Den borgerliga Alliansens budget klubbad igår av fullmäktige

budgetDen borgerliga Alliansens budget för 2015 antogs av Kommunfullmäktige den 15 december. Skola och infrastruktur är två områden som kommer få de största satsningarna.

Nämndernas bruttoramar kommer i och med detta att utökas med runt 92 miljoner för 2015 jämfört med 2014, varav den nya Skolnämnden kommer att få utökad ram med 41 miljoner.

Det känns så klart mycket bra att budgeten nu är klubbad. Den innehåller ett antal prioriteringar som är nödvändiga för att kunna utveckla kvaliteten i verksamheterna; bland annat inom skolans område och infrastrukturen.

Ett övergripande mål är att minska antalet barn per pedagog i förskolan och att på sikt nå 5,2 barn per vuxen i alla förskolor. Grundskole-, förskole och fritidspengen höjs och resurser tillförs skolan för bland annat läs- och skrivförståelse, barn i behov av särskilt stöd samt fler specialpedagoger. För att alla elever ska nå sina kunskapsmål, tillsätts resurser för att öka likvärdigheten mellan skolorna. En särskild satsning för ledarskapsutveckling och höjda löner till skolledare kommer också genomföras.

Investeringstakten för infrastruktur kommer öka ytterligare. Den totala investeringen är runt 90 miljoner netto för 2015. Arbeten för ökad framkomlighet i centrala Åkersberga samt en ny cykelplan prioriteras.

Överskottsmålet på minst 2 procent står fast och skattesatsen för 2015 lämnas oförändrad på 18:65 kronor.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Österåker ordentligt belyst i gårdagens ABC

BussÄven om regeringskrisen toppade nyheterna i stort igår, där Sd meddelade att man avser rösta på Alliansens budget idag och med det fäller S+Mp-regeringens dito, fanns det en del ljus riktat mot Österåker också.

Ärendet Arriva fortsätter. Vi accepterar inte den försämring som nu aviserats och kommer dels tillsammans med Stockholm Nordost-kommunerna den 12/11 träffa Arriva, dels för Österåkers del sammankalla till ett särskilt möte med dem inom kort för att ge vår syn på en utvecklad kollektivtrafik i vår del av länet. Med den takt vi växer (4-500 nya invånare per år) behöver vi mer av kollektivtrafik inte mindre. Du kan se inslaget från sena ABC här

ABC gjorde också ett inslag från Enebackens äldreboende. Apropå ljus på Österåker handlade inslaget om just ljus. Artificiellt solljus, utan farlig UV-strålning,  används på Enebacken för att göra personer med demenssjukdom gladare och lugnare.

 

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Sista ordet är inte sagt!

Jag uttalar mig i dag i Sveriges Radio P4, återigen med anledning av nedskärningarna i busstrafiken. För vissa linjer kommer nedskärningarna att innebära att upp till var fjärde avgång försvinner. Österåkers kommun kommer fortsätta agera tills dess kollektivtrafiksituationen är tillfredsställande.

Om en entreprenör vunnit en upphandling, där bland annat utökad turtäthet ingick som ett kriterium, är det inte mer än rätt att man också kör dessa turer.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6031491

Publicerat i 1 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Mitt budgetförord – Budget 2015, plan 2016-17.

Alliansen i Österåker. Logos och ledord

Alliansen i Österåker – Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna samt Österåkerspartiet – har beslutat att ta ett gemensamt ansvar för den politiska ledningen av Österåkers kommun under mandatperioden 2015-2018. Partierna har tillsammans tagit fram en politisk plattform för hela mandatperioden samt en gemensam budget för 2015 och plan för 2016-17.

Valfrihet, kvalitet och trygghet kommer att vara ledord i den borgerliga Alliansens styre i Österåker den kommande mandatperioden. Det kommer bli fortsatt fokus på skola, omsorg, trygghet, infrastruktur, miljö och en ekonomi i balans. Viktigare områden i skolan som tillförs resurser är bland annat på läs- och skrivförståelse, barn i behov av särskilt stöd och fler specialpedagoger. Nya miljömål och en reviderad cykelplan ska tas fram. Överskottsmålet på minst 2% står fast och kommunalskatten ska hållas på en låg nivå.

Österåkers ekonomi är fortsatt mycket god med en soliditet som utvecklats mycket positivt under de fyra senaste åren. God ekonomisk hushållning och en prioritering av kärnverksamheterna gör att vi har ett mycket tillfredsställande utgångsläge.

Det är mot bakgrund av det glädjande att kunna presentera den borgerliga alliansens budget för 2015 där nämndernas bruttoramar utökats med ca 92 miljoner mer än i föregående års budget. För perioden 2015-2017 planeras nettoinvesteringar på totalt 300 miljoner kronor. Investerings¬volymen kommer att finansieras med egna medel (dels avskrivningar och dels via årets resultat). Tack vare god ekonomisk hushållning behöver ingen upplåning ske under perioden.

Österåker är en kommun i tillväxt. Vi har en positiv befolkningsutveckling. Befolkningen i Österåkers kommun beräknas under perioden 2015-2017 öka med ca 1470 personer. Det är en ökning på i snitt 490 personer per år. Tillväxt och därigenom ett ökat skatteunderlag är avgörande för att kunna erbjuda en hög kvalitet i välfärden även i framtiden. Vi ställer oss positiva till att det byggs attraktiva bostäder i vår kommun för att möta behoven av en växande befolkning.

Österåker har en relativt låg medelålder på 40 år. Kommunen är en entreprenörskommun vilket antalet registrerade företag – nästan 6000 – vittnar om. Den generella arbetslösheten såväl som ungdomsarbetslösheten tillhör de lägsta i hela riket.

Satsningar och investeringar

Nämndernas bruttoramar ökas, som nämnts med 92 miljoner. Alliansen genomför extra satsningar för kvalitetshöjningar inom viktiga kärnverksamhetsområden – utöver pris-, löne- och volymförändringar. Bland annat utgörs närmare 41 miljoner, av ovanstående 92, på utökad ram för Skolnämnden.

Ett av de övergripande målen är bland annat att minska antalet barn per pedagog i förskolan och på sikt är målet att nå 5,2 barn per vuxen i alla förskolor.

Grundskolepengen höjs med mellan 4,2 – 5,2 % beroende på årskurs. Förskolepengen höjs med ca 5%. Fritidspengen höjs med ca 3 %.
Vår ambition är att fortsatt lägga de största delarna av resurstillskotten i skolan redan i de tidiga åldrarna för att bereda alla de bästa förutsättningarna längre fram i skolåren.

Resurserna till ökad likvärdighet mellan skolor kommer att ökas för att säkerställa att alla elever når sina kunskapsmål. En särskild satsning kommer att göras för ledarskapsutveckling och höjda löner till skolledare.

Investeringstakten för infrastruktur kommer att skruvas upp ytterligare. Den totala investeringen i infrastruktur är ca 90 miljoner netto för 2015. Kapacitetshöjande åtgärder för ökad framkomlighet, främst i Åkersbergas centrala delar prioriteras. Vi kommer ta fram en ny cykelplan och gör en stor satsning på gång- och cykelvägar för att skapa säkra skolvägar, knyta ihop kommundelarna samt åstadkomma en cykelväg till Täby och den cykelstrada som planeras gå vidare in mot Stockholm.

Under föregående mandatperiod sänktes kommunalskatten med totalt 58 öre. Det placerar Österåker på plats 8 av länets 26 kommuner. Skattekraften är bland de 13 högsta i landet. Skattesatsen föreslås för 2015 lämnas oförändrad på 18:65 kronor

Verksamheterna kommer i än högre grad vara föremål för utvärdering och uppföljning med avseende på kvalitet och måluppfyllelse. Detta för att varje skattekrona ska användas på effektivast möjliga sätt till högsta möjliga utfall.

.
Visioner och mål

Österåker ska i alla sammanhang präglas av valfrihet, kvalitet och trygghet med ansvar för miljön och den enskilde individen. Österåker ska vara den mest attraktiva skärgårdskommunen som flest väljer att flytta till, bo i, verka i, starta företag i och besöka.

Kommunen är positiv till tillväxt och inflyttning. Vi välkomnar som tidigare nämnts byggande av attraktiva bostäder i attraktiva lägen med en variation av upplåtelseformer; villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter.

.
Sammanfattning

Budgeten för nästa år innehåller satsningar som ökar kvaliteten i verksamheterna. Framförallt skolan ges värdefulla resurstillskott för fortsatt kvalitetsutveckling. Det långsiktiga perspektivet är minst lika viktigt som det kortsiktiga. Denna budget är avvägd även för att klara balanskrav, finansiella mål och pensionsskuld – nu och på några års sikt. Den svarar upp mot olika behov och intressen, stärker vår konkurrenskraft gentemot andra kommuner och påskyndar resan fram till målet att vi ska vara den attraktivaste skärgårdskommunen.

Som ytterst ansvarig för kommunens ekonomi ser jag positivt på framtiden och utvecklingen av vår fina kommun!

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Nu är jag formellt vald till Kommunstyrelsens ordförande!

Michaela

Vid gårdagskvällens Kommunfullmäktige valdes jag formellt till ordförande i Kommun-styrelsen, tillika kommunalråd i Österåkers kommun  för mandatperioden 2015-2018.

Jag är naturligtvis mycket hedrad och glad och kommer att göra mitt yttersta för att förvalta detta förtroende jag fått av väljarna, mitt parti, mina alliansvänner samt ett med acklamation enhälligt Kommunfullmäktige. Stort tack!

Jag vill passa på att gratulera mina kollegor: Mathias Lindow (Fp) som blir 1:e vice ordf i KS och kommunalråd med ansvar för kultur- och fritid, samt Ann-Christine Furustrand (S) som blir 2:e vice ordf i KS och oppositionsråd. Ser fram mot ett gott samarbete med Er!

Stort grattis också till alla Er som igår blev invalda i Kommunstyrelsen, nämnder och andra kommunala organ!

Jag ser verkligen fram mot att fortsätta utveckla vår fina skärgårdskommun de kommande fyra åren och att få jobba tillsammans med alla kompetenta medarbetare i kommunen. Jag ser också fram mot mina fortsatta medborgarmöten och träffar/dialoger/samarbeten med föreningar, organisationer, näringslivet och andra kommuner.

Nu närmast ligger budget för 2015 med plan för 2016-17 i pipelinen. Inom kort kommer jag bland annat att publicera budgetförordet här.

Återigen – stort tack!

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Skattebetalarnas kostnad för S + Mp:s fördröjning av förbifarten

Klicka på länken nedan för att se hur många miljoner som hittills tickat iväg för att Socialdemokraterna ska blidka Miljöpartiet.

Skattebetalarnas kostnad för fördröjningen av Förbifart Stockholm

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Märklig samverkan ger vänstern inflytande

Klubba

I kväll sammanträder Kommunfullmäktige i Österåker kl.18:30.

Du kan i vanlig ordning komma och lyssna på plats i Alceahuset. Alternativt kan du följa mötet via webben eller via radio på 103,7 MHz.

Ikväll avhandlas interpellationer och frågor som sedan följs av val till bl.a. Kommunstyrelsen. Alliansen i Österåker med sina fem partier har regerat ihop sedan 2002 och som största block regerar vi vidare. S och Mp samverkar i Österåker lika naturligt som på regeringsplanet. Partier vars politik ligger nära varandra väljer att ingå i samverkan.

Svårare är dock att förstå varför Roslagspartiet (Rp), ett borgerligt alternativ som de själva valt att kalla sig, väljer att samverka med Vänsterpartiet (inte så borgerligt parti…). Varför Rp, som påstår sig vara ett borgerligt alternativ, valt att ge poster och inflytande till Vänsterpartiet kan man med rätta fråga sig…

I samma samverkan ingår Spö (Skolpartiet i Österåker). Att Spö väljer att samverka är inte så konstigt. De vill helt säkert ha en post i Skolnämnden. Men frågan är, vad ger Spö för att få denna plats? Vad får RP ut av att ge dem en plats?

Alliansen har redan tidigt kommit överens om att ge insynsplats i Kommunstyrelsen till de partier som är utan samverkansavtal och som inte av egen kraft (d.v.s. med få mandat) kan komma in i Kommunstyrelsen. Dessa partier kommer att erbjudas en adjungerad plats per parti i Kommunstyrelsen.

Så, varför väljer man att samverka från dessa tre, helt skilda politiska åsikter? Vet Rp:s väljarkår om att en röst på det påstått borgerliga Rp ger vänstern mer inflytande? Visste SPÖ:s väljarkår om att en röst på SPÖ ger Rp och V mer inflytande?

Frågorna är många. Man kan dock konstatera att det som sägs i valstugor och i valmaterial kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten. ”Stämmer inte kartan överens med verkligheten – följ kartan!”, brukar det sägas. I det här fallet får man nog istället utgå från verkligheten….

Publicerat i 1 | Märkt , , , , | 1 kommentar

Österåkers kommuns näringslivsdag 2014

Michaela Näringslivsdagen 20141107

Jag inviger näringslivsdagen på Runö Mässa & Event

Idag hade jag förmånen att inviga och invigningstala på Österåkers kommuns näringslivsdag på Runö Mässa & Event. Det är ett årligt event där över hundra företag och organisationer ställer ut och nätverkar.

Företagande och entreprenörskap är centralt i en entreprenörskommun som Österåker och det är positivt att se så många utställare på plats och samtidigt kunna konstatera vilken fantastisk bredd och kvalitet det är på vårt lokala näringsliv.

Publicerat i 1 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Angående Arrivas kraftiga bantning av bussturerna.

Arrivabuss1

Från mitten av december kommer Arriva att dra in flera bussturer vilket innebär sämre turtäthet och service för  Österåkers invånare. På vissa linjer kommer upp till var fjärde avgång att försvinna.

Österåkers kommun har utan dialog eller samråd erhållit ett informationsbeslut till Trafiknämnden där det framgår att linjerna 624 c, 624 och 628 får turer indragna på morgon och eftermiddag samt att eftermiddagstrafiken kommer att glesas ut till 30-minuterstrafik istället för 20-minuterstrafik. I kommunens remiss som besvarades i våras framgick bara att en extratur med buss till 623 Österåkers kyrka föreslås dras in på grund av låga resenärssiffror.

Vi är en kommun där närmare 60 procent pendlar ut från kommunen till sina arbeten och studier. Vi är beroende av en väl fungerande kollektivtrafik som komplement till bilen. I stora delar av kommunen är buss det enda kollektivtrafikslag som finns. Det är inte acceptabelt att våra kommuninvånare hamnar i kläm på det här sättet och det är heller inte acceptabelt att det skett utan dialog med oss i kommunen. Att minska på turerna kommer innebära fler bilar på våra vägar, mer köer och utsläpp. För de som inte har bil kommer detta innebära att rörelsefriheten och livskvaliteten begränsas.

Vi har kontaktat Trafikförvaltningen hos Stockholms läns landsting för ett möte kring hur trafikförändringar för kollektivtrafik borde kommuniceras och förankras hos kommunen.

Med anledning av detta intervjuas jag bland annat i Sveriges Radio P4, Stockholm.

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=103

Publicerat i 1 | Märkt , , , , | 3 kommentarer

Omnämnande i DN i dag med anledning av mina kryss

DN har ett reportage om de populäraste politikerna i länet som fått många kryss. Även jag är omnämnd där.#08pol #osteraker #val2014

Jag är självfallet stolt, glad och tacksam för det förtroende som väljarna visat mig och kommer göra mitt bästa för att vårda det förtroendet och se till att verka för den politik vi gick till val på! Ett stort tack till just du som satte ett kryss vid mitt namn på den moderata valsedeln!

Kommande mandatperiod kommer jag fortsätta att ha öppet hus och göra verksamhetsbesök och på andra sätt vara synlig och tillgänglig. Via olika sociala medier kommer jag dela med mig av min vardag och det som händer i politiken.

Publicerat i 1 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Frukostmöte för byggbranschen om ”Attefallshus”

I dag arrangerar Österåkers Näringslivsenhet frukostmöte för bygg-, anläggnings, el- och VVS-branschen. Även arkitekter, banker, mäklare och andra näringar som har nytta av att veta hur bestämmelserna ser ut är inbjudna till Österåkers golfklubb att lyssna på information och ställa frågor om nya byggregler samt VA i komplementbyggnader.

Branschfrukostar arrangeras av Näringslivsenheten under hela året. Se mer kommunens hemsida under näringsliv. Passar på att slå ett slag för näringslivsdagen den 7/11 på Runö Möten och konferens.

Jag får äran att hälsa alla välkomna och berätta om kommunens arbete och vikten av alla företag i Österåker.

Publicerat i 1 | 1 kommentar

Alliansen i Österåker – det största blocket

Pressmeddelande

Alliansen i Österåker största block efter valet.

Alliansen (M, Fp, C, Kd samt Öp) är det största blocket.
Väljarna har gett ett tydligt besked att Österåker har en borgerlig övervikt på preliminärt 24 mandat jämfört med S+ V + Mp’s 18 mandat.

-​Alliansen avser regera vidare tillsammans i kommunen de kommande fyra åren och vi ställer oss positiva till diskussioner med andra partier där vi har en samsyn om kommunens fortsatta färdriktning, säger samtliga partiföreträdare inom alliansen i Österåker.

Det slutgiltiga resultatet vad gäller mandat är i skrivande stund inte klart då Länsstyrelsens sammanräkning pågår.

Michaela Fletcher Sjöman, (M) kommunstyrelsens ordförande, Tel: 073-644 35 62
Elisabeth Gunnars, (FP), kommunalråd Tel: 073-6252047
Michaela Haga (C), Tel: 070-7463600
Arne Ekstrand (KD), Tel: 070-8397711
Lennart Berneklint (ÖP), Tel: 0762-81 29 02

Nu är också personvalskryssen räknade och jag är mycket glad och tacksam för alla de som först valt en moderat valsedel och sedan valt att kryssa en kandidat. Jag fick denna gång hela 1031 kryss. TACK för det förtroendet!

Publicerat i 1 | Märkt , , , | 1 kommentar