/img_4245.jpg

2015/01/img_4247.jpg

2015/01/img_4248.jpg

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar