Sommar i Österåker

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Ett nederlag för skattebetalarna.

money-down-the-drainPå kvällens Kommunfullmäktige valde oppositionen – S, V, Rp, Sd, Mp samt Skolpartiet – att inte godkänna Armadas styrelses beslut att försälja fastigheterna Hacksta 2:151 samt 2:159.

Det är naturligtvis djupt beklagligt att skattebetalarna nu tvingas till en onödig fördyring av friidrottsanläggningen som vi hoppas ska kunna stå klar hösten 2016. Sett över en tioårsperiod rör det sig om närmare 20 miljoner av skattebetalarnas pengar för att hålla någon form av vänsterideologisk prestige under armarna. Pengar som kunde gjort betydligt större nytta någon annanstans i våra kärnverksamheter.

Det känns märkligt i skenet av att det klart och tydligt framgått att försäljning endast skulle ske om köparen kunde garantera lägre hyreskostnader än Armada. Det kan heller inte rått några rimliga tvivel om att det är en friidrottsanläggning som ska byggas. Kommunen äger planmonopolet och detaljplanen säger idrottsändamål. Vi i Alliansen är tydliga – det ska byggas en friidrottsanläggning på fastigheten och inget annat. Fastigheten skulle heller inte gå att vidareförsälja på kommersiell basis då kommunen skulle ha förköpsrätt.

Armada är inga experter på att bygga friidrottsarenor, Armada är ett bostadsbolag, varför styrelsen också ville försälja dessa fastigheter. Oppositionen bakbinder alltså inte bara skattebetalarna till en onödigt fördyrad anläggning utan man underkänner samtidigt Armadas styrelses rådighet över sitt fastighetsbestånd. En anmärkningsvärd omständighet i sammanhanget är att Roslagspartiets gruppledare i fullmäktige, tillika ledamot av Armadas styrelse, godkände försäljningen i Armadas styrelse för att sedan i Kommunfullmäktige underkänna den samma…

En friidrottsanläggning kommer att byggas, men det är djupt beklagligt att ideologisk prestige och populism innebär att skattebetalarna får svälja en onödig fördyring.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , | 1 kommentar

Kommunfullmäktige 15/6.

Klubba

Idag är det ett späckat Kommunfullmäktige, som startar redan 15:00 och pågår hela kvällen.

Vi föreslår bland annat – i enlighet med intentionerna i alliansöverenskommelsen – bifall till medborgarförslag Nr 3/2014 om tillagningskök på Skärgårdsstadsskolan. Målsättningen är ju att successivt tillskapa tillagningskök ute på respektive enhet, där det bedöms praktiskt möjligt.

Vi kommer anta ett bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunala gator och vägar.

Ärende 9 på dagordningen behandlar det återremitterade ärendet om att vidimera Armadas styrelses beslut att försälja fastigheterna Hacksta 2:151 samt 2:159.

Bild1

Jag kommer yrka bifall till beslutsförslaget. I sammanhanget är det viktigt att klargöra vad ärendet handlar om – och – vad det INTE handlar om.

Detta handlar INTE om vad marken kunde vara värd om det skulle byggas bostäder istället.

Detta handlar INTE om liknelse med verksamheten i Söra simhall.

Detta handlar INTE om att berörda föreningar kommer att påverkas.

Detta handlar INTE om att personalen på sport- och friluft berörs.

Ärendet handlar om att godkänna Armadas styrelses beslut att sälja fastigheterna – OM en annan aktör kan presentera ett hyreskontrakt som är mer fördelaktigt för kommunens skattebetalare än det kommunägda Armada har erbjudit.

I ägardirektiven som är beslutade av kommunfullmäktige står att kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas i frågor som avser försäljning av bebyggda fastigheter.

Bakgrund:

2005 gav Kommunstyrelsen stadsarkitektkontor i uppdrag att ta fram ett program för utbyggnad och förslag till finansiering.

2007 togs ett programförslag fram. Det var en vision för området med bostäder, skola, multihall, rackethall och P-hus.

Våren 2010 tar Sweco fram en investeringskalkyl för programmet som landar på 530 mnkr.

2011 – I budget för 2012 avsätts 20 mnkr för projektet, dvs friidrotssarena. Kommunstyrelsen beslutar om att tillsätta en styrgrupp för att fastställa rimlig kostnadsnivå.

2012 tas en ny plan och förstudie fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen.  Sweco tar fram en kalkyl som baseras på en friidrottsanläggning i SM-standard. Alma arkitekter tar fram ett gestaltningsprogram.

2012 tar företaget Grontmij fram en kalkyl som landar på drygt 70 mnkr för första steget i projektet, vilket innebar själva anläggningen, läktaren, parkering och grönområden.

2012 Armada anger att värdet av marken uppgår till 20-30 mnkr.

2012 uppskattas den totala kostnaden för anläggningen till cirka 100 mnkr. Vi ställer oss frågande till totalkostnaden och vill ha ytterligare jämförelser.

 Vid jämförelse med andra nyproducerade anläggningar i Sverige konstaterades att den uppskattade kostnaden vida överstiger jämförbara projekt.

2013 lämnas Grontmijs kalkyl till Svenska Friidrottsförbundets anläggningsexpert för att se hur väl kalkylen runt anläggningen stämmer.

2013 tar Kultur- och utbildningsförvaltningen fram en rapport där man konstaterar att kalkylen för själva anläggningen är i överkant med cirka 50 % men att kostnad för grundläggning av marken kvarstår, tillsammans med kostnaderna för själva marken, som Armadas VD meddelat, ligger på mellan 20-30 mnkr.

2014 Två oberoende värderingar för att jämföra förutsättningar för marknadsmässig hyresnivå för befintliga lokaler och nybyggnation. Marknadsvärderingarna visar alltså utrymme för en hyressänkning helt enligt marknadsmässiga villkor.

2014 tar Kommunfullmäktige beslut om att inleda projekteringen. Konsult anlitas.

2015 Kommunfullmäktige beslutar om att avsätta 1,6 mnkr för revidering och komplettering av projekteringsunderlag. Projekteringsarbetet är inom kort slutfört.

Nästa steg är upphandling av friidrottsanläggningen. Innan en upphandling kan göras måste projektering ha gjorts för att få ett komplett förfrågningsunderlag för att på så sätt undvika merkostnader under projektets gång, efter det att förfrågningsunderlaget har gått ut.

Detta handlar INTE om vad marken kunde vara värd om det skulle byggas bostäder istället för friidrottsarena.

  1. Vi har lovat en friidrottsarena på fastigheten Hacksta 2:159 och det ska det bli!
  1. Marken/fastigheten är i dag planerad för offentlig verksamhet, där det framgår att det är tänkt för exempelvis idrottsändamål.
  1. Eftersom vi politiskt valda vill ha en friidrottsarena på marken – som jag nämnt – och marken är detaljplanerad för offentlig verksamhet med idrottsändamål

Vi politiskt valda har planmonopol, det betyder att det kan inte bli något annat på den aktuella marken om vi inte förändrar detaljplanen.

Är det däremot fullmäktiges vilja att bryta det löfte vi givit invånarna och istället bygga bostäder, krävs en detaljplaneläggning… för just bostäder. Den politiska viljan är, åtminstone för oss i Alliansen, att stå för vårt löfte och bygga friidrottsarena till gagn för kommunens barn och unga!

Detta handlar INTE om att berörda föreningar påverkas

Det blir ingen skillnad om fastigheten ägs av Armada eller företag, hyresavtal kommer precis som idag ”ägas” av kommunstyrelsen.

Påståendet, eller skrämselpropagandan, att det blir dyrare för föreningarna är felaktigt.

Detta handlar INTE om att personalen på sport- och friluft berörs

Det blir ingen skillnad om fastigheten ägs av Armada eller företag, hyresavtal kommer precis som idag ”ägas” av kommunstyrelsen.

Bild 2

 

Ärendet handlar om att godkänna Armadas styrelses beslut att sälja fastigheterna OM en annan aktör kan presentera ett hyreskontrakt som är mer fördelaktigt för kommunens skattebetalare än det kommunägda Armada har erbjudit.

Bild 3

Avslutningsvis:

Förslagen till beslut innebär att kommunfullmäktige godkänner att Armada får möjlighet att försälja under förutsättning att köparen kan presentera ett mer attraktivt hyreskontrakt än vad Armada kan göra. Hyreskontraktet skall godkännas av kommunstyrelsen.

Vi har lovat invånarna en friidrottsarena. Det ska byggas en friidrottsarena.

Vi har också att förhålla oss till kommunallagen om ”God ekonomisk hushållning”, och för oss i Alliansen handlar det om att varje skattekrona vi tar från invånarna skall användas så effektivt som möjligt.

Det kan konstateras att:

  1. Armada, även om det är ett kommunägt bolag, inte kan jämföra sig med marknaden i detta fall.
  2. Armadas styrelse har beslutat sälja marken då de inte anser sig kunna leverera det marknaden i övrigt kan.
  3. Beslutet idag handlar om att en försäljning av marken ENDAST görs OM annan aktör kan presentera ett mer fördelaktigt hyreskontrakt än det Armada presenterat.

Häng med i debatten via webben från 15:00. Du kan följa web-sändningarna live här.

Du kan också lyssna på debatten i Radio Österåker, 103,7 MHz. Du kan också lyssna via Radio Österåkers hemsida här.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Nationaldagstal Ekbacken 6/6-2015

Välkomna till Ekbacken och grattis alla svenskar med dagen!

Traditionsenligt firar vi idag nationaldagen här på Ekbacken och som vanligt vid den här tiden på året hissas svenska flaggan överallt, där det går. Det ger mig en känsla av stolthet och glädje – inte bara för vårt vackra och fantastiska land Sverige, utan också för vår vackra och fantastiska kommun Österåker!

En dag som denna, en tid som denna med studentavslutningar och skolavslutningar med sånger som Den Blomstertid nu kommer, och nationalsången är jag lite extra patriotisk.

Varje gång jag stått här och fått möjligheten att hålla Österåkers nationaldagstal har jag känt en stor glädje och stolthet! I år är inget undantag!

Jag är en mycket stolt svensk och också en mycket stolt Österåkersbo.
_______
I tidigare tal på nationaldagen har jag berört själva grundanledningen till att vi firar just den 6 juni.

Som Ni säkert vet blev nationaldagen en helgdag så sent som 2005, för bara 10 år sedan, och 1916 firade vi för första gången Svenska Flaggans dag, alltså snart 100 år sedan.

Anledningen till att det är just den 6 juni var att Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs just den 6 juni 1523.

För Österåkers del är detta något extra speciellt då Gustav Vasa lär ha fötts på Rydboholms slott 1496, även om andra hävdar att Vallentuna kan ha varit hans födelseort. Hur som helst – Rydboholm var under alla omständigheter hans barndomshem!
——–

Trots att vi lever i föränderlig tid så måste vi slå vakt om våra grundläggande traditioner och värden.

Vi måste stå upp för det demokratiska och fria samhället vi lever i. Det går inte att ta detta för givet bara för att det känns som om det alltid funnits.

Även om vi idag i samförstånd och glädje hyllar vårt land gäller det också att göra det i vardagen. Att var och en utifrån SIN unika förmåga bidrar till SIN del av det goda samhällsbygget. I det lilla såväl som det stora. Det handlar om respekt för andra människor. Det handlar om att vårda och utveckla det vi fått av tidigare generationer och förvalta det efter bästa förmåga till kommande generationer.
——–
Österåker – vår del av Sverige – är en välmående kommun. Visst finns det saker att ständigt utveckla och förbättra i alla kommuner, så också vår, men vår kommun mår i de flesta avseenden riktigt bra.

Vi är lyckligt lottade att kunna erbjuda en annars svår kompromiss mellan stad och natur, vilket vi drar nytta av genom att vi har vårt eget ”city” – Åkersberga Stad – som kommer utvecklas under de kommande åren med fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen och bättre infrastruktur. Samtidigt ligger natur och hav bokstavligt talat runt knuten. Vackra Åkers Kanal och Kanalparken där tillgängligheten förbättras och förskönas med planteringar och konst.

———

Nu väntar en sommar som i vanlig ordning är fylld av aktiviteter i kommunen. På land eller till sjöss.  En del av dessa aktiviteter är etablerade traditioner.

På Ekbacken och på Domarudden kommer traditionellt midsommarfirande hållas.

Jag vill slå ett slag för Wira-spelen samt skymningsspelet Huldrans natt på Domarudden. Huldrans natt firar dessutom 25-års-jubileum i år.

Parkteatern har valt ut Österåker som en pilotkommun och kommer att spelas på här på Ekbacken i augusti.

Jag vill också lyfta Operafestivalen på Ljusterö augusti som gästas av Kungliga operan och Kungliga hovkapellet.

Och innan dess får vi njuta av denna dag. Här på Ekbacken har vi firat Nationaldagen sedan 2011 med arrangemang och uppträdanden från inte minst våra lokala talanger från Popskolan, kommunala Musikskolan, Musikhuset, Non silentium kören och även inbjudna, mer nationellt kända, artister så som Sofia Karlsson senare idag.

Inom några år har våra lokala artister säkert också blivit nationella artister – Österåker är en talangproducerande kommun mycket tack vara alla musikskolor.

Jag vill också passa på att tacka alla medverkande som gör denna nationaldag möjlig, alla artister, alla inom vår kultur- och fritidsförvaltning och inte minst alla ni som gör arbetet ingen ser.

Avslutningsvis vill jag avsluta där jag började – och än en gång gratulera alla med dagen!

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Späckat Kommunfullmäktige idag och ikväll

2399870

Tiden går fort och det har redan hunnit bli 4 maj.  Årsredovisningen för 2014 är klar och kommer debatteras på dagens Kommunfullmäktige. Visa av erfarenheten från förra året då oppositionen valde att debattera dåtid i ca sex timmar valde KF:s presidium denna gång att starta redan 14:00.

Vi i Alliansen fokuserar hellre på framtiden, men det gångna året – eller för all del hela den gångna mandatperioden – skäms inte för sig. Det går bra för Österåker!

2014 års resultat landar på ca +93 miljoner . Det sammanlagda resultatet sett över hela mandatperioden uppgår till hela 471 miljoner. Soliditeten har gått från -11% 2011 till +14,4% 2014, inklusive pensionsåtagandet. Exklusive ligger den på 67,6%. Tack vare en god ekonomisk hushållning och en soliditet på över noll har kommunen haft möjlighet att sätta av en del av överskottet i en så kallad resultatutjämningsreserv. Det är medel som kan användas för att kunna upprätthålla en god kvalitet i verksamheterna även vid en längre och djupare lågkonjunktur.

Kommunalskatten har under föregående period sänkts i två steg – totalt med 58 öre – och har för 2014 varit 18:65, vilket är den åttonde lägsta kommunalskatten i länet.

En god ekonomi, vilket är ett resultat av kloka prioriteringar, är en förutsättning för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet till långsiktigt nytta för kommuninvånarna. Det är också en förutsättning för att successivt kunna utveckla kvaliteten och innehållet i verksamheten. Den ekonomiskt starke har helt andra förutsättningar än den svage.

Österåker är en tillväxtkommun och det kräver att den kommunala servicen ligger steget före. Vi har under året och under hela mandatperioden genomfört nödvändiga satsningar på kärnverksamheterna, framförallt skolan. Vi ligger på fjärde plats i landet vad gäller lärarlöner till exempel. Det är viktigt för att attrahera de bästa lärarna för våra barn. Äldreboenden uppförs i olika delar av kommunen för att möta behoven hos våra äldre. Vi har sjösatt ett större infrastrukturpaket där vi är med och finansierar en nödvändig upprustning av väg 276 genom centrala Åkersberga bland annat.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Krafttag mot klotter och skadegörelse

klotter

Kommunstyrelsen antog för en tid sedan nya riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse.

Man ska som invånare eller besökare i Österåker uppleva de offentliga platserna som snygga och trygga. Ingen form av klotter, olaga affischering eller liknande accepteras på fastigheter som ägs av kommunen eller något av de kommunala bolagen. Nytt i de nya riktlinjerna är att klotter och annan skadegörelse ska saneras inom 24 timmar.  (Inom 12 timmar om klottret kan uppfattas extra stötande). Vid till exempel kyla, som försvårar saneringen, sker sanering så fort det är tekniskt möjligt. Förskolor, skolor, tunnlar, idrottsanläggningar, badplatser, parker m.fl. offentliga platser prioriteras i saneringsarbetet.

Klotter och annan skadegörelse kommer dokumenteras och polisanmälas. Anmälda skador kommer kostnadsberäknas och skadeståndskrav kommer att ställas där det är möjligt.

Österåkers kommun uppmanar även andra myndigheter, företag och fastighetsägare att åtgärda klotter och annan skadegörelse skyndsamt. Med hjälp av riktlinjerna blir det lättare för kommunen att samordna det förebyggande arbetet mot klotter med andra fastighetsägare och aktörer.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Invigning av nya värmeverket.

Bandklippning

Igår invigde jag tillsammans med VD för E-ON kraftvärme Stefan Håkansson det nya värmeverket på Sandkilsvägen. Jag fick även en rundtur i det toppmoderna verket.

Sandkilsverket producerar fjärrvärme och eldas helt och hållet med förnyelsebara bränslen, såsom flis och pellets.

Jordens resurser är inte oändliga och innebär ofta en miljöbelastning vid t.ex. förbränning eller utvinning. Därför är det viktigt att satsa på förnyelsebara energislag med modern teknik för att få ut maximal energi och samtidigt erhålla låga utsläppsnivåer.

Det är positivt att E-ON gör denna satsning på fjärrvärme i och med denna toppmoderna anläggning.

Thomas Nyberg, Michaela Fletcher och Stefan Håkansson

E.ON fjärrvärmeverk, Åkersberga

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Österåker kommer ingå i Täbys lokalpolisområde!

sx876f06

Det står nu klart att Österåker kommer ingå i Täbys lokalpolisområde, vilket så klart är mycket positivt för vår kommun. Lokalpolisområde Täby kommer efter omorganisationen som genomförts inom Polisen att utgöras av Täby, Danderyd, Vallentuna, Österåker och Vaxholm.

Tidigare var planen att vi och Vaxholm skulle tillhöra Norrtälje lokalpolisdistrikt, vilket hade inneburit tre mil längre utryckningsväg för oss och en, relativt bl.a. människors rörelsemönster, onaturlig geografisk koppling. Dessutom har vi redan idag ett etablerat samarbete med Täby och Vaxholm rörande bland annat brottsförebyggande arbete.

Jag är mycket glad att de påtryckningar vi gjort på flera olika nivåer har gett resultat.  För oss är det av flera olika skäl mer naturligt att tillhöra Täby lokalpolisområde. För att förebygga och klara upp brott är det avgörande med en lokalt förankrad polis.

Michaela i Mitti 20141007

Publicerat i 1 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Österåkers kommuns remissvar angående kollektivtrafiken

Roslagsbanan Åkersberga stationDen 30/3 sammanträder Kommunstyrelsen och på agendan finns bland annat kommunens remissyttrande avseende kollektivtrafiken till Trafikförvaltningen med.
För oss som kommun är en högkvalitativ kollektivtrafik väsentlig då 6 av 10 pendlar ut från kommunen varje dag för att arbeta eller studera. Vi behöver goda kollektivtrafikförbindelser till Stockholm, Kista och Arlanda för att nämna några exempel.

Vad vi i kommunen ser som prioriterat är:

1) En snabb och smidig koppling till Arlanda. Vi är positiva till en utredning om förlängning av Roslagsbanan dit.

2) Att fortsätta utveckla tvärförbindelserna inom region nordost samt till Stockholm. Möjlighet till bytesfunktion i Sollentuna eller Häggvik för att kommuninvånare ska kunna genomföra ett snabbt och smidigt byte till pendeltåg.

3) Att utveckla utbudet som trafikerar Ljusterö både för buss och för kollektivtrafik på vatten.

4) Att se över bytespunkt Östanå så att Trafikverkets färjor matchar busstrafiken samt att tidtabellsbyten har en god synkning med skolornas terminer.

5) Att se över möjligheterna att utveckla linjer till Stockholm med tätare turer.

6) Att Österåkers kommun ska vara en och samma zon för att stimulera
kollektivtrafikresande än mer.

Det är av högsta prioritet att kollektivtrafikutbudet kommer att öka i kommunen för att gemensamma mål om ett ökat kollektivtrafikresande kan nås. Eventuella nedskärningar i kollektivtrafiken kan med stor sannolikhet komma att påverka fördelningen mellan olika trafikslag negativt.

Kommunen vill slutligen understryka vikten av kontinuerlig dialog. Vi förväntar oss att bli informerade i god tid angående förändringar som planeras, även de som inte omfattas av remissen. De trafikförändringar som genomfördes i december 2014 var inte förankrade hos kommunen och de indragna turerna på linje 624, 628 samt 628C har inneburit en påtaglig försämring för många resenärer. Kommunen anser att linjerna bör återfå den turtäthet som var innan bantningen av utbudet december 2014. För att minimera antalet passagerare som behöver stå behöver även bussarnas storlek ses över och planeras bättre.

Publicerat i 1 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Det allmänna kontra det enskilda

Ett ärende om detaljplan för fastigheten Berga 6:406 är på väg upp till Kommunfullmäktige för antagande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus och tvåplanshus av radhuskaraktär intill Söraskolan i centrala Åkersberga och att tillskapa en bättre trafiksituation runt Söraskolan.

När planförslaget har hanterats politiskt inför samråd och granskning har besluten i KSAU tagits i stor politisk enighet. Den enda politiska synpunkten har varit att socialdemokraterna velat att det i planen skulle markeras att det just är hyresrätter som skall byggas då kön är mycket lång. Det kommunala bostadsbolaget Armada avser att bygga hyresrätter. Att markera sådant i en detaljplan är dock inte möjligt.

När planförslaget nu står inför antagande vill socialdemokraterna plötsligt ändra planförslaget. Skulle detta vinna gehör riskerar man att försena planantagandet ett halvår och därmed också det efterlängtade bostadsbyggandet. Varför vill man då försena planen?

Ett markområde som ägs av kommunen och som enligt nu gällande plan är kommunal parkmark har under ett 30-tal år nyttjats av en enskild bostadsrättsförening. För detta nyttjande har man inte behövt betala ett enda öre. Något avtal eller någon form av besittningsskydd för nyttjandet har inte presenterats. I det nu framtagna planförslaget möjliggör kommunen ändock för bostadsföreningen att som en kompromiss köpa delar av området. Detta är inte bostadsrättsföreningen nöjd med. Man vill ha en större del av området.

Vid framtagandet av planförslaget har det bedömts att en del av kommunens egen mark, som enligt redan nu gällande plan är parkmark, behövs för att göra miljön intill en gång- och cykelväg öppnare och tryggare. Kommunal parkmark i direkt anslutning till en skola har självklart också ett egenvärde. Socialdemokraterna tycker nu att enskilda anspråk på kommunens mark skall ha företräde och att detta dessutom är så viktigt att bostadsbyggandet med detta kan få försenas.

För oss är bostadsbyggande, trygga miljöer och den enskilda äganderätten (även när kommunen är ägare) viktig.

Uppdatering: maa kommentarer nedan 

  

Publicerat i 1 | Märkt , , | 7 kommentarer

Lönesatsning på socionomer i Österåker

Österåkers kommun inför en lönetrappa för socialsekreterare, LSS-handläggare och biståndshandläggare med myndighetsutövande uppgifter. Syftet är gynna personal som arbetar kvar inom socialförvaltningen.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare får möjlighet att göra lönekarriär i en mycket viktig yrkesgrupp. Vi hoppas att detta ska leda till att fler väljer Österåkers kommun som arbetsgivare och att man ser fördelarna att stanna hos oss.

Läs mer här

Publicerat i 1 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Ekonomin är fortsatt mycket stark i Österåker

Ekonomin i Österåkers kommun är fortsatt stark. Det visar bokslutet för 2014 som landar på +93 miljoner kronor.

Ekonomi i balans är ett viktigt mål för Österåkers kommun. En god ekonomi är en förutsättning för att kunna utveckla den kommunala verksamhetens kvalitet och innehåll, och svara upp mot behoven i en tillväxtkommun vad gäller till exempel infrastruktur.

Vi har god styrning på ekonomin och håller oss till de finansiella målen. Den ekonomiskt starke har helt andra möjligheter än den med svag ekonomi. Vi har kunnat genomföra satsningar på kärnverksamheterna, framför allt skolan, och kan även göra det framöver.

Det sammanlagda resultatet för föregående mandatperiod, det vill säga år 2011 till 2014, är + 471 miljoner kronor. Soliditeten fortsätter att förbättras och hamnar år 2014 på 67,6 procent. Den har gått från -11 procent 2011 till +14,4 procent 2014, inklusive kommunens pensionsåtagande. Tack vare en god ekonomisk hushållning och en soliditet på över noll har kommunen haft möjlighet reservera en del för pensionsskulden samt fondera en del av överskottet i en så kallad resultatutjämningsreserv. Det är medel som kan användas för att kunna upprätthålla en god kvalitet i verksamheterna även vid en djup lågkonjunktur. Det känns tryggt för framtiden.

Kommunalskatten har under föregående mandatperiod sänkts i två steg – totalt med 58 öre – och har för 2014 varit 18:65 kronor, vilket är den åttonde lägsta kommunalskatten i länet. Kommunen har inga lån.

Publicerat i 1 | Märkt , , | 1 kommentar